>

Program Wychowawczo - prfilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
„ BEZPIECZNA OSIEMNASTKA”

Program na lata 2017/2018 – 2019/2020

Podstawę prawną szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego stanowią następujące aktualne dokumenty:
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (zwłaszcza art.72);
 • Konwencja o Prawach Dziecka;
 • Powszechna Deklaracja Praw Obywatelskich i Politycznych;
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe;
 • Rozporządzenie MEN z dnia 18.08.2015 roku w sprawie z zakresu i form prowadzenia szkołach i placówkach oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii;
 • Rozporządzenie MEN z dnia 09 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem;
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r.;
 • Podstawa Programowa;
 • Statut Szkoły;
 • Karta Nauczyciela
Działania objęte programem zostały zaplanowane również w oparciu o następujące programy ogólnopolskie i miejskie:

 • „Bezpieczna +” Rządowy program wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych wartości nauki, wychowania i opieki w szkołach (elementy)
 • „Narodowy program zdrowia” na lata 2016- 2020
 • „Krajowy program zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV” na lata 2017 - 2021
 • „Szkoła bez przemocy” – program społeczny
 • „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – ogólnopolski program wspierania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli
 • „Bezpieczny Elbląg” – elbląski program edukacyjno-profilaktyczny
 • „Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie” na lata 2013 – 2018
 • Ogólnopolski program „Chronimy dzieci” monitorowany przez fundację „Dajemy dzieciom siłę”

I. WSTĘP


Według misji szkoły „SEMPER IN ALTUM” – „ZAWSZE WZWYŻ”
głównym założeniem programu jest kreowanie takiego wzoru osobowości ucznia, który będzie miał wykształcone takie właściwości i dyspozycje, które składać się będą na kulturę ogólną. Pozwolą mu zrozumieć otaczający go świat i znaleźć w nim swoje własne, dobre miejsce.

Pomagać będą również w rozpoznawaniu świata wartości, budowaniu własnego, trwałego światopoglądu, u podstaw którego leży wolność osoby ludzkiej, dająca poczucie więzi z tradycją i historią własnego narodu.

Według wizji szkoły jest to placówka przyjazna dziecku, bezpieczna, stwarzająca optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów, gwarantująca atrakcyjne i skuteczne nauczanie. To szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie uniwersalnego systemu wartości, dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby poprzez właściwe kreowanie własnego rozwoju, godnie wpisać się w kształtowanie otaczającej rzeczywistości.

II. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA LOKALNEGO

Szkoła Podstawowa nr 18 położona jest w centrum osiedla mieszkaniowego „Zawada” w Elblągu. Szkoła jest placówką publiczną, uczęszcza do niej około 650 uczniów klas I-VII, a od roku szkolnego 2018/2019 klas I-VIII.

Infrastruktura (baza lokalowa placówki) oparta jest o budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową ośmioklasową, dwie sale gimnastyczne, świetlicę szkolną, kuchnię i stołówkę. Do szkoły przylegają obiekty sportowo - rekreacyjne : dwa boiska oraz ogród edukacyjny „Zielony Zakątek”. Dostrzegamy jednak potrzebę dalszej poprawy warunków- zasobów lokalowych placówki. Aktualnie najważniejszym priorytetem wydaje się kwestia dostosowania do potrzeb „zreformowanej, ośmioklasowej szkoły podstawowej” gabinetów informatycznych, fizyczno-chemicznych oraz dodatkowej powierzchni obiektów sportowych (zadaszona hala sportowa).

Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu jest miejscem, gdzie stwarza się warunki umożliwiające realizację obowiązku szkolnego wszystkim dzieciom. W naszych dążeniach kierujemy się dobrem ucznia, jego możliwościami psycho-fizycznymi i predyspozycjami. Szczególny akcent kładziemy na indywidualizację procesu nauczania, dostosowanie form i metod do specyficznych potrzeb każdego ucznia. Dbamy o to, aby zarówno uczniowie jak i rodzice byli usatysfakcjonowani jakością i fachowością naszych działań.

Poziom wyników edukacyjnych uwarunkowany jest jednak wieloczynnikowo. Oprócz środowiska szkolnego priorytetową rolę w tym zakresie odgrywa środowisko rodzinne/wychowawcze. Zespół charakteryzujący środowisko lokalne dokonał analizy poziomu wykształcenia i sytuacji materialnej rodziców uczniów uczęszczających do naszej szkoły. Wykazała ona ogromną różnorodność sytuacji rodzinnej uczniów. Podczas wywiadów środowiskowych oraz prowadzonych rozmów z rodzicami najczęściej wskazywano problemy finansowe, lokalowe, wielopokoleniowe bezrobocie, dysfunkcje środowiska rodzinnego (rodziny niepełne, problemem eurosieroctwa). Stąd też zakres działań profilaktycznych obejmujących uczniów klas I – VII dostosowano do wniosków wynikających ze wstępnej jak i bieżącej analizy problemów występujących w środowisku lokalnym.

Szkoła jest placówką przyjazną uczniom, dąży do zaspokojenia oczekiwań uczniów i rodziców. Uczniowie rozwijają się pod okiem profesjonalnej otwartej i ciągle doskonalającej się kadry pedagogicznej. Szkoła stara się stwarzać możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu poprzez organizację i pomoc w organizowaniu różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. Nie zapominamy też o uczniach borykających się z różnego rodzaju trudnościami/dysfunkcjami. Oferujemy im zajęcia logopedyczne, terapii pedagogicznej, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, edukacyjno-terapeutyczne, związane z wyborem dalszego toku kształcenia (doradztwo zawodowe) oraz rekreacyjno-sportowe. Rodzice uczniów potrzebujących wsparcia materialnego mogą liczyć na pomoc w formie stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego jak również doraźną pomoc, którą oferuje działające w placówce koło TPD.

Nad prawidłowym przebiegiem procesu wychowawczego czuwają wychowawcy, dwoje pedagogów i psycholog szkolny. Cele, zakres oddziaływań, zadania metody i formy pracy oraz realizatorzy programu wychowawczo-profilaktycznego „Bezpieczna osiemnastka” zostały ściśle dostosowane do potrzeb charakteryzowanego środowiska, tak aby wpływały na kształtowanie postaw indywidualnych i społecznych naszych wychowanków.

Szkoła ściśle współpracuje z instytucjami oraz organizacjami samorządowymi i pozarządowymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny, rozwijającymi w naszych uczniach idee samorządności, pomocniczości, wolontariatu, patriotyzmu (SM „Zakrzewo”, NZOZ „KARAN”, Popołudniowa Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna, Biblioteka, Muzeum itp.)

III SYLWETKA ABSOLWENTA
W programie zawarto oczekiwania rodziców w stosunku do szkoły i szkolnych specjalistów w zakresie wspomagania rozwoju dziecka. Dokonano również oceny potencjału i możliwości uczniów, w gronie pedagogicznym, mające na celu określenie sylwetki absolwenta Szkoły Podstawowej nr 18 w Elblągu.
Realizując zadania szkoły dążymy do tego, by nasz absolwent:
w sferze nauki:
 • sprawnie posługiwał się językiem polskim, umiał korzystać z różnych źródeł informacji, umiał zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę, umiał korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych;
 • był przygotowany do dalszej nauki, rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, twórczo i krytycznie, umiał realizować własne plany i marzenia;
 • miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia, był świadomy, że każdemu kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów go podejmować.
w sferze społecznej:
 • znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazywał chęć poznania ojczystego kraju i jego zwyczajów;
 • był odpowiedzialny, prawy i uczciwy, wyrażał siebie w sposób akceptowany społecznie, wywiązywał się z powierzonych zadań w sposób zadowalający siebie i innych, starał się przewidzieć skutki swoich działań i gotów był ponieść konsekwencje swoich czynów, umiał rozróżniać dobre i złe zachowanie;
 • umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, miał poczucie współodpowiedzialności;
 • był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych czy niepełnosprawnych;
 • umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, używał form grzecznościowych;
 • potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umiał nazywać swoje emocje, umiał nad nimi panować, pokojowo rozwiązywał konflikty, umiał dyskutować, był wrażliwy na potrzeby innych;
 • dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, znał zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek;
 • stosował się do zasad ekologii, był proekologiczny (segregował odpady, dbał o czystość otoczenia);
 • dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca;
 • bezpiecznie poruszał się po drogach, posiadał Kartę Rowerową.
w sferze kulturowej:
 • uczestniczył w rożnych formach kultury, był przygotowany do odbioru mass mediów;
 • umiał analizować docierające do niego informacje, był krytyczny wobec programów telewizyjnych, filmów, czasopism, książek, znał mechanizmy działania reklamy;
 • był aktywny fizycznie i artystycznie, uprawiał sport, w miarę swoich możliwości śpiewał, grał na instrumencie, rysował.

IV. CELE PROGRAMU


 1. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele).
 2. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.
 3. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
 4. Rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.
 5. Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania.
 6. Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju myślenia.
 7. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu dalszej edukacji.
 8. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość.
 9. Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.
 10. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

V. ZAKRES ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH


Programem wychowawczo - profilaktycznym „Bezpieczna osiemnastka” objęte jest całe środowisko szkolne. Jako proces dokonuje się na różnych poziomach.

Profilaktyka pierwszego stopnia (uniwersalna) kierowana jest do wszystkich uczniów. Ma na celu z jednej strony promocję zdrowia i przedłużenie życia człowieka, zaś z drugiej strony zapobieganie pojawianiu się problemów związanych z zachowaniami dysfunkcyjnymi.

Profilaktyka drugiego stopnia (selektywna) ma na celu ujawnianie osób z grupy ryzyka dysfunkcyjności oraz pomaganie im w redukcji tego ryzyka (zapobieganie rozwojowi zaburzeń).

Profilaktyka trzeciego stopnia (wskazująca) ma na celu interwencję po wystąpieniu dysfunkcji. Z jednej strony przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego, zaś z drugiej umożliwienie osobie objętej terapią i rehabilitacją powrotu do życia wolnego od patologii.

Cele programu, treści przekazywane uczniom, zadania nauczyciela oraz osiągnięcia uczniów są dostosowane do wieku rozwojowego na poszczególnych etapach.

W programie nie umieszczono konkretnych sposobów i form realizacji, uznając, że łączą się one z zasadami kształcenia, a realizatorami programu są głównie wychowawcy klas, przygotowani do jego wdrażania. Oni najlepiej znają zespół klasowy, aby działania w planie wychowawcy klasowego idealnie dopasować do ich potrzeb.
Wychowawcy winni pamiętać, że wychowują przede wszystkim własnym przykładem, wiernością wyznaczonym normom etycznym. Dlatego też powinni rozwijać i wspierać działalność woluntarystyczną oraz przedsięwzięcia związane ze współpracą z instytucjami na rzecz dziecka i rodziny. Obowiązkiem wychowawców jak i nauczycieli uczących jest kreowanie sytuacji, w których dziecko będzie rozwijać różne sfery swojej osobowości, zdobywać wiedzę i umiejętności, przyjmować wartości, kształtować poglądy i postawy oraz formułować sądy i oceny.

VI. STRATEGIE ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH

Strategia informacyjna – jej celem jest dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie dokonywania racjonalnego wyboru. U podstaw tej strategii leży przekonanie, że ludzie, zwłaszcza młodzi, zachowują się ryzykownie, ponieważ zbyt mało wiedzą o mechanizmach i następstwach takich zachowań. Zakłada się, iż dostarczenie informacji o skutkach palenia tytoniu, picia alkoholu, odurzania się narkotykami czy aktywności seksualnej spowoduje zmianę postaw, a w rezultacie wpłynie na zmianę zachowań.

Strategia edukacyjna – jej celem jest pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom ze strony otoczenia itp.). U podstaw tej strategii leży przekonanie, że ludzie, nawet dysponujący odpowiednią wiedzą, podejmują zachowania ryzykowne z powodu braku wielu umiejętności niezbędnych w życiu społecznym. Deficyt w zakresie kompetencji społecznych uniemożliwia im budowanie głębszych, satysfakcjonujących związków z ludźmi, powoduje ciągłą frustrację, uniemożliwia odnoszenie sukcesów.

Strategia interwencyjna – polega na pomocy w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów, udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Strategia alternatywna – to stwarzanie możliwości realizowania ważnych potrzeb poprzez pozytywne działania np.: sport, działalność artystyczną czy społeczną. Jej celem jest pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb oraz osiąganie satysfakcji życiowej, stwarzanie możliwości zaangażowania się pozytywnie ( artystycznie, społecznie, sportowo itp.). U podstaw tej strategii leży założenie, że wielu ludzi nie ma możliwości zrealizowania swej potrzeby aktywności, podniesienia samooceny poprzez osiąganie sukcesów, czy też rozwoju zainteresowań. Dotyczy to zwłaszcza dzieci i młodzieży zaniedbanej wychowawczo.

VII. METODY I FORMY PRACY
 1. Program realizowany będzie metodami aktywizującymi na podstawie zasady odwoływania się do doświadczeń uczniów:
  - prace plastyczne,
  - wiersze, piosenki,
  - gry i zabawy,
  - inscenizacje,
  - dyskusje i debaty,
  - burze mózgów,
  - metody projektu.
 2. Prezentacje i utrwalanie zachowań prozdrowotnych – prace plastyczne prezentowane na terenie szkoły.
 3. Spektakle profilaktyczne.
 4. Prelekcje, warsztaty, prezentacje multimedialne.
 5. Wycieczki, rajdy, zajęcia sportowe (jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego).
 6. Imprezy rekreacyjne umożliwiające integrację klasową i szkolną.
 7. Spotkania z pracownikami KMP, PPP, Straży Miejskiej, Ratownictwa Medycznego.

VIII. REALIZATORZY PROGRAMU


Program realizowany jest przez dyrektora szkoły, wszystkich nauczycieli, pedagoga szkoły, psychologa szkoły, pielęgniarkę szkolną, pracowników administracji i obsługi, z pomocą rodziców jak i instytucji wspierających szkołę.

IX. ZADANIA REALIZATORÓW W ZAKRESIE POMOCY DZIECIOM

Zadania dyrektora szkoły: zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły, organizowanie spotkań ze specjalistami, współpraca z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, organizowanie wewnątrzszkolnych form doskonalenia nauczycieli.

Zadania nauczycieli: realizowanie treści profilaktycznych zgodnie z zadaniami zawartymi w programie profilaktyczno-wychowawczym „Bezpieczna osiemnastka” (podczas godzin do dyspozycji wychowawców, jak i zajęć przedmiotowych), pedagogizacja rodziców, indywidualne i telefoniczne kontakty z rodzicami, obserwacja uczniów, reagowanie na nietypowe zachowania uczniów, problemy w nauce, wagarowanie, problemy w relacjach rówieśniczych.

Zadania pracowników administracji i obsługi: zapoznanie z procedurami postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo i kryzysowych oraz dokumentem „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem”, reagowanie na wszelkie przejawy nieodpowiedniego zachowania uczniów, zgłaszanie ich nauczycielom, pedagogowi/psychologowi lub dyrektorowi szkoły.

X. EWAULACJA PROGRAMU
Program poddawany jest modyfikacji i weryfikowany według potrzeb – ma charakter otwarty.

Wewnętrzna ewaluacja programu będzie dokonana pod koniec drugiego semestru roku szkolnego 2019/2020 w formie:
 • obserwacja (wychowawcy klas)
 • ankiety do uczniów
 • ankiety do nauczycieli
 • ankiety do rodziców
 • analiza dokumentów
 • obserwacja i ocena zachowań uczniów
Wyniki ewaluacji zostaną upublicznione w formie raportu na stronie internetowej szkoły.

ZAŁACZNIKI

Do programu dołączono następujące dokumenty:
 • Tematykę działań wychowawczo – profilaktycznych na lata 2017/2018 – 2019/2020 (załącznik nr 1).
 • Tabelę do sporządzania semestralnych/rocznych sprawozdań z zakresu realizacji działań wychowawczo – profilaktycznych w poszczególnych obszarach przez wychowawców klas (załącznik nr 2).
 • Kalendarium imprez okolicznościowych na dany rok szkolny.

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny „Bezpieczna osiemnastka” zmodyfikował zespół w składzie:

Katarzyna Chadaj – pedagog
Katarzyna Grzybowska – psycholog
Maciej Meisner – pedagog
Dominika Turlej – logopeda

Załącznik 1

Tematyka działań wychowawczo-profilaktycznych na lata 2017/2018-2019/2020

I OBSZAR – BEZPIECZEŃSTWO

Cel: Edukacja dla bezpieczeństwa
Zadania:
 • Przypominanie o zasadach zachowania bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.
 • Stosowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.
 • Przypominanie zasad zachowania w sytuacjach zagrożenia.
 • Bezpieczeństwo w Internecie - propagowanie zasad właściwego korzystania z Internetu - netykieta.
 • Uwrażliwienie na bezpieczne formy spędzania wolnego czasu w różnych porach roku.
 • Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć poza szkołą (wycieczki, wyjścia, rajdy itp.).
 • Poznanie planu ewakuacji szkoły.
 • wychowawcy klas,
Odpowiedzialni:
 • pedagog szkoły,
 • psycholog szkoły,
 • przedstawiciele KMP

II OBSZAR – ZDROWIE


Cel: Znajomość zasad racjonalnego odżywiania; zapobieganie anoreksji, bulimii, otyłości, uzależnieniom
Zadania:
 • Nabywanie właściwych nawyków żywieniowych.
 • Systematyczne edukacja prozdrowotna w zakresie promocji zdrowego stylu życia jak i zdrowia psychicznego.
Odpowiedzialni:
 • nauczyciele przyrody
 • wychowawcy
 • pielęgniarka szkolna

Cel: Korekta wad postawy
Zadania:
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
Odowiedzialni
 • pielęgniarka szkolna
 • n-le prowadzący zajęcia
 • Edukacja zdrowotna

Cel: Wpajanie prawidłowych zasad higieny jamy ustnej.
Zadania: Utrwalanie nawyków codziennej dbałości o higienę osobistą.
Odpowiedzialni:
 • wychowawcy
 • pielęgniarka szkolna
 • wychowawcy
 • pielęgniarka szkolna

III OBSZAR – PROFILAKTYKA

Cel: Pedagogizacja rodziców
Zadania:
 • Organizacja prelekcji, warsztatów i innych form na terenie szkoły również podczas zebrań z rodzicami.
 • Realizacja ogólnopolskiego programu wspierania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
Odpowiedzialni:
 • wychowawcy klas
 • pedagog szkoły
 • psycholog szkoły
 • realizatorzy programu

Cel: Postrzeganie siebie i porozumiewanie z rówieśnikami
Zadania:
 • Rozwijanie umiejętności komunikowania się w grupie rówieśniczej oraz rozwiązywania konfliktów.
 • Kształtowanie zachowań asertywnych.
 • Zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie – przemoc, agresja (stosowanie używek).
 • Zwracanie uwagi na kulturę osobistą i kulturę języka.
 • Promowanie postaw sprawiedliwego, uczciwego i honorowego postępowania ucznia.
 • Kształtowanie umiejętności adekwatnej samooceny.
 • Uświadomienie, czym w życiu jest miłość, przyjaźń szacunek i tolerancja.
 • Dostarczenie wiedzy na temat praw i obowiązków człowieka, dziecka, ucznia.
 • Objęcie uczniów opieką szkolnego pedagoga/psychologa.
Odpowiedzialni:
 • wychowawcy klas
 • pedagog szkoły
 • psycholog szkoły

Cel: Organizacja zespołu klasowego
Zadania:
 • Integracja szkolna i klasowa.
 • Poznanie praw i obowiązków ucznia.
 • Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich.
 • Zapoznanie/przypomnienie zapisów zawartych w WZO, PZO, Statucie, Procedurach.
 • Zapoznanie/przypomnienie „Regulaminu systemu oceniania zachowania” obowiązującego w szkole.
 • Ustalenie praw i obowiązków panujących w klasie.
 • Kształtowanie uczniowskiej przedsiębiorczości.
 • Wspomaganie uczniów w wyborze kierunku dalszego kształcenia (doradztwo zawodowe)
Odpowiedzialni:
 • wychowawcy klas
 • nauczyciele przedmiotów
 • doradca zawodowy

Cel: Uwrażliwienie na potrzebę niesienia pomocy
Zadania:
 • Działalność wolontariatu, zbiórki, akcje charytatywne.
 • Kształtowanie świadomości odrębności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji i kultury oraz ich praw.
 • Osiąganie satysfakcji życiowej poprzez stwarzanie możliwości pozytywnego zaangażowania się.
Odpowiedzialni:
 • wychowawcy, koordynatorzy akcji
 • przedstawiciele instytucji

Cel: Uświadomienie znaczenia rodziny, więzi i relacji z zaznaczeniem własnego miejsca w rodzinie
Zadania:
 • Organizacja imprez i uroczystości integrujących środowisko rodzinne ze szkołą.
 • Zwracanie uwagi na znaczenie rodziny w budowaniu własnej tożsamości i tożsamości narodowej.
Odpowiedzialni:
 • wychowawcy klas

Cel: Współpraca z rodzicami i instytucjami wspierającymi szkołę w procesie wychowawczym i dydaktycznym
Zadania:
 • Integrowanie działań wychowawczych szkoły i rodziny.
 • Wspieranie prawidłowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego ucznia poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, KMP, Świetlicą Socjoterapeutyczną.
 • Rozwijanie umiejętności uczenia się i samodoskonalenia.
Odpowiedzialni:
 • wychowawcy klas
 • pedagog szkoły
 • psycholog szkoły
 • przedstawiciele instytucji
 • nauczyciele przedmiotów

Cel: Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów (dydaktyka i wychowanie)
Zadania:
 • Stwarzanie uczniom równych szans rozwoju intelektualnego i fizycznego.
 • Preferowanie edukacji włączającej, polegającej na solidarności pomiędzy dziećmi o specjalnych potrzebach i rówieśnikami w ich naturalnym środowisku szkolnym.
 • Działalność grup socjoterapeutycznych i terapeutyczno-edukacyjnych.
Odpowiedzialni:
 • wychowawcy klas
 • pedagog szkoły
 • psycholog szkoły
 • przedstawiciele PPP
 • nauczyciele przedmiotów

Cel: Przeciwdziałanie różnego typu uzależnieniom
Zadania:
 • Nabywanie wiedzy na temat środków uzależniających i konsekwencji ich używania.
 • Udział w zajęciach/przedstawieniach profilaktycznych poruszających tematykę zachowań ryzykownych, dostosowaną do stopnia zagrożenia.
 • Edukacja rówieśnicza.
Odpowiedzialni:
 • wychowawcy klas
 • pedagog szkoły
 • psycholog szkoły
 • przedstawiciele instytucji

IV OBSZAR – ŚRODOWISKO, TRADYCJA, KULTURA, EKOLOGIA


Cel: Wychowanie do wartości
Zadania:
 • Poznanie symboli, tradycji, obrzędów szkolnych, środowiskowych, rodzinnych i narodowych.
 • Nabywanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym narodu.
 • Kultywowanie tradycji.
Odpowiedzialni:
 • wychowawcy klas
 • nauczyciel historii

Cel: Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swego regionu
Zadania:
 • Nabywanie wiedzy o historii, kulturze i tradycji regionu.
 • Rozwijanie szacunku do kultury, dorobku lokalnego i narodowego.
 • wychowawcy klas
Odpowiedzialni:
 • nauczyciel historii

Cel: Kształtowanie postaw proekologicznych
Zadania:
 • Aktywny udział w akcjach o charakterze ekologicznym.
Odpowiedziali:
 • wychowawcy klas
 • koordynatorzy akcji

Cel: Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Zadania:
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowane działań na rzecz lokalnej społeczności.
 • Pozyskanie partnerów: Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Fantazja”, Stowarzyszenie Przyjaciół „Zawada”, SM „Zakrzewo”.
Odpowiedziali:
 • wychowawcy klas
 • koordynatorzy akcji

Szkoła Podstawowa nr 18 im Franciszka II Rakoczego
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg 

 

Informacje

tel.  55 625-86-40 
      55 625-86-43

sp18elblag.sekretariat@wp.pl

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu