UCZEŃ NAUCZYCIEL RODZIC SZKOŁA

 

Nasz zespół

W SZKOLE
KONTAKT


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg
tel. 55 625-86-40
fax 55 625-86-43
sp18elblag.sekretariat@wp.pl

W TEJ CHWILI ODWIEDZA NAS  GOŚCI
 


BEZPIECZNA OSIEMNASTKA

Badania pokazują, że świadomość numerów alarmowych - w tym europejskiego numeru alarmowego - jest bardzo niska. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że od Twojej znajomości numerów alarmowych może zależeć czyjeś życie?

Obejrzyj poniższy film na temat numerów alarmowych, a następnie zagraj w naszą grę "pierwsza pomoc" i sprawdź, czy znasz postępowanie w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. W trakcie gry trzeba będzie użyć jednego z numerów alarmowych. Powodzenia!


 


Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów sieci. W Polsce DBI organizowane jest od 2005 r. przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK), a jego Głównym Partnerem jest Fundacja Orange. Ideą narodowych obchodów DBI jest inicjowanie lokalnych działań, w ramach których dzieci, młodzież i nauczyciele aktywnie angażują się w prace nad projektami poświęconymi bezpieczeństwu w sieci.

Pobierz plik (10_porad_dla_Rodzicow.pdf)10 porad dla Rodziców Dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci214 Kb
Pobierz plik (BI poradnik dla rodziców.pdf)Przewodnik dla Rodziców Bezpieczny Internet - przewodnik dla rodziców i opiekunów160 Kb
Pobierz plik (polityka_bi.doc)Polityka BIPolityka Bezpieczeństwa Internetowego w SP 1170 Kb
Pobierz plik (prezentacja_dla_doroslych.ppt)Prezentacja dla dorosłych Prezentacja dla dorosłych przygotowana przez Kidprotect.pl468 Kb
Pobierz plik (prezentacja_dla_dzieci.ppt)Prezentacja dla dzieci Prezebtacja dla dzieci przygotowana przez Kidprotect.pl1240 Kb
Pobierz plik (Sieciakowe_Zasady.pdf)Sieciakowe zasady Cztery sieciakowe zasady209 Kb
Pobierz plik (umowa_o_internecie1.pdf)Umowa o Internecie 1 Przykład umowy dotyczący korzystania z Internetu, wzór 1330 Kb
Pobierz plik (umowa_o_internecie2.pdf)Umowa o Internecie 2 Przykład umowy dotyczący korzystania z Internetu, wzór 2358 Kb

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W NASZEJ SZKOLE
Celem zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieiami, demoralizacją i iymi przejawami patologii społeczej w czasie pobytu w szkole, ustala się co następuje:
 • uczniowie mogą przebywać w szkole wyłącznie w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
 • do szkoły, zarówno na zajęcia lekcyjne, jak i poza lekcyjne, należy przychodzić nie wcześniej niż 15 min przed rozpoczęciem tych zajęć
 • ubrania wierzchnie należy zostawić w szatni
 • na terenie szkoły, w czasie zajęćlekcyjych i poza lekcyjnych obowiązuje obuwie zmienne
 • na korytarze szkolne należy wchodzić po dzwonku na przerwę poprzedzającą zajęcia
 • na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych należy zachowywać się zgodnie z regulaminem pracowni lub zasadami omawianymi przez nauczyciela
 • do szkoły nie wolno przynosić niebazpieczych przedmiotów
 • przerwy alezy sędzać w części korytarza znajdującego się obok klasy, w której odbędzie się lekcja
  kl.  I-III - dolny korytarz
  kl. IV-VI - górny korytarz
 • w budynku obowiązuje ruch prawostronny
 • w czasie przerw ie wolno zachowywać i bawić się w sposób zagrażający bezpieczeństwu (bieganie, popychanie, siadanie na posadzce, gry "w gumę", piłkę, ...)
 • w trakcie trwania zajęć szkolnych obowiązuje zakaz:
  używania telefonów komórkowych
  schodzenie do rozbierali przy szatni
  opuszczania zarówno budyku, jak i posesji szkoły
 • wszystkie zajęcia pozalekcyje mogą się odbywać wyłącznie pod opieką prowadzącego
 • na teren szkoły nie wolno wprowadzać (zapraszać) osób obcych
 • o wszelkich zauważonych nieprawidłowościch ależy bezzwłoczie powiadomić o nim nauczyciela dyżurującego, pielęgniarkę, wychowawcę lub inną dorosłą osobę
 • w czasie zaistnienia wypadku należy bezzwłocznie powiadomić o nim nauczyciela dyżurującego, dyrektora, pielęgniarkę, wychowawcę lub inną dorosłą osobę
 • osoby będące świadkami wypadku lub powiadomione o jego zaistieiu obowiązane są udzialić pierwszej pomocy, sprowadzić pomoc specjalistyczną i powiadomić rodziców (opiekunów) ucznia.
ROZWIĄZYWANIE SZKOLNYCH PROBLEMÓW
Szkolna sięć pomocy w sytuacjach trudnych

W sytuacjach trudnych (konfliktowych) zaistnialych między uczniem, rodzicem, pracownikiem/kami szkoły, każdy ma prawo do otrzymania pomocy w formie:

 • Rozmowy wyjaśniającej z nauczycielem - wychowawcą
 • W przypadku jej niezadowalającego wyniku odwołania się:
  ucznia - koleno do: opiekuna Samorządu Uczniowskiego, pedagoga
  rodzica i pracownika szkoły - kolejno do: pedagoga, rady pedagogicznej
 • Sprawy wykraczające poza konsekwacje w/w wymienionych organów przekazuje się dyrektorowi
 • Dyrektor po rozpatrzeniu sprawy rozstrzyga problem lub:
  przekazuje wnoszoną sprawę do zbadania zespołowi wychowawczemu
  na podstawie ustaleń zespołu wychowawczego rozstrzyga problem
 • Sprawy wykraczające poza jego kompetencje dyrektor kieruje do instytucji wspierających szkołę, którymi mogą być:
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  Wydział Edukacji Urzędu Miasta
  Kuratorium Oświaty
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Sąd Rodzinny
  Policja
  inne
 • W szczególnych przypadkach każdy (uczeń, rodzic, nauczciel, pracowik szkoły) może:
  z pominięciem kolejnych szczebli zwrócić się bezpośrednio do osoby zaufanej
LINKI
    
 
 Copyright © 2007 D. Życzkowska