>

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie:
(akt.pub.31-05-2019)

- Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

- Statutu Szkoły Podstawowej nr 18 w Elblągu.

Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady ustalania ocen realizowane są po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców oraz po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

 

Ustalenia ogólne

 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności:

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

- dbałość o honor i tradycje szkoły;

- dbałość o piękno mowy ojczystej;

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

- godne,  kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

- okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Kryteria oceny zachowania zostały opracowane w systemie punktowym.              Na początku każdego śródrocza uczeń otrzymuje 100 punktów bazowych.            W trakcie śródrocza uczeń zwiększa pulę punktów lub je traci, w zależności od swojej postawy i zachowania.
 1. Punkty wpisywane są do dziennika elektronicznego.
 1. Obowiązkiem każdego nauczyciela i pracownika szkoły jest systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika elektronicznego.
 2. Punkty z zachowania nauczyciel wpisuje jednorazowo na lekcji.
 3. Wpisu punktów za udział w konkursach dokonuje opiekun konkursu.
 1. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii uczniów danej klasy i samooceny ocenianego ucznia, a następnie podliczeniu wszystkich punktów uzyskanych przez ucznia w danym śródroczu.
 2. Punkty umieszczone w tabeli są wskaźnikiem do wystawienia oceny                      z zachowania.
 3. Wychowawca ma prawo do podwyższenia lub obniżenia oceny z zachowania po konsultacji z Radą Pedagogiczną na podstawie obserwacji i dostrzeżenia pozytywnych zmian u ucznia bez względu na zebrane punkty ujemne. (Raz w śródroczu wychowawca ma możliwość nagrodzenia ucznia bonusem 20 punktów dodatnich, które anulują część punktów ujemnych).

Zachowanie

Przedział punktów

wzorowe

200 i powyżej

bardzo dobre

150 - 199

dobre

100 - 149

poprawne

51 - 99

nieodpowiednie

1 - 50

naganne

0 i poniżej


            Uwaga!

 • Uczeń, który w semestrze uzyskał  20 punktów ujemnych, nie może otrzymać oceny wzorowej ( niezależnie od ilości zgromadzonych punktów dodatnich ).
 • Uczeń, który w semestrze uzyskał 30 punktów ujemnych, nie może otrzymać oceny bardzo dobrej ( niezależnie od ilości zgromadzonych punktów dodatnich ).
 • Uczeń który otrzymał 50 punktów ujemnych otrzymuje upomnienie wychowawcy i nie może otrzymać oceny dobrej.
 • Uczeń który uzyskał 100 punktów ujemnych otrzymuje naganę dyrektora, jest kierowany do zespołu wychowawczego i nie może otrzymać oceny poprawnej .
 • Uczeń nagminnie łamiący regulamin w zakresie farbowania włosów / makijażu / piercingu / zbyt ekstrawaganckiego ubioru, w klasyfikacji śródrocznej i rocznej nie może uzyskać oceny wyższej niż dobra.
 • Przy ustaleniu oceny z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Możliwość uzyskania punktów dodatnich

Ilość punktów

uwagi

1.Reprezentowanie szkoły, klasy w konkursach, olimpiadach zawodach sportowych:

-etap szkolny

-udział-     5

- laureat-  +5

-etap międzyszkolny, rejonowy, miejski

-udział-    10

-laureat-  +10

-etap wojewódzki (na drodze eliminacji)

-udział-    15

- laureat- +15

-etap ogólnopolski  (na drodze eliminacji)

-udział-    20

- laureat- +20

-etap ogólnopolski  (bez eliminacji)

-udział-    10

-laureat-  +10

2.Udział w akademiach szkolnych-   1 - 10

3.Udział w akcjach ogłoszonych przez szkołę- 1 - 10

4.Pozalekcyjne prace społeczne na rzecz szkoły lub klasy- 1 - 10

5.Inne działania wskazane przez nauczycieli,

pracowników szkoły i inne osoby (np. pomoc koleżeńska, pełnienie dyżurów)- 1- 10

6.Wywiązywanie się z powierzonych zadań- 10

7.Wzorowa 100% frekwencja lub terminowe -usprawiedliwianie nieobecności- 10

8.Brak spóźnień- 10

9.Dbałość o kulturę słowa i kulturę osobistą- 10

10.Poszanowanie mienia szkolnego i publicznego- 10

11.Schludny wygląd ucznia w dni powszednie oraz w trakcie uroczystości szkolnych- 10

12.Brak punktów ujemnych- 15

13.Aktywne pełnienie funkcji:

- w Samorządzie uczniowskim- 10

-w Samorządzie klasowym- 5

14.Aktywna praca i uczestnictwo w kołach przedmiotowych       i sportowych, zespołach wyrównawczych

-szkolnych- 10

-pozaszkolnych- 10

15.Zbieranie surowców wtórnych

- korki za każde 100 szt.  - 1pkt

- makulatura za każde 5 kg -  1pkt

- baterie za każde 10 szt.  - 1pkt

- puszki za każde 10 szt. - 1pkt

- elektrośmieci za każdą 1 sztukę - 5pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń może uzyskać max 30 punktów za zbiórkę surowców

 

 

 

 

Każdorazowo

Każdorazowo

 

Każdorazowo

Każdorazowo

 

Każdorazowo

Każdorazowo

 

Każdorazowo

Każdorazowo

 

Każdorazowo

Każdorazowo

Każdorazowo

Każdorazowo

Każdorazowo

Każdorazowo

 

 

Śródrocznie

Śródrocznie

 

Śródrocznie

Śródrocznie

Śródrocznie

Śródrocznie

Śródrocznie

Śródrocznie

 

Śródrocznie

Śródrocznie

 

 

Śródrocznie

Śródrocznie

 

Śródrocznie

 

 

 

 

Powody utraty punktów- Ilość punktów

 

 

1.Nieprzygotowanie do zajęć ( brak stroju gimnastycznego, brak podręcznika / ćwiczeń / zeszytu / przyborów, itp.)-      2pkt

2.Nieusprawiedliwione godziny lekcyjne (w tym również zespoły wyrównawcze i koła) oraz spóźnienia:

-1 godzina-    1

-3 spóźnienia-   1

3.Brak obuwia zamiennego-   2

4.Opuszczanie szkoły bez zgody nauczyciela, wyjście poza teren szkoły- 10

5.Odłączanie się od grupy w czasie wycieczki-  20

6. Ucieczka ze sprawdzianu / pracy klasowej- 15

7.Odmawianie wykonywania poleceń nauczyciela pracowników placówki ,odmawianie  prac na rzecz szkoły-   5

8.Niszczenie sprzętu, mienia szkolnego i cudzej własności- 10

9.Kłamstwo- 7

10.Niekulturalne zachowania się wobec pracowników szkoły i innych osób- 5

11.Niewłaściwe zachowanie podczas przerw łamiące regulamin zachowania się podczas przerw-5

12.Przeszkadzanie na lekcji kolegom i nauczycielom- 2 - 5 

13.Nieodpowiedni strój w trakcie zajęć i na uroczystościach szkolnych

-zbyt ekstrawagancki ubiór- 3

-farbowane włosy- 5

-makijaż- 3

-pomalowane paznokcie- 3

-ekstrawagancka  biżuteria- 3

-strój niezgodny ze Statutem Szkoły- 3

14.Niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań-5

15.Zaczepki słowne lub fizyczne (prowokacja)-5-20

16.Oszukiwanie podczas sprawdzianów, odpisywanie  zadań domowych na terenie szkoły, plagiat- 10

17.Wulgarne słownictwo- 10

18.Fałszowanie dokumentów, podpisów- 50

19.Groźby,wymuszenia,bójki,szantaż, wandalizm-20-100

20.Kradzież (na terenie szkoły i poza nią)- 20-100

21.Stosowanie substancji psychoaktywnych- 20-100

22.Inne czyny karalne cechujące się szczególną agresją oraz naruszeniem godności osobistej (ze zwołaniem zespołu wychowawczego)- 100

23.Znieważenie nauczyciela lub pracownika szkoły słowem lub gestem- 50 - 100

24.Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych, bez pozwolenia nauczyciela, na terenie szkoły i podczas zajęć edukacyjnych poza szkołą- 5

25.Publikowanie na portalach społecznościowych i stronach internetowych treści o charakterze pornograficznym, obraźliwym, rasistowskim (zdjęcia, filmy, komentarze itp.)-50 - 100

(szczegóły dotyczące p-ktu 22 i 23 zawarto w „Procedurze korzystania z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych w szkole”)

26.Nagrywanie filmów, fotografowanie bez uprzedniego uzgodnienia- 50

27.Upublicznianie filmów i zdjęć z udziałem innych osób bez ich zgody- 50

28.Inne, nie wymienione wyżej, zachowania negatywne na terenie szkoły i poza nią- 5-50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca, w czasie trwania śródrocza, systematycznie obserwuje indywidualną postawę społeczną ucznia oraz stopień respektowania przez niego zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
W przypadku gdy uczeń łamie zasady współżycia społecznego i normy etyczne, a podejmowane działania wychowawcze nie przynoszą zamierzonych efektów (uczeń nie zmienia swojego zachowania), wychowawca jest zobowiązany do:
 • przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej z uczniem i jego rodzicami,
 • skierowania sprawy do pedagoga lub psychologa szkoły,
 • udzielenia uczniowi upomnienia na forum klasy,
 • skierowania sprawy do zespołu wychowawczego (zespół wychowawczy może zostać powołany na wniosek wychowawcy, a także nauczycieli uczących w danej klasie),
 • skierowania sprawy do dyrektora szkoły (dyrektor udziela uczniowi nagany w obecności rodziców).
 • W przypadku, gdy podejmowane działania nie przynoszą efektów w postaci znacznej poprawy funkcjonowania ucznia w społeczności szkolnej, placówka kieruje sprawę do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

Wszystkie podejmowane działania wychowawcze muszą być odnotowane w dokumentacji szkoły (dziennik elektroniczny, notatki służbowe, protokół z posiedzenia zespołu wychowawczego).

Punktowy System Oceniania Zachowania Ucznia opracował zespół w składzie:

 1. Katarzyna Grzybowska
 2. Małgorzata Fontasiewicz
 3. Małgorzata Trzyna
 4. Danuta Krasowska
 5. Iwona Staszyńska
 6. Anna Rusińska
 7. Dorota Kryjom
 8. Beata Ostasz
 9. Bożena Pruszak

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 18 im Franciszka II Rakoczego
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg 

 

Informacje

tel.  55 625-86-40 
      55 625-86-43

sp18elblag.sekretariat@wp.pl

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu