UCZEŃ NAUCZYCIEL RODZIC SZKOŁA

 

W SZKOLE
CERTYFIKATY
 

Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu w katalogu Gwiazdor

KONTAKT


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg
tel. 55 625-86-40
fax 55 625-86-43
sp18elblag.sekretariat@wp.pl

Podręczniki online

ZAPRASZAMY -  ROK SZKOLNY 2014/2015

Szanowni Rodzice!!!
Uprzejmie informujemy, iż - zgodnie z podpisaną przez Pana Prezydenta RP Ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 poz. 1265) - zostały sprecyzowane zasady przyjmowania uczniów do klas I, którzy będą uczęszczać do szkoły od dnia 1 września 2014 r.
W latach 2014/15 i 2015/16 podział uczniów w klasach pierwszych będzie dokonywany według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od najmłodszych.

OBOWIĄZEK SZKOLNY
Klasę pierwszą od 1 września 2014 r. obowiązkowo muszą rozpocząć dzieci: urodzone w roku 2007 (siedmiolatki), urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 (sześciolatki). Dzieci urodzone w drugiej połowie roku tj. od 1 lipca do 31 grudnia 2008 mogą rozpocząć naukę w klasie pierwszej na wniosek rodzica.

OBOWIĄZEK PRZEDSZKOLNY
Obowiązek przedszkolny (oddział „0”) od 1 września 2014 r. muszą rozpocząć dzieci: urodzone w drugiej połowie roku tj. od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku, chyba że rodzice wyrażą deklarację podjęcia nauki w klasie pierwszej, urodzone w roku 2009.


SEKRETARIAT SZKOŁY - 55 625-86-40
sp18elblag.sekretariat@wp.pl
REKRUTACJA
dokumenty do pobrania - pierwszoklasiści 2014/2015
 

Zasady rekrutacji

Kryteria rekrutacji
Obwód szkoły
file_icons/pdf1.giffile_icons/word.gifZgłoszenie do klasy pierwszej
(dotyczy dzieci z rejonu)
file_icons/pdf1.giffile_icons/word.gifWniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
(dotyczy dzieci spoza rejonu)
file_icons/pdf1.giffile_icons/word.gifOświadczenie o miejscu pracy w obwodzie szkoły
file_icons/word.gifPOTWIERDZENIE WOLI
9-14.04.2014r. do godz. 15.00

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
do klas pierwszych w Szkole Podstawowej Nr  18 w Elblągu
na rok szkolny 2014/2015 dla uczniów urodzonych w latach 2007-2008

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania

uzupełniającego

1.

Składanie zgłoszeń bez załączników (dla dzieci z obwodu szkoły)

 i wniosków wraz z załącznikami (dokumentami/oświadczeniami) potwierdzającymi kryteria w szkole pierwszego wyboru (dla dzieci spoza obwodu szkoły)

od 03.03.2014r.

do 31.03.2014r.

od 19.05.2014r.

do 23.05.2014r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w siedzibie szkoły (dla dzieci spoza obwodu szkoły)

08.04.2014r.

do godz. 15.00

28.05.2014r.

do godz. 15.00

3.

Pisemne potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka w sekretariacie szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane

do 14.04.2014r.

do godz. 15.00

do 04.06.2014r.

do godz.15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w siedzibie szkoły

do 18.04.2014r.

do godz. 15.00

do 06.06.2014r.

do godz. 15.00

5.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

9.

Na rozstrzygnięcie przez  dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia służy skarga do sądu administracyjnego


SEKRETARIAT SZKOŁY - 55 625-86-40
sp18elblag.sekretariat@wp.pl
REKRUTACJA
dokumenty do pobrania - oddział przedszkolny 2014/2015

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  do oddziału przedszkolnego
 w Szkole Podstawowej Nr 18 w Elblągu
Zasady rekrutacji
Kryteria rekrutacji
file_icons/pdf1.giffile_icons/word.gifDeklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
file_icons/pdf1.giffile_icons/word.gifWniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
 
Oświadczenia
file_icons/word.giffile_icons/pdf1.gif1- Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
file_icons/word.giffile_icons/pdf1.gif2- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
file_icons/word.gif file_icons/pdf1.gif3- Oświadczenie o położeniu miejsca pracy
file_icons/word.giffile_icons/pdf1.gif 4- Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnego
file_icons/pdf1.giffile_icons/word.gifDeklaracja potwierdzenia
file_icons/word.gifPOTWIERDZENIE WOLI
9-14.04.2014r. do godz. 15.00

 NASZA OFERTA!!!

SŁÓWKO O ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM
Oddział przedszkolny w naszej szkole zapewnia wychowanie, zabawę i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa podczas pobytu obejmującego: - pięć godzin zajęć edukacyjnych, Zajęcia z wykwalifikowanym nauczycielem – opiekunem grupy – 22 godziny tygodniowo.
Zajęcia prowadzone są w sali dydaktycznej dostosowanej do potrzeb dziecka pięcio- i sześcioletniego, wyposażonej w niezbędne pomoce dydaktyczne, zabawki wspomagające prawidłowy rozwój dziecka oraz spełniające wszystkie wymogi bezpieczeństwa, odpowiednie meble oraz 2 dywany na podłogę, zaplecze : zlew , wieszaczki na stroje gimnastyczne, koszyczki z jedzeniem itp.
Po zakończeniu zajęć edukacyjnych, realizowanych zgodnie z podstawą programową proponujemy, bezpłatne zajęcia np.: język angielski, gimnastyka korekcyjna, religia możliwość zabaw w nowo wyposażonej sali zabaw dla najmłodszych( trampolina, ścianki wspinaczkowe, kojec z kulkami, kolorowe i miękkie klocki do budowania kolorowych, bezpiecznych budowli) oraz płatne zajęcia w zależność od potrzeb i propozycji rodziców dzieci uczęszczających do szkoły.
Na życzenie rodziców, a także w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, dostępna jest pomoc: psychologa,(współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 2 w Elblągu), pedagoga, logopedy.
Każde dziecko w szkole, ma zapewnioną opiekę pielęgniarki szkolnej.
Szkoła zapewnia obiady (odpłatnie), mleko 3 razy w tygodniu.
Organizowane są różne wyjścia pozaszkolne: do kina, teatru, lekcje biblioteczne i teatralne, wycieczki do miejscowych zakładów pracy oraz instytucji, dzieci uczestniczą w imprezach i uroczystościach wewnątrzszkolnych i wewnątrzszkolnych, biorą udział w konkursach plastycznych teatralnych itp., wyjeżdżają na 1 wycieczkę w roku szkolnym, opiekują sie rabatką kwiatową w Zielonym Zakątku- w szkolnym ogródku- uczestniczą w Programie ,,Eko- zespoły'', zbierają i segregują odpady, realizują program :,,Kubusiowi Przyjaciele Natury'' oraz Program ekologiczny ,,Bliskie spotkania z przyrodą'', obchodzą urodziny klasowe( słodycze, pamiątkowe albumy wykonane przez dzieci z grupy, wspólny taniec i śpiew ), wybierany jest co miesiąc Wzorowy Zerówkowicz .Zerówka posiada swoją zakładkę na stronie internetowej szkoły:
http://www.sp18elblag.pl/oddzial_przedszkolny.htm

10 POWODÓW,  DLA KTÓRYCH WYBÓR OSIEMNASTKI BĘDZIE STRZAŁEM W DZIESIĄTKĘ!
Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Pracownia naukowa do nauki przyrody.
Pracownia komputerowa z dostępem do INTERNETU.
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.
Biblioteka multimedialna.
Szereg profesjonalnie przygotowanych imprez szkolnych.
Atrakcyjny wystrój sal lekcyjnych.
Język angielski i informatyka dla najmłodszych.
Opieka nad dzieckiem z trudnościami.
Opieka pedagoga.
Opieka logopedyczna.
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.
Atmosfera przyjazna dziecku.
Wysoki poziom nauczania.
MODEL UCZNIA NASZEJ SZKOŁY!

twórczy, samodzielny, dobry organizator,
komunikatywny, operatywny, wszechstronny,
kulturalny,
umiejący korzystać z różnych źródeł wiedzy,
wysportowany,
wykazujący troskę o środowisko naturalne,
interesujący się historią kraju, regionu i miasta,
potrafi dokonać właściwej samooceny,
właściwie reaguje na porażkę i sukces

NASZ ABSOLWENT
potrafi zdobywać i wykorzystać wiedzę,
potrafi współdziałać w zespole,
zna język obcy,
umie pływać,
posiada kartę rowerową,
umie znaleźć się w różnych sytuacjach życiowych,
potrafi wyrażać się poprzez formy plastyczne, teatralne, muzyczne
dba o środowisko...
 
 Copyright © 2007 D. Życzkowska