>

BEZPIECZNA OSIEMNASTKA

PROGRAM

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

„ BEZPIECZNA OSIEMNASTKA”

 Program na lata 2017/2018 – 2019/2020

  

Podstawę prawną szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego stanowią następujące aktualne dokumenty:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.);
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948r.;
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526);
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189);
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943        ze zm.);
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59);
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487);
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783);
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 214);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 09 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. (Dz. U. z dnia 20 października 1994 r.);
 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (U. 2017 poz. 2439);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2018, poz. 1675);
 • Statut Szkoły Podstawowej nr 18;
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019:
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 • Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 • Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

 

Działania objęte programem zostały zaplanowane również w oparciu o następujące programy ogólnopolskie i miejskie:

 • „Bezpieczna +” Rządowy program wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych wartości nauki, wychowania i opieki w szkołach (elementy);
 • „Narodowy program zdrowia” na lata 2016- 2020;
 • „Krajowy program zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV” na lata 2017 - 2021;
 • „Szkoła bez przemocy” – program społeczny;
 • „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – ogólnopolski program wspierania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 • „Bezpieczny Elbląg” – elbląski program edukacyjno-profilaktyczny;
 • „Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie” na lata 2013 – 2018;
 • Ogólnopolski program „Chronimy dzieci” monitorowany przez fundację „Dajemy dzieciom siłę”;
 • Ogólnopolski program „Trzymaj formę”.

 

 

 1. WSTĘP

 

            Według misji szkoły „SEMPER IN ALTUM” – „ZAWSZE WZWYŻ” głównym założeniem programu jest kreowanie takiego wzoru osobowości ucznia, który będzie miał wykształcone takie właściwości i dyspozycje, które składać się będą na kulturę ogólną. Pozwolą mu zrozumieć otaczający go świat i znaleźć w nim swoje własne, dobre miejsce.

Pomagać będą również w rozpoznawaniu świata wartości, budowaniu własnego, trwałego światopoglądu, u podstaw którego leży wolność osoby ludzkiej, dająca poczucie więzi z tradycją i historią własnego narodu.

            Według wizji szkoły jest to placówka przyjazna dziecku, bezpieczna, stwarzająca optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów, gwarantująca atrakcyjne i skuteczne nauczanie. To szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie uniwersalnego systemu wartości, dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby poprzez właściwe kreowanie własnego rozwoju, godnie wpisać się w kształtowanie otaczającej rzeczywistości.

 

 1. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA LOKALNEGO

 

Szkoła Podstawowa nr 18 położona jest w centrum osiedla mieszkaniowego „Zawada” w Elblągu. Szkoła jest placówką publiczną, uczęszcza do niej około 650 uczniów klas I-VII,  a od roku szkolnego 2018/2019 klas I-VIII.

Infrastruktura (baza lokalowa placówki) oparta jest o budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową ośmioklasową, dwie sale gimnastyczne, świetlicę szkolną, kuchnię           i stołówkę. Do szkoły przylegają obiekty sportowo - rekreacyjne : dwa boiska oraz ogród edukacyjny „Zielony Zakątek”. Dostrzegamy jednak potrzebę dalszej poprawy warunków- zasobów lokalowych placówki. Aktualnie najważniejszym priorytetem wydaje się kwestia dostosowania do potrzeb „zreformowanej, ośmioklasowej szkoły podstawowej” gabinetów informatycznych, fizyczno-chemicznych oraz dodatkowej powierzchni obiektów sportowych (zadaszona hala sportowa).

Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu  jest miejscem, gdzie stwarza się warunki umożliwiające realizację obowiązku szkolnego wszystkim dzieciom. W naszych dążeniach kierujemy się dobrem ucznia, jego możliwościami psycho-fizycznymi i predyspozycjami. Szczególny akcent kładziemy na indywidualizację procesu nauczania, dostosowanie form       i metod do specyficznych potrzeb każdego ucznia. Dbamy o to, aby zarówno uczniowie jak    i rodzice byli usatysfakcjonowani jakością i fachowością naszych działań.

Poziom wyników edukacyjnych uwarunkowany jest jednak wieloczynnikowo. Oprócz środowiska szkolnego priorytetową rolę w tym zakresie odgrywa środowisko rodzinne/wychowawcze. Zespół charakteryzujący środowisko lokalne dokonał analizy poziomu wykształcenia i sytuacji materialnej rodziców uczniów uczęszczających do naszej szkoły. Wykazała ona ogromną różnorodność sytuacji rodzinnej uczniów. Podczas wywiadów środowiskowych oraz prowadzonych rozmów z rodzicami najczęściej wskazywano problemy finansowe, lokalowe, wielopokoleniowe bezrobocie, dysfunkcje środowiska rodzinnego (rodziny niepełne, problemem eurosieroctwa). Stąd też zakres działań profilaktycznych obejmujących uczniów klas I – VII dostosowano do wniosków wynikających ze wstępnej jak i bieżącej analizy problemów występujących w środowisku lokalnym.

            Szkoła jest placówką przyjazną uczniom, dąży do zaspokojenia  oczekiwań uczniów      i rodziców. Uczniowie rozwijają się pod okiem profesjonalnej otwartej i ciągle doskonalającej się kadry pedagogicznej. Szkoła stara się stwarzać możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu poprzez organizację i pomoc w organizowaniu różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. Nie zapominamy też o uczniach borykających się z różnego rodzaju trudnościami/dysfunkcjami. Oferujemy im zajęcia logopedyczne, terapii pedagogicznej, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, edukacyjno-terapeutyczne, związane z wyborem dalszego toku kształcenia (doradztwo zawodowe) oraz rekreacyjno-sportowe. Rodzice uczniów potrzebujących wsparcia materialnego mogą liczyć na pomoc w formie stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego jak również doraźną pomoc, którą oferuje działające w placówce koło TPD.

Nad prawidłowym przebiegiem procesu wychowawczego czuwają wychowawcy, dwoje pedagogów  i psycholog szkolny. Cele, zakres oddziaływań, zadania metody i formy pracy oraz realizatorzy programu wychowawczo-profilaktycznego „Bezpieczna osiemnastka” zostały ściśle dostosowane do potrzeb charakteryzowanego środowiska, tak aby wpływały na kształtowanie postaw indywidualnych i społecznych naszych wychowanków.

Szkoła ściśle współpracuje z instytucjami oraz organizacjami samorządowymi                i pozarządowymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny, rozwijającymi w naszych uczniach idee samorządności, pomocniczości, wolontariatu, patriotyzmu (SM „Zakrzewo”, NZOZ „KARAN”, Popołudniowa Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna, Biblioteka, Muzeum itp.)

 • SYLWETKA ABSOLWENTA

            W programie zawarto oczekiwania rodziców w stosunku do szkoły i szkolnych specjalistów w zakresie wspomagania rozwoju dziecka. Dokonano również oceny potencjału  i możliwości uczniów, w gronie pedagogicznym, mające na celu określenie sylwetki absolwenta Szkoły Podstawowej nr 18 w Elblągu.

 Realizując zadania szkoły dążymy do tego, by nasz absolwent:

 w sferze nauki:

 • sprawnie posługiwał się językiem polskim, umiał korzystać z różnych źródeł informacji, umiał zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę, umiał korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych;
 • był przygotowany do dalszej nauki, rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, twórczo i krytycznie, umiał realizować własne plany i marzenia;
 • miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia, był świadomy, że każdemu kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów go podejmować.

 w sferze społecznej:

 • znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazywał chęć poznania ojczystego kraju i jego zwyczajów;
 • był odpowiedzialny, prawy i uczciwy, wyrażał siebie w sposób akceptowany społecznie, wywiązywał się z powierzonych zadań w sposób zadowalający siebie i innych, starał się przewidzieć skutki swoich działań i gotów był ponieść konsekwencje swoich czynów, umiał rozróżniać dobre i złe zachowanie;
 • umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, miał poczucie współodpowiedzialności;
 • był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych czy niepełnosprawnych;
 • umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, używał form grzecznościowych;
 • potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umiał nazywać swoje emocje, umiał nad nimi panować, pokojowo rozwiązywał konflikty, umiał dyskutować, był wrażliwy na potrzeby innych;
 • dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, znał zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek;
 • stosował się do zasad ekologii, był proekologiczny (segregował odpady, dbał            o czystość otoczenia);
 • dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca;
 • bezpiecznie poruszał się po drogach, posiadał Kartę Rowerową.

 w sferze kulturowej:

 •  uczestniczył w rożnych formach kultury, był przygotowany do odbioru mass mediów;
 • umiał analizować docierające do niego informacje, był krytyczny wobec programów telewizyjnych, filmów, czasopism, książek, znał mechanizmy działania reklamy;
 • był aktywny fizycznie i artystycznie, uprawiał sport, w miarę swoich możliwości śpiewał, grał na instrumencie, rysował.

Adresaci Programu – Program Wychowawczo – Profilaktyczny przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 18. Realizowany jest od klasy I do VIII.

W Szkole Podstawowej nr 18 najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (klasie, szkole),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej.

 

Zadania profilaktyczne programu to:

 

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • niebezpieczeństwa związane z cyberprzemocą i nieodpowiedzialnym korzystaniem z mediów społecznych,
 • niebezpieczeństwa wynikające z uzależnienia od telefonów komórkowych                 czy Internetu,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń
 • życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

 

 1. CELE PROGRAMU

 

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia; troska o zdrowie psychosomatyczne.
 2. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele).
 3. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.
 4. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
 5. Przeciwdziałanie różnym formom agresji (fizycznej, słownej, psychicznej).
 6. Przeciwdziałanie uzależnieniom, cyberprzemocy, zaburzeniom odżywiania.
 7. Ochrona ucznia przed zakłóceniami jego rozwoju.
 8. Rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.
 9. Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania.
 10. Promowanie pozytywnych postaw proekologicznych.
 11. Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju myślenia.
 12. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
 13. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowej.
 14. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość.
 15. Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.

 

 

 1. ZAKRES ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH

 

            Programem wychowawczo - profilaktycznym „Bezpieczna osiemnastka” objęte jest całe środowisko szkolne. Jako proces dokonuje się na różnych poziomach.

Zapobieganie zachowaniom ryzykownym może dokonywać się na różnych poziomach.

W związku z tym wyróżnia się profilaktykę pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia:

 

Profilaktyka pierwszego stopnia( uniwersalna)  kierowana do wszystkich uczniów,                        to działanie mające na celu: z jednej strony – promocję zdrowia i przedłużenie życia człowieka, zaś z drugiej zapobieganie pojawianiu się problemów związanych z zachowaniami dysfunkcjonalnymi. Szczególnie wyraźnie akcentuje się tutaj budowanie i rozwijanie różnorodnych umiejętności radzenia sobie z wymogami życia.

 

Profilaktyka drugiego stopnia(selektywna) ma na celu ujawnianie osób z grupy ryzyka dysfunkcjonalności oraz pomaganie im w reedukacji tego ryzyka ( a więc zapobieganie rozwojowi tego ryzyka).

 

Profilaktyka trzeciego stopnia (wskazująca) rozumiana jest jako interwencja po wystąpieniu dysfunkcji. Ma ona na celu, z jednej strony – przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego, zaś z drugiej – umożliwienie osobie objętej terapią i rehabilitacją powrotu               do społeczeństwa, prowadzenia w nim satysfakcjonującego i społecznie akceptowanego trybu życia, wolnego od patologii. (Z. Gaś, 1997).

 

            Program wychowawczo-profilaktyczny jest równocześnie programem profilaktyki środowiskowej, to znaczy takiej, w którym obiektem działań jest całe środowisko szkolne.  Na terenie szkoły podejmowane są działania ograniczające czynniki ryzyka oraz wzmacniające czynniki chroniące. Celem czynników chroniących jest zapobieganie pojawianiu się lub rozwojowi niekorzystnych zjawisk.

 

Diagnoza środowiska szkolnego.

Diagnozy obszarów problemowych dokonano w oparciu o następujące dokumenty:

 • Raport dotyczący wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły. Diagnoza wychowawczej roli szkoły w zakresie przeciwdziałania narkomanii w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie ankiet.
 • Diagnoza stanu bezpieczeństwa w szkole w roku szk. 2017/2018 na podstawie ankiet.
 • Analiza sytuacji wychowawczej w placówce w roku szkolnym 2017/2018.
 • Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów.
 • Obserwacja funkcjonowania uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami i nauczycielami.

W diagnozie skoncentrowano uwagę na uczniach z rodzin dysfunkcyjnych, z problemem alkoholowym, niewydolnych wychowawczo oraz uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Problemy wychowawcze ustalono na podstawie obserwacji nauczycieli, wywiadów z rodzicami oraz analizy dokumentów, a także obserwacji uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

 

Przeprowadzona diagnoza wykazała, że problemami wychowawczymi w szkole, które zaliczamy do czynników ryzyka, są:

 • Agresja słowna i fizyczna. Zachowania aspołeczne mające formy przemocy emocjonalnej, słownej i psychicznej (np. zastraszanie, wykluczenie).
 • Hałas, brak prywatności.
 • Dewastacja mienia.
 • Zjawisko cyberprzemocy, zagrożenia płynące z niewłaściwego korzystania                   ze współczesnych mediów.
 • Izolowanie ucznia.
 • Niewłaściwe formy spędzania czasu wolnego.

 

Sukcesy wychowawczo – profilaktyczne szkoły:

 • Zdecydowana większość uczniów systematycznie realizuje obowiązek szkolny.
 • Wychowawcy na bieżąco diagnozują i rozwiązują zaobserwowane trudności wychowawcze.
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęci są specjalistycznym wsparciem (zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, rewalidacja, terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, indywidualna opieka p-p, koła zainteresowań, itp.).
 • Proces dydaktyczno-wychowawczy jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczniów.
 • Rodzice i nauczyciele korzystają ze szkoleń poświęconych podniesieniu poczucia poziomu bezpieczeństwa ( szczegółowe informacje ujęto w sprawozdaniach dotyczącym realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego pt. „Bezpieczna Osiemnastka” i „Chronimy Dzieci”).
 • Szkoła zapewnia bezpieczeństwo poprzez zainstalowanie monitoringu wizyjnego, domofonów, ograniczenie dostępu do placówki osobom postronnym.

 

Słabe strony wychowawczo – profilaktycznej pracy szkoły:

 • Niechęć rodziców lub uczniów do korzystania z proponowanych na terenie szkoły form pomocy p-p.
 • Wzrost zachowań przemocowych uczniów na terenie szkoły.
 • Nieumiejętne zarządzanie czasem wolnym.
 • Nieodpowiednie korzystanie z nowoczesnych mediów.

 

            W oddziaływaniach wychowawczo – profilaktycznych szczególną rolę odgrywają czynniki chroniące przed zachowaniami problemowymi uczniów.

 

Do klasycznych czynników chroniących i budujących odporność zaliczamy:

 

- środowisko rodzinne – to najważniejszy ze wszystkich czynników wpływających                       na prawidłowy rozwój psychospołeczny dziecka – zaangażowanie w życie dziecka.

- otoczenie społeczne, pozarodzinne – dziecko czerpie wsparcie z otoczenia społecznego – szkoły, środowiska lokalnego lub osób, które są mu bliskie, np. rówieśników. Troska                     ze strony innych osób spoza rodziny zwiększa u dziecka odporność na sytuacje zagrażające. Szczególnie jest tutaj ważna rola nauczyciela, który dla dziecka może stać się drugą, co do ważności, osoba znaczącą. Jest oceniany jako bardziej obiektywny od rodziców, toteż jego opinie mają wielki wpływ na formującą się osobowość ucznia (samoocenę, emocje, obraz świata). Wsparcie ze strony nauczyciela może rekompensować brak wsparcia ze strony rodziców i rówieśników.

- środowisko rówieśnicze – kontakty z rówieśnikami akceptującymi normy społeczne                      z aspiracjami edukacyjnymi, prospołecznymi to kolejne źródło wsparcia dla dziecka zagrożonego.

- cechy osobowości – dzieci i młodzież cechujące się odpornością, które radzą sobie                       z wyzwaniami w sposób społecznie akceptowany. Ich pozytywne nastawienie do problemów życiowych i szukanie konstruktywnych rozwiązań pozwalają w optymalny sposób rozwiązać emocjonalnie ryzykowne doświadczenia.

 

Zadanie – profilaktyka zagrożenia uzależnieniami ( nikotynizm, inicjacja alkoholowa, substancje psychoaktywne)

 

OBSZAR DZIAŁAŃ: UCZNIOWIE

CELE:

 1. Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród uczniów.
 2. Kształtowanie i rozwój poczucia odpowiedzialności za siebie, własne życie i za innych.
 3. Budowanie poczucia własnej wartości i stymulowanie rozwoju emocjonalnego.
 4. Dostarczenie rzetelnej wiedzy o środkach psychoaktywnych i mechanizmie ich działania we wszystkich sferach życia.
 5. Trening umiejętności odmawiania.

 

OBSZAR DZIAŁAŃ: RODZICE

CELE:

 1. Dostarczenie rodzicom informacji dot. uzależnień i mechanizmów ich działania.
 2. Poinformowanie rodziców o instytucjach udzielających pomocy w zakresie uzależnień.
 3. Rozwój współpracy rodziców ze szkołą.

 

OBSZAR DZIAŁAŃ: NAUCZYCIELE

CELE:

 1. Aktualizacja wiedzy nt. środków psychoaktywnych i mechanizmów ich działania.
 2. Poznawanie uczniów i ich stosunku do środków psychoaktywnych.

 

Zadanie: przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej

 

OBSZAR DZIAŁAŃ: UCZNIOWIE

CELE:

 1. Kształtowanie osobowości uczniów.
 2. Kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej.
 3. Kształtowanie i rozwój poczucia odpowiedzialności za siebie, własne życie i za innych.
 4. Dostarczenie uczniom informacji czym jest zachowanie agresywne.
 5. Nabywanie przez uczniów umiejętności radzenia sobie ze stresem i złością.
 6. Mediacja – skuteczną metodą rozwiązywania konfliktów i negocjacji.

 

 

OBSZAR DZIAŁAŃ: RODZICE

CELE:

 1. Omówienie zaobserwowanych na terenie placówki form agresji.
 2. Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców.
 3. Wzajemna pomoc w radzeniu sobie z przejawami agresji wśród uczniów.
 4. Działania na rzecz bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

 

OBSZAR DZIAŁAŃ: NAUCZYCIELE

CELE:

 1. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi uczniów.
 2. Zapoznanie nauczycieli z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne.

 

Zadanie: Przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji na zajęciach szkolnych

 

OBSZAR DZIAŁAŃ: UCZNIOWIE

CELE:

 1. Podniesienie motywacji uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne.
 2. Wykształcenie i rozwój postawy obowiązkowości i punktualności.
 3. Podniesienie poziomu odpowiedzialności za rozwój poznawczy i zachowanie.

 

OBSZAR DZIAŁAŃ: RODZICE

CELE:

 1. Systematyczna współpraca rodziców z wychowawca.
 2. Zwiększenie odpowiedzialności rodziców za sposób informowania i usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole.
 3. Zapoznanie rodziców z prawna odpowiedzialnością za nierealizowanie przez dziecko obowiązku szkolnego.

 

     OBSZAR DZIAŁĄŃ: NAUCZYCIELE

CELE:

 1. Wypracowanie stałego i systematycznego kontaktu rodziców z wychowawca klasy.
 2. Stały monitoring i kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach.

 

Zadanie: ograniczenie poziomu hałasu na terenie placówki

 

OBSZAR DZIAŁAŃ: UCZNIOWIE

CELE:

 1. Uruchomienie radiowęzła.
 2. Zapewnienie uczniom możliwości relaksacji, wyciszenia (np. strefa ciszy w dostosowanym gabinecie / ogródku szkolnym, techniki relaksacyjne).

 

OBSZAR DZIAŁAŃ: RODZICE

CELE:

 1. Uświadomienie rodzicom niekorzystnego wpływu nadmiaru bodźców, wysokiego poziomu hałasu na funkcjonowanie dziecka.

 

OBSZAR DZIAŁAŃ: NAUCZYCIELE

CELE:

 1. Superwizje i techniki relaksacyjne dla nauczycieli.

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

CZYNNIKI RYZYKA

 

CZYNNIKI CHRONIĄCE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ

Zachowania agresywne, aspołeczne przybierające formy przemocy emocjonalnej, słownej i psychicznej(np. zastraszanie, ośmieszanie, izolowanie)

-Omówienie przyczyn, mechanizmów i sposobów radzenia sobie z agresją.

 

-Zapoznanie uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami postępowania                             i regulaminami.

 

-Organizowanie zajęć warsztatowych oraz w czasie bieżącej pracy z uczniem z zakresu kluczowych kompetencji społecznych.

 

-Opracowywanie klasowych kontraktów lub innych form umowy między rówieśnikami              w zakresie eliminacji postaw aspołecznych.

 

-Organizowanie spotkań prewencyjnych                          z funkcjonariuszem Wydziału Prewencji                    i Wykroczeń Kryminalnych KMP dotyczących „Odpowiedzialności prawnej młodego człowieka za popełnione wykroczenia i czyny karalne na podstawie UPN”

 

-Realizacja ogólnopolskich i miejskich  programów prewencyjnych. Podjęcie starań o przyznanie certyfikatu „Szkoły promującej bezpieczeństwo”.

 

-Organizowanie różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego: zajęcia sportowe, „Rowerowy maj”, koła zainteresowań, edukacja ekologiczna, wolontariat, rozwijanie zainteresowań – taniec, szachy, zajęcia plastyczne, wokalne, teatralne, itp.

 

-Udział w zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne i terapeutycznych.

 

-Zapoznanie z procedurami i aspektami prawnymi dotyczącymi rodzin dotkniętych problemem przemocy.

 

-Przeprowadzenie szkoleń dla rodziców podczas zebrań. Propagowanie informacji nt. różnorodnych form agresji.

Dyrektor

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Psycholog szkolny,

Doradca zawodowy

Nauczyciel socjoterapeuta

Nauczyciel terapeuta

-Podniesienie umiejętności radzenia sobie z emocjami, stresem  w sytuacjach kryzysowych.

 

-Zwiększenie współpracy  z rodzicami                                   i środowiskiem lokalnym w oddziaływaniach profilaktycznych.

 

-Pogłębienie wiedzy rodziców/prawnych opiekunów, nauczycieli i uczniów dotyczącej sankcji prawnych.

 

-Efektywne zapobieganie zachowaniom przemocowym, zmniejszanie ich skutków.

Zjawisko cyberprzemocy, zagrożenia płynące                                 z niewłaściwego korzystania                                z nowoczesnych mediów / Internet, portale społecznościowe, TV/

-Diagnozowanie środowiska szkolnego pod kątem zagrożenia cyberprzemocą.

 

-Organizowanie zajęć warsztatowych, godzin wychowawczych, udział w festynach, akcjach i kampaniach profilaktycznych, np. Klikam z głową, Zaplątani w sieć, Lekcje przestrogi.

 

-Korzystanie z bogatej oferty filmoteki profilaktycznej, seria „W sieci”, „TV story”

 

-Organizowanie wycieczek, rajdów, koncertów, festynów, wystaw i innych form zajęć pozalekcyjnych jako alternatywy spędzania czasu wolnego, np. akcja Rowerowy Maj, festyn Bezpieczna Zawada.

 

Dyrektor

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Psycholog szkolny

Nauczyciel socjoterapeuta

Nauczyciel terapeuta

 

-Uświadomienie zagrożeń

wynikających                            z niewłaściwego korzystania z Internetu.

 

-Poznanie pozytywnych form spędzania czasu wolnego.

 

-Nabycie umiejętności świadomego korzystania  z nowoczesnych mediów.

 

-Zwiększenie czujności rodziców/opiekunów prawnych na wszelkie zagrożenia wynikające z korzystania z mediów.

 

Palenie papierosów, inicjacja alkoholowa, zagrożenie substancjami psychoaktywnymi.

- Uwzględnianie tematyki profilaktycznej, programów prewencyjnych, szczególnie zawierających problematykę antynikotynową                        i antyalkoholową np. akcja Stop papierosom, Rzuć palenie, wygraj zdrowie.

 

 -Propagowanie na godzinach wychowawczych i innych zajęciach dostępnych filmów prewencyjnych (np. Alkohol i nikotyna., Pomyśl zanim będzie za późno, Nikotyna. Legalny narkotyk)

 

-Udział w akcjach promujących zdrowy styl życia (np. "Śniadanie daje moc", "Dzień bez samochodu", "Sąd nad papierosem")

-Wzmożenie kontroli nauczycieli w miejscach, w których uczniowie podejmują zachowania ryzykowne

 

-Opracowywanie przez uczniów prezentacji, projektów na temat zagrożeń płynących                    z uzależnień.

 

-Propagowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego udostępniając bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

 

-Udział w zajęciach oferowanych przez instytucje świadczące pomoc w zakresie profilaktyki uzależnień.

 

-Popularyzacja wśród rodziców oferty instytucji pomocowych.

 

-Organizowanie szkoleń, warsztatów mających na celu dostarczenie nauczycielom wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień.

Dyrektor

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Psycholog szkolny

Nauczyciel socjoterapeuta

Nauczyciel terapeuta

Pielęgniarka szkolna

 

-Uświadomienie zagrożeń wynikających z kontaktu z substancjami psychoaktywnymi.

 

-Wzrost świadomości wychowawczej rodziców w zakresie oddziaływań prewencyjnych.

 

-Uświadomienie konsekwencji prawnych związanych z substancjami psychoaktywnymi.

Zaburzenia w zdrowym stylu życia, a przede wszystkim odżywianiu- restrykcyjne diety.

-Omawianie zagadnień dotyczących prawidłowego odżywiania na lekcjach przyrody, biologii, wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, edukacji dla bezpieczeństwa oraz                na godzinach wychowawczych.

 

-istota prawidłowego odżywiania a restrykcyjne diety.

* zdrowy wypoczynek

*pierwsza pomoc przedmedyczna

 

-udział w programie promocji zdrowia „Trzymaj formę”, „ABC zdrowego odżywiania”

 

-organizacja w szkole ćwiczeń dla dzieci i ich mam w ramach projektu „Przeciwdziałanie otyłości”

 

-udział w akcji ogólnopolskiej „śniadanie daje moc”, święto dyni i ziemniaka, święto czekolady

 

-Propagowanie aktywności ruchowej: wycieczki szkolne, rajdy i wycieczki rowerowe. Aktywny udział w imprezach sportowych oraz w zawodach szkolnych                  i międzyszkolnych.

Dyrektor

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Psycholog szkolny

Nauczyciel socjoterapeuta

Nauczyciel terapeuta

Pielęgniarka szkolna

 

-Zwiększenie świadomości na temat prawidłowego odżywiania.

 

-Zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów związanych               z okresem dojrzewania.

 

-Wiedza dotycząca chorób cywilizacyjnych                                  i zagrożeń z nimi związanych.

 

-Uświadomienie znaczenia aktywności fizycznej dla rozwoju młodego organizmu.

 

-Poznanie alternatywnych, pożądanych form spędzania czasu wolnego.

Dewastacja mienia szkolnego

-Zapoznanie uczniów ze Statutem i regulaminami obowiązującymi w szkole. Przestrzeganie i poszanowanie obowiązujących zasad.

 

-Zapoznanie uczniów z odpowiedzialnością prawną dotyczącą dewastacji w miejscach publicznych na podstawie UPN (zajęcia warsztatowe prowadzone przez funkcjonariuszy KMP)

 

-Troska o wystrój gabinetów lekcyjnych, korytarzy oraz wyposażenia szkoły.

Dyrektor

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Psycholog szkolny

Nauczyciel socjoterapeuta

Nauczyciel terapeuta

 

-Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami w sytuacjach kryzysowych.

 

-Zwiększenie współpracy z rodzicami                               i środowiskiem lokalnym w oddziaływaniach profilaktycznych.

 

-Pogłębienie wiedzy rodziców/opiekunów prawnych, uczniów                   i nauczycieli w zakresie odpowiedzialności prawnej młodego człowieka.

 

-Efektywne zapobieganie niszczenia mienia szkolnego.

 

 

          Wychowawcy winni pamiętać, że wychowują przede wszystkim własnym przykładem, wiernością wyznaczonym normom etycznym. Dlatego też powinni rozwijać i wspierać działalność woluntarystyczną oraz przedsięwzięcia związane ze współpracą z instytucjami na rzecz dziecka i rodziny. Obowiązkiem wychowawców jak i nauczycieli uczących jest kreowanie sytuacji, w których dziecko będzie rozwijać różne sfery swojej osobowości, zdobywać wiedzę i umiejętności, przyjmować wartości, kształtować poglądy i postawy oraz formułować sądy i oceny.

 

 1. STRATEGIE ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH

 

Strategia informacyjna – jej celem jest dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie dokonywania racjonalnego wyboru. U podstaw tej strategii leży przekonanie, że ludzie, zwłaszcza młodzi, zachowują się ryzykownie, ponieważ zbyt mało wiedzą o mechanizmach i następstwach takich zachowań. Zakłada się, iż dostarczenie informacji o skutkach palenia tytoniu, picia alkoholu, odurzania się narkotykami czy aktywności seksualnej spowoduje zmianę postaw, a w rezultacie wpłynie na zmianę zachowań.

Strategia edukacyjna – jej celem jest pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom ze strony otoczenia itp.). U podstaw tej strategii leży przekonanie, że ludzie, nawet dysponujący odpowiednią wiedzą, podejmują zachowania ryzykowne z powodu braku wielu umiejętności niezbędnych w życiu społecznym. Deficyt w zakresie kompetencji społecznych uniemożliwia im budowanie głębszych, satysfakcjonujących związków z ludźmi, powoduje ciągłą frustrację, uniemożliwia odnoszenie sukcesów.

 

Strategia interwencyjna – polega na pomocy w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów, udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

 

Strategia alternatywna – to stwarzanie możliwości realizowania ważnych potrzeb poprzez pozytywne działania np.: sport, działalność artystyczną czy społeczną. Jej celem jest pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb oraz osiąganie satysfakcji życiowej, stwarzanie możliwości zaangażowania się pozytywnie ( artystycznie, społecznie, sportowo itp.). U podstaw tej strategii leży założenie, że wielu ludzi nie ma możliwości zrealizowania swej potrzeby aktywności, podniesienia samooceny poprzez osiąganie sukcesów, czy też rozwoju zainteresowań. Dotyczy to zwłaszcza dzieci i młodzieży zaniedbanej wychowawczo

 

 

 • METODY I FORMY PRACY

 

 1. Program realizowany będzie metodami aktywizującymi na podstawie zasady odwoływania się do doświadczeń uczniów:
 • prace plastyczne,
 • wiersze, piosenki,
 • gry i zabawy,
 • inscenizacje,
 • dyskusje i debaty,
 • burze mózgów,
 • metody projektu.
 1. Prezentacje i utrwalanie zachowań prozdrowotnych – prace plastyczne prezentowane na terenie szkoły.
 2. Spektakle profilaktyczne.
 3. Prelekcje, warsztaty, prezentacje multimedialne.
 4. Wycieczki, rajdy, zajęcia sportowe (jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego).
 5. Imprezy rekreacyjne umożliwiające integrację klasową i szkolną.
 6. Spotkania z pracownikami KMP, PPP, Straży Miejskiej, Ratownictwa Medycznego.

 

 • REALIZATORZY PROGRAMU

 

Program realizowany jest przez dyrektora szkoły, wszystkich nauczycieli, pedagoga szkoły, psychologa szkoły, pielęgniarkę szkolną, pracowników administracji i obsługi, z pomocą rodziców jak i instytucji wspierających szkołę.

 

 1. ZADANIA REALIZATORÓW W ZAKRESIE POMOCY DZIECIOM

 

 1. Dyrektor szkoły:
 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 1. Rada pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 

 1. Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, zagrożenia niedostosowaniem społecznym i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujące w szkole procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i wszechstronny rozwój osobowy ucznia,

 

 1. Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych                 w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego             i potrzeby uczniów,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z wewnątrzszkolnym regulaminem  i obowiązującymi zwyczajami i tradycjami szkoły,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

 

 1. Zespół wychowawców:
 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,

 

 1. Pedagog szkolny/psycholog:
 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, PZP dla Dzieci i Młodzieży, KARAN, TPD, SRiN, KMP, itp.

 

 1. Rodzice:
 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów.

 

 1. Samorząd uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

 1. Pracownicy administracji i obsługi:
 • zapoznają się z procedurami postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo  i kryzysowych oraz dokumentem „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem”,
 • reagują na wszelkie przejawy nieodpowiedniego zachowania uczniów, zgłaszają je nauczycielom, pedagogowi/psychologowi lub dyrektorowi szkoły.

 

 

 

 

 

 1. EWALUACJA PROGRAMU

 

 

Program poddawany jest modyfikacji i weryfikowany według potrzeb – ma charakter otwarty.

 

Wewnętrzna ewaluacja programu będzie dokonana pod koniec drugiego semestru roku szkolnego 2019/2020 w formie:

 

 • obserwacji zachowań uczniów (wychowawcy klas)
 • wymiany spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli
 • ankiety do uczniów
 • ankiety do nauczycieli
 • ankiety do rodziców
 • analizy dokumentów

 

Wyniki  ewaluacji zostaną upublicznione w formie raportu na stronie internetowej szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ZAŁACZNIKI

 

Do programu dołączono następujące dokumenty:

 

 

Tematykę działań wychowawczo – profilaktycznych na lata 2017/2018 – 2019/2020 (załącznik nr 1).

 

Tabelę do sporządzania semestralnych/rocznych sprawozdań z zakresu realizacji działań wychowawczo – profilaktycznych w poszczególnych obszarach przez wychowawców klas (załącznik nr 2).

 

Kalendarium imprez okolicznościowych na dany rok szkolny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny „Bezpieczna osiemnastka” zmodyfikował zespół w składzie:

 

Małgorzata Weder - Manista

Katarzyna Grzybowska

Dominika Turlej

Katarzyna Rekiel

Dorota Zawieracz

Załącznik 1

 

Tematyka działań wychowawczo-profilaktycznych na lata 2017/2018-2019/2020

 

 

I OBSZAR – BEZPIECZEŃSTWO

 

Cele

Zadania

Odpowiedzialni

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wyposażenie uczniów              w wiedzę i umiejętności niezbędne do odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w Internecie.

Uwrażliwienie młodzieży na zagrożenia związane              z poruszaniem się                         w przestrzeni cyfrowej.

 

 

 

 

Przypominanie o zasadach zachowania bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.

 

Stosowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.

 

Przypominanie zasad zachowania w sytuacjach zagrożenia.

 

Bezpieczeństwo w Internecie - propagowanie zasad właściwego korzystania z Internetu - netykieta. Omawianie zagadnień dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu na godzinach do dyspozycji wychowawcy, informatyce i innych przedmiotach.

Motywowanie uczniów do świadomego korzystania z technologii informacyjnych.

 

Uwrażliwienie na bezpieczne formy spędzania wolnego czasu w różnych porach roku.

 

Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć poza szkołą (wycieczki, wyjścia, rajdy itp.).

 

Poznanie planu ewakuacji szkoły.

wychowawcy klas

pedagog szkoły

psycholog szkoły

przedstawiciele KMP

 

 

II OBSZAR – ZDROWIE

Cele

Zadania

Odpowiedzialni

Znajomość zasad racjonalnego odżywiania; zapobieganie anoreksji, bulimii, otyłości, uzależnieniom

Nabywanie właściwych nawyków żywieniowych.

 

Systematyczne edukacja prozdrowotna w zakresie promocji zdrowego stylu życia jak i zdrowia psychicznego.

 

Udział w programach i akcjach popularyzujących zasady zdrowego i aktywnego trybu życia, np. „Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce dla każdego”.

 

nauczyciele przyrody

wychowawcy

pielęgniarka szkolna

Korekta wad postawy

 

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

 

Udział uczniów w bezpłatnych zajęciach „Powszechnej nauki pływania”.

pielęgniarka szkolna

n-le prowadzący zajęcia

instruktorzy

Edukacja zdrowotna

Uczenie planowania                     i dobrej organizacji własnej pracy.

 

Wpajanie prawidłowych zasad higieny jamy ustnej.

 

Utrwalanie nawyków codziennej dbałości o higienę osobistą.

 

Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Omówienie  praktycznych metod  zarządzania czasem.

wychowawcy

pielęgniarka szkolna

 

III OBSZAR – PROFILAKTYKA

 

Cele

Zadania

Odpowiedzialni

Organizacja szkoleń dla rodziców

Organizacja prelekcji, warsztatów i innych form na terenie szkoły w ramach realizacji prewencyjnych programów ogólnopolskich i miejskich.

 

Aplikowanie o uzyskanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” i „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

 

wychowawcy klas

pedagog szkoły

psycholog szkoły

Kształtowanie poczucia własnej wartości. Wzmacnianie pozytywnych emocji.

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych.

Realizacja tematyki pogłębiającej kompetencje społeczne uczniów.

 

Kształtowanie właściwych relacji interpersonalnych.

 

Organizacja wsparcia dla uczniów przez szkolnych specjalistów we współpracy                        z psychologiem i pedagogiem z PPP 2.

 

Udział kadry pedagogicznej w różnych formach doskonalenia zawodowego w celu podniesienia kompetencji oddziaływań wychowawczych.

Dyrektor

Nauczyciele – wychowawcy

Szkolni specjaliści

Specjaliści z PPP oraz PZP dla Dzieci                             i Młodzieży,

KARAN, TPD, KMP

Kuratorzy SR dla nieletnich

 

Zapewnienie klimatu sprzyjającego realizacji potrzeb emocjonalnych, poznawczych, przynależności oraz samorealizacji.

Troska o wszechstronny rozwój ucznia zdolnego.

 

Motywowanie do aktywności w sferze społecznej oraz uczestnictwa w konkursach            i olimpiadach.

 

Omawianie technik szybkiego uczenia się                     i zapamiętywania.

 

Dostosowywanie form i metod pracy oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do indywidualnych potrzeb                 i możliwości ucznia, z uwzględnieniem postdiagnostycznych zaleceń.

 

Dyrektor

nauczyciele wychowawcy

Szkolni specjaliści

Specjaliści z PPP

Organizacja zespołu klasowego

Integracja szkolna i klasowa.

 

Poznanie praw i obowiązków ucznia.

 

Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich.

 

Zapoznanie/przypomnienie zapisów zawartych w WZO, PZO, Statucie, Procedurach.

 

Zapoznanie/przypomnienie „Punktowego systemu oceniania zachowania” obowiązującego w szkole.

 

Ustalenie praw i obowiązków panujących w klasie.

 

Kształtowanie uczniowskiej przedsiębiorczości.

 

wychowawcy klas

nauczyciele przedmiotów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie postaw prospołecznych.

Rozwijanie umiejętności pracy  zespołowej, tworzenie klimatu dialogu                                    i efektywnej współpracy.

Omawianie zagadnień dot. komunikacji społecznej; wyposażanie uczniów w kluczowe  kompetencje społeczne.

 

Kształtowanie umiejętności mediacji i ugodowego   rozwiązywania sporów.

 

Organizacja wyborów do Samorządu Uczniowskiego/wybory samorządów klasowych,  wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.

 

Nauczyciele wychowawcy

Szkolni specjaliści

Opiekun SU

Nauczyciele historii           i WOS-u

 

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów                   na zajęciach lekcyjnych.

Zwiększenie współpracy                        z rodzicami w zakresie kontroli realizacji obowiązku szkolnego.

Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów.

 

Systematyczna współpraca z  rodzicami, wychowawcami oraz Kuratorami SR dla nieletnich w zakresie analizy  przyczyn absencji szkolnej dzieci.

 

Udzielanie uczniom wsparcia i pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.

 

wychowawcy

Pedagog szkolny

Dyrektor

Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów

Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. Obserwacja uczniów podczas bieżącej pracy.

Nauczyciele

wychowawcy

doradca zawodowy

szkolni specjaliści

Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów – wszechstronny rozwój jego osobowości.

 

Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursów, wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym miasta, przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów  na forum szkoły i dla społeczności lokalnej.

 

Przystąpienie do programu Erasmus +, wymiana doświadczeń, podnoszenie umiejętności językowych.

 

Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów.

Nauczyciele

wychowawcy

 

Wdrażanie uczniów                              do świadomego podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych.

Kształtowanie przedsiębiorczości młodzieży.

Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz aktualnych trendów na rynku pracy.                   

 

Prowadzenie zajęć grupowych aktywizujących uczniów do planowania indywidualnej ścieżki rozwoju osobistego i planowania kariery zawodowej.

 

Udzielanie porad i konsultacji indywidualnych uczniom w zakresie diagnozy predyspozycji          i preferencji edukacyjno-zawodowych uczniów.

 

Współpraca z nauczycielami w zakresie wsparcia przy realizacji WSDZ.

 

Współpraca z pracodawcami jako podmiotami wspierającymi wybór ścieżki kształcenia na IV etapie edukacyjnym            

 i planowanie kariery zawodowej.

 

Współdziałanie z rodzicami na rzecz wsparcia wyborów edukacyjno-zawodowych uczniów, w tym formy działań ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy rodziców w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Współpraca z instytucjami wspierającymi WSDZ na terenie szkoły.

 

Gromadzenie, aktualizowanie                                    i upowszechnianie informacji edukacyjnych                i zawodowych.

 

Doradca zawodowy

wychowawcy

Nauczyciele przedmiotu

Szkolni specjaliści

Dyrektor

 

 

 

Kształtowanie szacunku wobec ludzi, wrażliwości                   na potrzeby drugiego człowieka.

Kształtowanie pozytywnych wzorców wobec osób starszych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.   

Propagowanie idei równouprawnienia.

Uwrażliwienie na potrzebę niesienia pomocy

Poruszanie norm i wartości na lekcjach wychowania  do życia w rodzinie, godzinach do dyspozycji wychowawcy i innych przedmiotach.

 

Realizacja programów promujących bezpieczeństwo.

 

Działalność charytatywna, współpraca z DPS, hospicjum, domem dziecka.

 

Działalność na rzecz schroniska dla zwierząt w Elblągu.

 

Współpraca z Centrum Wolontariatu; organizacja wolontariatu na terenie szkoły.

Opracowanie Programu Szkolnego Wolontariatu.

 

Organizowanie pomocy dla uczniów wychowywanych w rodzinach zaniedbanych środowiskowo, dotkniętych problemem przemocy oraz niepełnosprawnych i ofiar zdarzeń losowych.

 

Kształtowanie świadomości odrębności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji i kultury oraz ich praw.

 

wychowawcy koordynatorzy akcji

przedstawiciele instytucji

Uświadomienie znaczenia rodziny, więzi i relacji z zaznaczeniem własnego miejsca w rodzinie

Organizacja imprez i uroczystości integrujących środowisko rodzinne ze szkołą.

Kultywowanie tradycji rodzinnych.

 

Zwracanie uwagi na znaczenie rodziny w budowaniu własnej tożsamości i tożsamości narodowej.

wychowawcy klas

nauczyciele

rodzice

 

Współpraca z rodzicami i instytucjami wspierającymi szkołę w procesie wychowawczym i dydaktycznym

Integrowanie działań wychowawczych szkoły i rodziny.

 

Wspieranie prawidłowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego ucznia poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, KMP, Świetlicą Socjoterapeutyczną.

 

Rozwijanie umiejętności uczenia się i samodoskonalenia.

wychowawcy klas

pedagog szkoły

psycholog szkoły

przedstawiciele instytucji

nauczyciele przedmiotów

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów (dydaktyka i wychowanie)

Stwarzanie uczniom równych szans rozwoju intelektualnego i fizycznego.

 

Preferowanie edukacji włączającej, polegającej na solidarności pomiędzy dziećmi o specjalnych potrzebach i rówieśnikami w ich naturalnym środowisku szkolnym.

 

Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne i terapeutyczno-edukacyjnych.

 

wychowawcy klas

pedagog szkoły

psycholog szkoły

przedstawiciele PPP

nauczyciele przedmiotów

Przeciwdziałanie różnego typu uzależnieniom

Nabywanie wiedzy na temat środków uzależniających i konsekwencji ich używania.

 

Udział w zajęciach/przedstawieniach profilaktycznych poruszających tematykę zachowań ryzykownych, dostosowaną do stopnia zagrożenia.

 

Edukacja rówieśnicza.

wychowawcy klas

pedagog szkoły

psycholog szkoły

przedstawiciele instytucji

 

 

IV OBSZAR – ŚRODOWISKO, TRADYCJA, KULTURA, EKOLOGIA

 

Cele

Zadania

Odpowiedzialni

Wychowanie do wartości

Poznanie symboli, tradycji, obrzędów szkolnych, środowiskowych, rodzinnych i narodowych.

 

Nabywanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym narodu.

 

Kultywowanie tradycji.

wychowawcy klas

nauczyciel historii

Kształtowanie patriotyzmu.

Popularyzowanie                      i utrwalanie tradycji narodowej.               Wskazywanie autorytetów                        i wzorców moralnych.

 

Omawianie zagadnień na lekcjach historii, WOS-u, godzinach do dyspozycji wychowawcy i pozostałych przedmiotach.

 

Organizowanie uroczystości  o charakterze patriotycznym. Kultywowanie ceremoniału szkoły.

 

Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych: hymn, flaga państwowa, godło narodowe.

Poznawanie sylwetek i dorobku znanych Polaków, bohaterów narodowych, noblistów, naukowców, twórców kultury.

 

Kultywowanie  rocznic i wydarzeń patriotycznych, Lekcje wychowawcze               na temat patriotyzmu.

 

Organizowanie wycieczek do miejsc pamięci historycznej.

 

Wykonywanie gazetek ściennych, wystaw o tematyce patriotycznej.

 

Organizowanie konkursów i festiwali muzycznych o charakterze patriotycznym.

 

Nauczyciele historii, WOS-u, j. polskiego,              wychowawcy,

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 

 

Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swego regionu

Nabywanie wiedzy o historii, kulturze i tradycji regionu.

 

Wycieczki po regionie Wysoczyzny Elbląskiej, spotkania z przyrodnikiem.

 

Rozwijanie szacunku do kultury, dorobku lokalnego i narodowego.

wychowawcy klas

nauczyciele

Zapoznanie  młodzieży                 z dorobkiem  kulturowym, artystycznym Polski                                                   i innych państw.

Kształtowanie  postawy tolerancji  i szacunku                 dla innych narodów,                    kultur i religii.

Godziny do dyspozycji wychowawcy.

 

Organizacja wyjść do Teatru im. A. Sewruka, CSE Światowid; udział uczniów w seansach teatralnych, filmowych, koncertach.

 

Upowszechnianie czytelnictwa i nowości wydawniczych.

 

Aktywizowanie uczniów do udziału w konkursach artystycznych połączone z przygotowaniem wystaw.

 

wychowawcy

Nauczyciele przedmiotu

Nauczyciel – bibliotekarz

 

 

Edukacja ekologiczna.

Promowanie postawy i zachowań proekologicznych.

Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego.

 

Aktywny udział w akcjach o charakterze ekologicznym, np. zbiórka odpadów selektywnych.

 

Omawianie zagadnień ekologicznych                           na wszystkich przedmiotach.

 

Organizowanie wycieczek ekologicznych; zielone szkoły; ścieżki dydaktyczne.

 

Realizacja projektu „Zielony zakątek”, rozbudowa szkolnego ogrodu i szkolnej ścieżki przyrodniczej.

 

Udział w konkursach i olimpiadach podejmujących tematykę ekologiczną, np. program „Trzymaj Formę”, akcja Sprzątanie Świata.

Popularyzowanie idei sortowania odpadów.

 

Organizacja akcji charytatywnych na rzecz schroniska dla zwierząt.

 

Wycieczki krajoznawcze.

 

wychowawcy klas

nauczyciele

koordynatorzy akcji

opiekunowie SU

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowane działań na rzecz lokalnej społeczności.

 

Pozyskanie partnerów: Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Fantazja”, Stowarzyszenie Przyjaciół „Zawada”, SM „Zakrzewo”.

wychowawcy klas

koordynatorzy akcji

 

       

 

 

 

 

 • W tabeli wytłuszczono główne zadania do realizacji w roku szkolnym 2018/2019 zgodne z priorytetami MEN.

Załącznik nr 2

 

Klasa………..                                    Rok szkolny…………                                          Semestr……….

 

OBSZARY

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

TERMIN

 (data realizacji)

BEZPIECZEŃSTWO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROWIE

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILAKTYKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODOWISKO

TRADYCJA, KULTURA

I EKOLOGIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 18 im Franciszka II Rakoczego
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg 

 

Informacje

tel.  55 625-86-40 
      55 625-86-43

sp18elblag.sekretariat@wp.pl

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu