>
banner-ue.png

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

"Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do

rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych”

 

 • 1

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników, ich obowiązki, a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie  Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałania 2.2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.
 2. Beneficjentem Projektu jest Gmina Miasto Elbląg.
 3. Projekt realizowany jest w następujących 15 elbląskich szkołach podstawowych i 2 specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Józefa Piłsudskiego w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Jana Brzechwy w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Józefa Wybickiego w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Franciszka II Rakoczego  w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 19  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Marii Dąbrowskiej w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2  im. Janusza Korczaka w Elblągu.

 1. Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji matematycznych i przyrodniczych 680 uczniów (kl. VII) z 15 elbląskich szkół podstawowych i 2 Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w ramach tworzenia warunków dla nauczania eksperymentalnego poprzez doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 100 nauczycieli, wychowawczych 150 rodziców/opiekunów i organizacji  zajęć dodatkowych w cyklu dwuletnim od 01.02.2018r. do 31.01.2020r.
 2. Czas realizacji projektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie projektu: od 2018-02-01 do 2020-01-31.
 3. Wartość projektu ogółem wynosi 4 310 057,63 zł, w tym wysokość dofinansowania: 4 078 457,63 zł.
 4. Projekt jest skierowany do 680 uczniów (kl. VII) w cyklu dwuletnim, 100 nauczycieli z 15 elbląskich szkół podstawowych i 2 Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych oraz 150 rodziców/opiekunów tych uczniów.
 5. Udział we wszystkich formach wsparcia zaplanowanych do realizacji w ramach projektu jest dobrowolny i bezpłatny
 • 2

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałanie 2.2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg.
 2. Uczestniku – należy przez to rozumieć: uczennicę/ucznia z 15 szkół podstawowych i 2 SOSW klas VII w roku szkolnym 2018/2019, nauczycielkę/nauczyciela matematyki i przedmiotów przyrodniczych (geografii, fizyki, biologii i chemii) jednej ze szkół/placówek Gminy Miasto Elbląg, wymienionych w § 1 pkt. 3 niniejszego regulaminu,  rodzica/opiekuna uczennic i uczniów klas VII z  15 szkół podstawowych i 2 SOSW. 
 3. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół składający się z Dyrektora/ Wicedyrektora szkoły, Wychowawcy danej klasy VII w roku szkolnym 2018/2019, pedagoga szkolnego weryfikujących dokumenty i zatwierdzających listę uczestników poszczególnych rodzajów wsparcia.
 • 3

ZAKRES FORM WSPARCIA W PROJEKCIE

 1. Projekt "Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych” zapewnia wsparcie uczniom i nauczycielom z 15 elbląskich szkół podstawowych i 2 SOSW oraz rodzicom/opiekunom tych uczniów.
 2. Zakres wsparcia uczniów klas VII 15 szkół podstawowych i 2 SOSW obejmuje:

- organizację i sfinansowanie zajęć kształtujących i rozwijających kompetencje uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu o charakterze dydaktyczno – wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia oraz kół zainteresowań.

 1. W ramy wsparcia nauczycieli wchodzi szkolenie w podziale na moduły (podstawy teoretyczne i część praktyczna w formie stacjonarnej i wyjazdowej) w zakresie wiedzy i umiejętności stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem w trakcie nauczania matematyki i przedmiotów przyrodniczych.
 2. Rodzicom/opiekunom uczniów zapewnia się indywidualne konsultacje w każdej wsparciem Projektu udzielane przez psychologów/pedagogów dotyczące właściwego wspierania edukacji i rozwoju swoich dzieci, umiejętnego reagowania na pojawiające się problemy w tym zakresie oraz motywowania do rozwijania pasji i zainteresowań.
 3. Jeden uczeń będzie mógł korzystać z kilku form wsparcia w zależności od zdiagnozowanych potrzeb.
 4. Działania przewidziane dla uczestników projektu prowadzone będą poza zajęciami szkolnymi zgodnie z programem i harmonogramem zajęć szkoły.
 • 4

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie uczeń/uczennica elbląskiej szkoły podstawowej i specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego uczęszczający do klasy VII w roku szkolnym 2018/2019, nauczyciel/ka posiadający kwalifikacje i nauczający przedmioty przyrodnicze lub matematykę w ww. szkół, rodzic/opiekun uczennicy/ucznia dziecko uczących się w klasie VII w roku szkolnym 2018/2019 w elbląskich 15 SP lub 2 SOSW, a także złoży wymagane w procesie rekrutacji dokumenty.
 2. Udział ucznia w projekcie zgłasza rodzic lub opiekun prawny, na formularzu rekrutacyjnym (Załącznik 1 do niniejszego regulaminu).
 3. Wymagane dokumenty w toku postępowania rekrutacyjnego wymienione w § 4, pkt. 1 dostępne będą na stronie internetowej www. Beneficjenta projektu oraz jednostek realizujących projekt.

 

 • 5

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. Rekrutacja będzie prowadzona w terminach:
 2. a) dla nauczycieli: 12.03.2018-23.03.2018,
 3. b) dla uczniów: 04.06.2018-15.06.2018,
 4. c) dla rodziców/opiekunów: 11.06.2018-22.06.2018
 5. Rekrutacja będzie prowadzona w elbląskich 15 szkołach podstawowych i 2 Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych. Do projektu zrekrutowanych zostanie łącznie 680 uczniów, 100 nauczycieli oraz 150 rodziców/opiekunów:

SP1: 48 ucz.(15 K,33M)10 n-li (9K,1M),10 rodz./opiek.(5K,5M)

SP4: 40 ucz.(23 K.,17M)5 n-li (4K,1M),8 rodz./opiek.(4K,4M)

SP6: 40 ucz.(18K,22M)4n –li (4K,0M),8 rodz./opiek.(4K,4M)

SP8: 24 ucz.(12K,12M) 2 n-li (2K,0M),8 rodz./opiek.(4K,4M)

SP9: 24 ucz.(14K,10M) 2 n-li (1 K,1M),8 rodz./opiek.(4K,4M)

SP11: 40 ucz.(17K, 23M) 5 n-li (5K,0M),8 rodz./opiek.(4K,4M)

SP12: 48 ucz.(22K,26m)5 n-li (4K,1M),10 rodz./opiek.(5K,5M)

SP14: 40 ucz. (33K,7M)4 n-li (4K,0M),10 rodz./opiek.(5K,5M)

SP15: 48ucz.(27K,21M)5 n-li (5K,0M),8 rodz./opiek.(4K,4M)

SP16: 40 ucz.(21K,19M)5 n-li (5K,0M),8 rodz./opiek.(4K,4M)

SP18: 48 ucz.(27K,21M)10 n-li (10K,0M),10 rodz./opiek.(5K,5M)

SP19: 48 ucz.(24K,24M) 4 n-li(4K,0M),10 rodz./opiek.(5K,5M)

SP21: 48 ucz.(26K,22M)10 n-li (10K,0M),10 rodz./opiek.(5K,5M)

SP23: 24 ucz.(8K,16M)4 n-li (4K,0M),8 rodz./opiek.(4K,4M)

SP25: 40 ucz.(26K,14KM)5 n-li (4K,1M),10 rodz./opiek.(5K,5M)

SOSW1: 24 ucz.(0K,24M) 10 n-li (10K,0M),8 rodz./opiek.(4K,4M)

SOSW2:40 ucz. (9K,31M)10 n-li (10K,0M),8 rodz./opiek.(4K,4M).

 1. Proces rekrutacyjny będzie zorganizowany zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, równym dostępem dla kobiet i mężczyzn.
 2. Za rekrutację będzie odpowiedzialny Dyrektor szkoły objętej wsparciem Projektu.
 3. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, w której będzie pełnił funkcję Przewodniczącego.
 4. Warunkiem udziału uczestników Projektu będzie wypełnienie w terminie rekrutacji Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik 6 do niniejszego regulaminu rekrutacji) i złożenie jej w sekretariacie szkoły.
 5. Kryteria formalne dostępu dla uczestników projektu:
 6. a) uczennica/ uczeń uczęszczający do klasy VII w roku szkolnym 2018/2019 szkoły podstawowej objętej wsparciem projektu;
 7. b) nauczycielka/nauczyciel matematyki lub przedmiotów przyrodniczych szkoły podstawowej objętej wsparciem projektu;
 8. c) rodzic/opiekun ucznia/uczennicy uczęszczających do klasy VII w roku szkolnym 2018/2019 szkoły podstawowej objętej wsparciem projektu.
 9. Kryteria merytoryczne i pierwszeństwa dla uczestników projektu:
 10. a) ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W DANYM PRZEDMIOCIE:MATEMATYCE I PRZEDMIOTACH PRZYRODNICZYCH zgodnie z wynikami diagnozy:

- rekrutacja dokonana przez nauczyciela na podstawie ocen z matematyki i przedmiotów przyrodniczych (1-6 pkt.),

- opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (1-10 pkt.),

- opinia wychowawcy klasy (1-10 pkt.),

- niepełnosprawność (3 pkt., w przypadku SOSW 1 pkt więcej ),

- status ucznia dojeżdżającego z terenu ZIT- (2 pkt.),

- niski status materialny, określony na podstawie wysokości zarobków rodziców/opiekunów w oparciu o oświadczenie (1pkt.).

 Kwalifikacja ucznia SP (8-27pkt), SOSW(11-30pkt.

 1. b) ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA DLA UCZNIÓW Z MATEMATYKI I PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH, W TYM KOŁA ZAINTERESOWAŃ zgodnie z wynikami diagnozy:

- rekrutacja na podstawie ocen (co najmniej ocena dobra, 4-6 pkt.),

-  opinia wychowawcy (1-10 pkt.),

- niski status materialny określony w oparciu o oświadczenie (1pkt.),

- zagrożenie wykluczeniem społecznym wskazane w opinii pedagoga szkolnego,

- oświadczenie pedagoga szkolnego (1pkt.),

- opinia nauczyciela przedmiotu objętego wsparciem projektu (1-10 pkt.),

- udział w konkursach/olimpiadach (1-5pkt),

- niepełnosprawność  podstawie oświadczenia (3 pkt.),

 - uczeń dojeżdżający z terenu ZIT- informacja (2 pkt.)

Kwalifikacja uczniów SP (5-38pkt.)

 1. c) szkolenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki w zakresie teoretycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijania umiejętności myślenia matematycznego i naukowego oraz prowadzenia zajęć praktycznych:

- status nauczyciela  przedmiotu przyrodniczych lub matematyki, potwierdzenie kwalifikacji: kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje (1pkt.)

- wychowawca klasy (1pkt.),

- niepełnosprawność ( 1pkt.),

- kwalifikacyjne kursy/studia podyplomowe w zakresie nauczania matematyki lub przedmiotów przyrodniczych -uzyska dodatkowy punkt nauczyciel, który będzie miał kurs nadający kwalifikacje lub studia podyplomowe (1pkt.)

Kwalifikacja nauczycieli weryfikowane w oparciu o oświadczenia (3-7pkt)

 1. d) indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodziców/opiekunów uczniów objętych wsparciem projektu:

- status bezrobotnego rodzica/opiekuna powracającego na rynek pracy (1pkt.)

- rodzic/opiekun posiadający co najmniej 1 dziecko niepełnosprawne (1pkt.),

- trudna sytuacja materialna rodzica/opiekuna ucznia  klasy VII, oświadczenie o korzystaniu z pomocy MOPS (1pkt.),

- samotne rodzicielstwo (1pkt.),

- rodzina zastępcza (1 pkt.),

- niepełnosprawność rodzica/opiekuna (1pkt.).

Kwalifikacje rodziców/opiekunów weryfikowane w oparciu o oświadczenia (2-9pkt.)

 1. Decyzję o przyjęciu uczestnika do danej formy wsparcia podejmie komisja rekrutacyjna.
 2. Komisja Rekrutacyjna weryfikuje dane zawarte w dokumentacji zgłoszeniowej pod kątem spełniania kryteriów dostępu.
 3. Przeprowadzona rekrutacja zostanie   zakończona   sporządzeniem   protokołu   rekrutacji, komisja sporządzi listy rankingowe, zawierające informację o uczestnikach zakwalifikowanych do udziału oraz listy rezerwowe, jeżeli liczba zgłoszonych przekracza liczbę miejsc na poszczególnych zajęciach.  Uczestnik z listy rezerwowej będzie mógł przystąpić do poszczególnej formy wsparcia w projekcie zgodnie z decyzją dyrektora. Wzór protokołu rekrutacji, listy rankingowej i rezerwowej do danej grupy zajęć stanowią Załączniki 2, 3 i 4 do  niniejszego Regulaminu.              
 4. Komisja rekrutacyjna zatwierdza listy rankingowe i rezerwowe uczestników projektu.
 5. O zakwalifikowaniu uczestnika decydować będzie spełnienie przez niego kryteriów dostępu warunkujących udział w projekcie, o których mowa w § 5, pkt. 7, a następnie liczba punktów uzyskana z kryteriów merytorycznych i pierwszeństwa, o których mowa w § 5, pkt.8.
 6. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku kandydatów decyduje kolejność złożenia Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie rekrutacji Dyrektor szkoły dokonuje korekty na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni.
 8. Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie ma prawo zrezygnować z udziału w projekcie w przypadku zdarzenia losowego (choroba, zmiana miejsca zamieszkania i szkoły) potwierdzając ten fakt oświadczeniem złożonym na piśmie w biurze projektu.
 9. Nauczyciel i uczeń zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie mogą zostać skreśleni z listy uczestników w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia maksymalnie 20% zajęć i naruszenia niniejszego regulaminu.
 10. Skreślenie z listy   uczestników   projektu   dokonuje   Komisja rekrutacyjna, wskazując równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy. W razie nie wyrażenia zgody na udział w projekcie osoby wskazanej z listy rezerwowej, proponuje się następną w kolejności, aż do skutku.
 11. O wyniku postepowania rekrutacyjnego każdy kandydat zostanie powiadomiony przez dyrektora szkoły.
 12. Dniem rozpoczęcia udziału w projekcie jest dzień podpisania deklaracji uczestnika.
 13. Harmonogram rekrutacji stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.
 14. Regulamin będzie udostępniony na stronie www Beneficjenta, tablicach informacyjnych i stronach www jednostek realizujących projekt.

§ 6
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Każdy uczestnik i uczestniczka projektu zobowiązuje się do:
 2. a) systematycznego uczestnictwa w   zajęciach   w   ramach   projektu   zgodnie   z   ustalonym harmonogramem zajęć,
 3. b) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach, co będzie monitorowane przez specjalistę ds. monitoringu i sprawozdawczości.
 4. c) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. d) dotrzymywania postanowień zawartych   w   niniejszym   regulaminie   oraz   w   deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 6. e) wypełnienia dokumentów służących   bezpośrednio   monitoringowi,              kontroli   i   ewaluacji projektu,
 7. Frekwencja uczestnika sprawdzana będzie sprawdzana na bieżąco przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.
 8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, uczestnik projektu ma obowiązek przedstawić pisemne oświadczenie o powodach rezygnacji.
 • 6 pkt 1 – b) nieobecności na zajęciach, będzie monitorowana przez kogo dookreślić

pkt 2.  Frekwencja  uczestnika sprawdzana będzie na bieżąco, przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia

 

 1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji i są zobowiązani do udzielania informacji na temat realizacji Projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzenia kontroli Projektu.

 

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 marca 2018r. i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji Projektu, tj. do dnia 31.01.2020r.
 2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku  o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa  lub  warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projekt.
 3. Regulamin jest dostępny w sekretariatach szkół podstawowych wskazanych w § 1, pkt. 3 niniejszego regulaminu.
 4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik  nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY

Załącznik nr 2 PROTOKÓŁ REKRUTACJI

Załącznik nr 3 LISTA RANKINGOWA

Załącznik nr 4 LISTA REZERWOWA

Załącznik nr 5 WYKAZ UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE

Załącznik nr 6 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Załącznik nr 7 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 8 HARMONOGRAM REKRUTACJI

Załącznik 9 OŚWIADCZENIE

 

Załącznik  nr 1 do  Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Do   projektu   pt. "Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych”

 

Lp.

Nazwa

 

Dane uczestnika

1

Imię

 

2

Nazwisko

 

3

PESEL

 

4

Kraj

 

5

Rodzaj uczestnika

 

6

Nazwa Instytucji

 

7

Płeć

 

8

Wiek w chwili przystąpienia do projektu

 

9

Wykształcenie

 

Dane kontaktowe uczestnika

10

Województwo

 

11

Powiat

 

12

Gmina

 

13

Miejscowość

 

14

Ulica

 

15

Nr budynku

 

16

Nr lokalu

 

17

Kod pocztowy

 

18

Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)

 

19

Telefon kontaktowy

 

20

Adres e-mail

 

Szczegóły i rodzaj wsparcia

21

Data rozpoczęcia udziału w projekcie

 

22

Data zakończenia udziału w projekcie

 

23

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu

 

24

Wykonywany zawód

 

25

Zatrudniony w

 

26

Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie

 

27

Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie

 

28

Inne rezultaty dotyczące osób młodych

 

29

Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa

 

30

Rodzaj przyznanego wsparcia

 

31

Data rozpoczęcia udziału we wsparciu

 

32

Data zakończenia udziału we wsparciu

 

33

Data założenia działalności gospodarczej

 

34

Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej

 

35

PKD założonej działalności gospodarczej

 

 

 

Opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej ( zakreśl właściwą  odpowiedź)
□ tak / □ nie

Ponadto oświadczam, że:

 • jestem uczniem/uczennicą klasy VII szkoły podstawowej objętej wsparciem projektu, nauczycielem matematyki/przedmiotów przyrodniczych/rodzicem/opiekunem ucznia/uczennicy kl. VII w roku szkolnym 2018/2019 szkoły podstawowej objętej wsparciem projektu[1].
 • spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie na dzień złożenia formularza rekrutacyjnego,
 • zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie i akceptuję jego warunki,
 • oświadczam, że wyrażam zgodę na ewentualne nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją tego projektu,
 • zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,
 • oświadczam, iż zamieszkuję na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

 

……………………............................                        …...........................................................................

Miejscowość i data                                                        czytelny podpis kandydatki/kandydata

 

 

 

…………………………………....................

czytelny podpis
rodziców/opiekunów prawnych uczestnika projektu

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr 2 do  Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

PROTOKÓŁ REKRUTACJI

Do   projektu   pt. "Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie  Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałania 2.2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.

 

W dniach ………........................................................ Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 1. …...........................................................................................
 2. …...........................................................................................
 3. …...........................................................................................

przeprowadziła   zgodnie   z   przyjętymi   kryteriami   dostępu,   rekrutację   uczniów/nauczycieli/rodziców/opiekunów uczniów[2]

Po przeanalizowaniu ……….. formularzy rekrutacyjnych do w/w zajęć realizowanych w ramach projektu wybrano uczniów/nauczycieli/rodziców/opiekunów uczniów posiadających*:

 1. …........................................................................................................................................................
 2. …........................................................................................................................................................
 3. ….......................................................................................................................................................

W załączeniu listy rankingowe i rezerwowe do danego rodzaju wsparcia.

Podpisy Członków komisji:

 1. ………………….
 2. ……...........…….
 3. ………………….
 4. …........................................

* wypisać kryteria dostępu do w/w zajęć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr 3 do  Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

LISTA RANKINGOWA NR ….

Uczniów/uczennic/nauczycieli/rodziców/opiekunów[3] zakwalifikowanych do zajęć w ramach projektu pt. "Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie  Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałania 2.2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.

…………………………………………………………......................................................................

(nazwa formy wsparcia)

realizowanych w …………………………………………………………………….(nazwa szkoły)

 

Lp.

Imię i Nazwisko ucznia

Adres zamieszkania

Klasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy Członków komisji:

 1. ………………….
 2. ………………….
 3. ………………….

 

Załącznik  nr 4 do  Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

LISTA REZERWOWA NR…..

Uczniów/uczennic/ nauczycieli/rodziców/opiekunów ubiegających się do udziału w zajęciach w  ramach projektu pt.  pt. "Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie  Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałania 2.2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.

…………………………………………………………........................................................................

( nazwa formy wsparcia)

 

Lp.

Imię i Nazwisko ucznia

Adres zamieszkania

Klasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy Członków komisji:

 1. ………………….
 2. ………………….
 3. ………………….

 

Załącznik  nr 5 do  Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

WYKAZ UCZNIÓW/NAUCZYCIELI/RODZICÓW/OPIEKUNÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE

 1. "Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałania 2.2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.

Lp.

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

Nazwa formy wsparcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….…………………………….

(data i podpis Dyrektora szkoły)

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr 6 do  Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Ja, niżej podpisana/ny….…………………………………………………………..............................,

(imię i nazwisko)

uczennica/uczeń szkoły/nauczycielka/nauczyciel/rodzic/opiekun …………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa szkoły i typ szkoły, adres)

deklaruję udział w projekcie pt. "Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie  Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałania 2.2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.

Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału
w Projekcie określone w regulaminie rekrutacji (właściwe podkreślić):

 1. a) Jestem uczennicą/uczniem szkoły podstawowej……………………………………………………………………..
 2. b) Jestem osobą niepełnosprawną (kserokopia orzeczenia lub opinii o niepełnosprawności)
 3. c) Posiadam niski status materialny (oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń MOPS)?
 4. d) Zamieszkuję na obszarze ZIT” bis Elbląg (oświadczenie o miejscu zamieszkania).
 5. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem rekrutacji i tym samym zobowiązuję się do systematycznego udziału w formach wsparcia, do których zostałam/em zakwalifikowana/y.
 6. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu.
 7. Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
 8. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

…………………………………                                                                           …………………………………..…..              
miejscowość i data                                                                                                              podpis Uczestnika Projektu             

                                                                                                   …………………………………..……………………………

                                                                                                                               podpis rodzica lub opiekuna prawnego*

                                                                           *wymagany w przypadku, gdy Uczestnik  jest osobą niepełnoletnią

Załącznik  nr 7 do  Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisana/y         ……………………………….……………………………………………..… ,

Zamieszkała/y                  …………………………………………………….………………………..… ,

Nr pesel                           ………………………………………………………………………………….

 

Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym przez mnie formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

 

Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), mający siedzibę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

Moje dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu pt. "Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie  Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałania 2.2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg realizowanego w okresie od 01.02.2018r. do 31.01.2020r.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projekcie.
 2. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

 

……………………………………...……………………………………

(data i podpis uczestnika/opiekuna prawnego/kuratora)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. "Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.
 2. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
 3. Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.). Dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020) na podstawie:
 4. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
 5. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470 z późn. zm.),
 6. c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2016 poz. 217);
 7. d) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
 8. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. "Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020.
 9. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania, Beneficjentowi realizującemu

projekt – Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu, ul. Węgrowska 1 oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu **.

 1. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020 na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WiM lub Beneficjenta**.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji Projektu./Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu./Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji projektu***.
 3. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu

lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji****.

 1. Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.

…..………………………………………                ……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                                   CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

 

* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej

prawnego opiekuna.

** Należy wykreślić w przypadku sporządzania oświadczenia przez Beneficjenta.

*** Brak zgody Beneficjenta będącego osobą fizyczną powinien skutkować rozwiązaniem Umowy. Beneficjent

winien uzyskać zgodę członka personelu Projektu na przetwarzanie jego danych osobowych.

**** Dotyczy oświadczeń uczestników Projektów dla właściwych typów operacji

 

 

 

 

Załącznik  nr 8 do  Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Do   projektu pt.   "Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie  Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałania 2.2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.

 

Lp

Etapy rekrutacji

Okres realizacji poszczególnych etapów

1.     

Składanie formularzy rekrutacyjnych

Nauczyciele: 12-23.03.2018

Uczniowie: 04-15.06.2018

Rodzice: 11-22.06.2018

2.     

Testy kompetencji (fakultatywnie)

nie dotyczy

3.     

Sporządzenie protokołów rekrutacyjnych, list rezerwowych

Nauczyciele: 26.03.2018r.

Uczniowie: 18.06.2018

Rodzice: 25.06.2018

4.     

Składanie deklaracji uczestnictwa w projekcie

Nauczyciele: 28.- 31.03.2018r.

Uczniowie: 18.06. – 21.06.2018

Rodzice: 26-30.06.2018

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 9

Oświadczenie

Ja niżej podpisany(a) legitymujący (a) się dowodem osobistym nr……………………………
nr PESEL:………………………………….oświadczam, iż nie jestem osobą prawomocnie skazaną na przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

 

Miejscowość i data                                                                                                  Czytelny podpis

 

[1] Niewłaściwe skreślić

[2] Niewłaściwe skreślić

[3] Niewłaściwe skreślić

Szkoła Podstawowa nr 18 im Franciszka II Rakoczego
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg 

 

Informacje

tel.  55 625-86-40 
      55 625-86-43

sp18elblag.sekretariat@wp.pl

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu