>
  • Ireneusz Kujawski
  • Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej

03-11-2019

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

pt. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment

w edukacji wczesnoszkolnej”

 

§ 1

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin  określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników, ich obowiązki, a także etapy wsparcia przewidzianego                              w ramach projektu realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, działania 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałania 02.02.02. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.

2. Beneficjentem Projektu jest Gmina Miasto Elbląg.

3. Projekt realizowany jest w  15 elbląskich szkołach podstawowych, tj.:

1)    Szkoła Podstawowa nr 1– 6 n-li, 60 ucz.

2)    Szkoła Podstawowa nr 4– 6 n-li ,60 ucz.

3)    Szkoła Podstawowa nr 6 – 5 n-li, 50 ucz.

4)    Szkoła Podstawowa nr 8 – 2 n-li, 15 ucz.

5)    Szkoła Podstawowa nr 9 – 5 n-li, 50 ucz.

6)    Szkoła Podstawowa nr 11 – 6 n-li , 50 ucz.

7)    Szkoła Podstawowa nr 12 – 6 n-li, 60 ucz.

8)    Szkoła Podstawowa nr 14 – 3 n-li,25 ucz.

9)    Szkoła Podstawowa nr 15 – 3 n-li, 50 ucz.

10) Szkoła Podstawowa nr 16 – 6 n-li, 60 ucz.

11) Szkoła Podstawowa nr 18 – 6 n-li, 60 ucz.

12) Szkoła Podstawowa nr 19 – 6 n-li, 60 ucz.

13) Szkoła Podstawowa nr 21 – 5 n-li, 60 ucz.

14) Szkoła Podstawowa nr 23 – 2 n-li, 15 ucz.

15) Szkoła Podstawowa nr 25 – 3 n-li, 25 ucz.

4. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności naukowo – technicznych 700 uczniów z 15 elbląskich szkół podstawowych                                         z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce i sprzęt, a także podniesienie kwalifikacji 80 nauczycieli w zakresie rozwijania umiejętności matematycznego myślenia i pracy metodą eksperymentu.  

5.  Czas realizacji projektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie projektu                           i wynosi: 01.10.2019- 30.09.2021 r.

6. Wartość projektu ogółem wynosi 4 432 128,75 zł, w tym wysokość dofinansowania: 4 199 128,75 zł.

7. Projekt skierowany jest do 700 uczniów kl. II-III (500 uczęszczających do kl. II i 200 do kl. III w roku szkolnym 2019/2020) i 80 nauczycieli z 15 szkół podstawowych na terenie Elbląga w cyklu dwuletnim, w  tym 10 nauczycieli trenerów.

8. Udział we wszystkich formach wsparcia zaplanowanych do realizacji w ramach projektu jest dobrowolny i bezpłatny

§ 2

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, działanie 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałanie 02.02.02. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg.

2. Uczestniku – należy przez to rozumieć: uczennicę/ucznia z 15 elbląskich  szkół podstawowych klas II i III w roku szkolnym 2019/2020, nauczycielkę/nauczyciela jednej ze szkół Gminy Miasto Elbląg, wymienionych w § 1 pkt. 3  niniejszego regulaminu.

3. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół składający się                                                z Dyrektora/Wicedyrektora szkoły, Wychowawcy danej klasy II i III w roku szkolnym 2019/2020, pedagoga szkolnego weryfikujących dokumenty i zatwierdzających listę uczestników poszczególnych rodzajów wsparcia.

§3

ZAKRES FORM WSPARCIA W PROJEKCIE

 

1. Projekt pt. Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej zapewnia wsparcie uczniom i nauczycielom z 15 elbląskich szkół podstawowych.

2. Zakres wsparcia uczniów klas II i III 15 elbląskich szkół podstawowych obejmuje:

- doposażenia bazy dydaktycznej 15 elbląskich szkół podstawowych polegające na utworzeniu MIĘDZYSZKOLNEJ PRACOWNI EKSPERYMENTOWANIA w Szkole Podstawowej nr 19 w Elblągu oraz wyposażeniu szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki w oparciu o eksperyment uczniów kl. II i III                         w 15 szkołach podstawowych.

- doskonalenia kompetencji i kwalifikacji zaw. nauczycielili matematyki edukacji wczesnoszkolnej, które obejmie podniesienie umiejętności zawodowych                                      10 nauczycieli trenerów (5 merytorycznych i 5 obsługi technicznej) poprzez certyfikację         i nadanie im uprawnień do prowadzenia szkoleń dla 70 nauczycieli I etapu edukacyjnego w obszarze innowacyjnych metod.

- kształtowania i rozwijania kompetencji matematycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o eksperyment podczas zajęć dodatkowych dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających i kół zainteresowań z matematyki dla 700 uczniów klas II-III w 15 szkołach podstawowych objętych wsparciem projektu. W rezultacie wdrożenia w/w zadań zostaną stworzone warunki dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w 15SP na poziomie edukacji w kl. I-III.

3. W ramach projektu nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zostaną objęci wsparciem w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijania umiejętności myślenia matematycznego i naukowo-technicznego.

4. Jeden uczeń będzie mógł korzystać z kilku form wsparcia w zależności od zdiagnozowanych potrzeb.

5. Działania przewidziane dla uczestników projektu prowadzone będą poza zajęciami szkolnymi zgodnie z programem i harmonogramem zajęć szkoły.

§4

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

1. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie uczeń/uczennica jednej z 15 elbląskiej szkoły podstawowej uczęszczający do klasy II i III w roku szkolnym 2019/2020,                                                10 nauczycieli (5 merytorycznych i 5 obsługi technicznej), którym nadane zostaną uprawnienia poprzez certyfikację do prowadzenia szkoleń dla 70 nauczycieli I etapu edukacyjnego w obszarze innowacyjnych metod, a  także złożą wymagane w procesie rekrutacji dokumenty.

2. Udział ucznia w projekcie zgłasza rodzic lub opiekun prawny na formularzu rekrutacyjnym (Załącznik 1 do niniejszego regulaminu).

3. Wymagane dokumenty w toku postępowania rekrutacyjnego wymienione w § 4 pkt 1, dostępne będą na stronie internetowej www. Beneficjenta projektu oraz jednostek realizujących projekt.

§ 5

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w terminach:

a) dla nauczycieli (trenerów): 4.11.2019-21.11.2019,

b) dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: 4.11.2019-21.11.2019,

c) dla uczniów: 02.01.2020-14.01.2020.

2. Do projektu zrekrutowanych zostanie 700 uczniów, 10 nauczycieli trenerów                          i 70 nauczycieli I etapu edukacyjnego. Rekrutacja będzie prowadzona w 15 elbląskich szkołach podstawowych, tj.:

§  Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu;

§  Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu;

§  Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu;

§  Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu;

§  Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu;

§  Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu;

§  Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu;

§  Szkoła Podstawowa nr 14 w Elbląg;

§  Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu;

§  Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu;

§  Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu;

§  Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu;

§  Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu;

§  Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu;

§  Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu.

3. Proces rekrutacyjny będzie zorganizowany zgodnie z zasadami równych szans                        i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, równym dostępem dla kobiet i mężczyzn.

4. Za rekrutację będzie odpowiedzialny Dyrektor szkoły objętej wsparciem projektu.

5. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, w której będzie pełnił funkcję Przewodniczącego. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi: Dyrektor szkoły/Wicedyrektor, Wychowawcy klas/Pedagog.

6. Warunkiem udziału uczestników Projektu będzie wypełnienie w terminie rekrutacji Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 6) i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

7. Kryteria formalne (dostępu) dla uczestników projektu:

a) uczennica/uczeń uczęszczający do klasy II i III w roku szkolnym 2019/2020 elbląskiej szkoły podstawowej objętej wsparciem w ramach projektu - deklaracja woli udziału (Formularz  - załącznik nr 6);

b) nauczycielka/nauczyciel (trenerzy) – status osoby zatrudnionej w elbląskiej placówce podstawowej objętej wsparciem projektu (umowa o pracę) - deklaracja woli udziału w projekcie (Formularz – załącznik nr 6);

c) nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – status osoby zatrudnionej w elbląskiej placówce podstawowej objętej wsparciem projektu (umowa o pracę), eduk. wczesnoszkolnej kl. I-III (umowa o pracę) – deklaracja woli udziału w projekcie (Formularz – załącznik nr 6).

 

 

 

8. Kryteria merytoryczne i pierwszeństwa udziału w projekcie: 

 

I. UCZNIOWIE:

1. ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W MATEMATYCE:

- rekrutacja dokonana przez nauczycieli na podstawie ocen w ramach edukacji matematycznej będącej częścią składową edukacji wczesnoszkolnej (16 pkt., im niższa tym większe pierwszeństwo),

- opinie PPP (1-10 pkt., im większe trudności tym większe pierwszeństwo),

- opinia wychowawcy klasy (1-10 pkt., im wyższa tym większe pierwszeństwo),

- niepełnosprawność - 3 pkt.,

- uczeń/uczennica dojeżdżający/a z terenu ZIT (Związek ZIT dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego (EOF) tworzą: Gminę Miasto Elbląg, Gminę Elbląg, Gminę Milejewo, Gminę Młynary, Gminę Tolkmicko oraz dodatkowo Powiat Elbląski (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Milejewo, Gminy Młynary, Gminy Tolkmicko) - 2 pkt.,

- niski status materialny, określ. na podstawie wysokości zarobków rodzica/opiekuna (oświadczenie) – 1 pkt.

Kwalifikacja ucznia szkoły podstawowej (8 – 27 pkt.)

 

2. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE:                                                                                      :

- rekrutacja na podstawie ocen (co najmniej dobry i w górę 4-6 pkt.),

- opinia wychowawcy (1-10 pkt.),

- niski status materialny -oświadczenie (1pkt.),

- zagrożenie wykluczeniem społecznym wskazane w opinii pedagoga szkolnego – oświadczenie pedagoga szkolnego (1 pkt.),

- opinia nauczyciela przedmiotów objętych projektem (1-10 pkt. im wyższa tym większe pierwszeństwo),

- udział w konkursach - informacja (1-5 pkt/1 pkt za każdy udział),

- niepełnosprawność - 3 pkt. – informacja,

- uczeń dojeżdżający z terenu ZIT - informacja (2 pkt.).

Kwalifikacja uczniów szkół podstawowych (5 – 38 pkt.).

 

 

 

3. KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

-rekrutacja na podstawie ocen (co najmniej dobry i w górę 4-6 pkt.),

- opinia wychowawcy (1-10 pkt.),

-niski status materialny – oświadczenie (1 pkt.),

- zagrożenie wykluczeniem społecznym wskazane w opinii pedagoga szkolnego - oświadczenie pedagoga szkolnego (1 pkt.),

- opinia nauczyciela przedmiotów objętych projektem (1-10 pkt., im wyższa tym większe pierwszeństwo),

- udział w konkursach z edukacji matem. dla kl. 1-3 ogólnopolskich i wewnątrz szkolnych i międzyszkolnych – informacja (1-5 pkt/1 pkt. za każdy udział),

- niepełnosprawność - 3 pkt. -informacja,

- uczeń dojeżdżający z terenu ZIT - informacja (2 pkt.).

Kwalifikacja uczniów szkół podstawowych (5 – 38 pkt.).

 

Przy takiej samej liczbie punktów ostateczną decyzję o udziale w projekcie podejmują dyrektorzy szkół.

 

II. NAUCZYCIELE TRENERZY:

- nauczyciel przedmiotów: matematyka/informatyka – oświadczenie (1 pkt.),

- wychowawca klasy - oświadczenie (1 pkt.),

- niepełnosprawność - oświadczenie (1 pkt.),

- kursy/studia podyplomowe uzyska dodatkowe pkt. ten, kto będzie miał kurs nadający kwalifikacje lub studia podyplomowe (1 pkt.).

Kwalifikacja nauczycieli (3 – 7 pkt).

 

III. NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – oświadczenie (1 pkt.),

- wychowawca klasy – oświadczenie (1 pkt.),

- niepełnosprawność – oświadczenie (1 pkt.),

- kursy/studia podyplomowe - uzyska dodatkowe punkty ten, kto będzie miał kurs nadający kwalifikacje lub studia podyplomowe (1 pkt.).

Kwalifikacja nauczyciel (3 – 7 pkt).

 

Przy takiej samej liczbie punktów ostateczną decyzję o udziale w projekcie podejmują dyrektorzy szkół.

 

9. Decyzję o przyjęciu uczestnika do danej formy wsparcia podejmie komisja rekrutacyjna.

10. Komisja Rekrutacyjna weryfikuje dane zawarte w dokumentacji zgłoszeniowej pod kątem spełniania kryteriów dostępu.

11. Przeprowadzona   rekrutacja   zostanie   zakończona   sporządzeniem   protokołu   rekrutacji, komisja sporządzi listy rankingowe, zawierające informację o uczestnikach zakwalifikowanych do udziału oraz listy rezerwowe, jeżeli liczba zgłoszonych przekracza liczbę miejsc na poszczególnych zajęciach.  Uczestnik z listy rezerwowej będzie mógł przystąpić do poszczególnej formy wsparcia w projekcie zgodnie                             z decyzją dyrektora. Wzór protokołu rekrutacji, listy rankingowej i rezerwowej do danej grupy zajęć stanowią Załączniki 2, 3 i 4 do niniejszego regulaminu.              

12. Komisja rekrutacyjna zatwierdza listy rankingowe i rezerwowe uczestników projektu.

13. O zakwalifikowaniu uczestnika decydować będzie spełnienie przez niego kryteriów dostępu warunkujących udział w projekcie, o których mowa w § 5 pkt. 7, a następnie liczba punktów uzyskana z kryteriów merytorycznych i pierwszeństwa, o których mowa w § 5 pkt. 8.

14. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie rekrutacji Dyrektor szkoły dokonuje korekty na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni.

15. Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie (uczeń/uczennica, nauczyciel ma prawo zrezygnować z udziału w projekcie w przypadku zdarzenia losowego (choroba, zmiana miejsca zamieszkania i szkoły), potwierdzając ten fakt oświadczeniem złożonym na piśmie w szkole.

16. Nauczyciel i uczeń zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie mogą zostać skreśleni z listy uczestników w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia maksymalnie 20% zajęć i naruszenia niniejszego regulaminu.

17. Skreślenie  z   listy   uczestników   projektu   dokonuje   Komisja rekrutacyjna, wskazując równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy. W razie nie wyrażenia zgody na udział w projekcie osoby wskazanej z listy rezerwowej, proponuje się następną                      w kolejności, aż do skutku. Uczestnik z listy rezerwowej będzie mógł przystąpić do zajęć, gdy ich realizacja będzie na poziomie realizacji nie więcej niż 50%.

18. O wyniku postępowania rekrutacyjnego każdy kandydat zostanie powiadomiony przez dyrektora szkoły.

19. Dniem rozpoczęcia udziału w projekcie jest dzień podpisania deklaracji uczestnika.

20. Harmonogram rekrutacji stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu.

21. Regulamin będzie udostępniony na stronie www Beneficjenta, tablicach informacyjnych i stronach www jednostek realizujących projekt.

§ 6
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 

1. Każdy uczestnik i uczestniczka projektu zobowiązuje się do:

a) systematycznego   uczestnictwa   w   zajęciach   w   ramach   projektu   zgodnie                                                z ustalonym harmonogramem zajęć,

b) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności w zajęciach, co będzie monitorowane przez specjalistę ds. monitoringu i sprawozdawczości.

c) zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

d) dotrzymywania   postanowień   zawartych   w   niniejszym   regulaminie   oraz                             w   deklaracji uczestnictwa w projekcie,

e) wypełnienia   dokumentów   służących   bezpośrednio   monitoringowi, kontroli   i   ewaluacji projektu,

2. Frekwencja uczestnika sprawdzana będzie na bieżąco przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, uczestnik projektu ma obowiązek przedstawić pisemne oświadczenie o powodach rezygnacji;

-  nieobecności na zajęciach, będzie monitorowana  przez specjalistę ds. monitoringu i sprawozdawczości.

- frekwencja  uczestnika sprawdzana będzie na bieżąco, przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.

4. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji i są zobowiązani do udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzenia kontroli projektu.

 

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji Projektu, tj. do dnia 30.09.2021 r.

2.  Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne                        z uwagi na zmiany wprowadzone do  wniosku  o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa  lub  warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projekt.

3. Regulamin jest dostępny w sekretariatach 15 elbląskich szkół podstawowych wskazanych w § 1 pkt. 3 niniejszego regulaminu.

4. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik  nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY,

Załącznik nr 2 PROTOKÓŁ REKRUTACJI,

Załącznik nr 3 LISTA RANKINGOWA ,

Załącznik nr 4 LISTA REZERWOWA,

Załącznik nr 5 WYKAZ UCZNIÓW/NAUCZYCIELI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE,

Załącznik nr 6 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,

Załącznik nr 7 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH,

Załącznik nr 8 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ROJEKTU DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH,

Załącznik nr 9 HARMONOGRAM REKRUTACJI,

Załącznik 10 OŚWIADCZENIE.

                                                                                 

 

                                                                                  ………………………………………

                                                                                  /pieczęć i podpis Dyrektora szkoły/

Załącznik numer 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

FORMULARZ REKRUTACYJNY UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                                   

BENEFICJENT

Gmina Miasto Elbląg

TYTUŁ PROJEKTU

Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej

NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ

Kadry dla gospodarki

DZIAŁANIE

02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

PODDZIAŁANIE

02.02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg

DATA I GODZINA PRZYJĘCIA FORMULARZA

 

PODPIS OSOBY PRZYJMUJĄCEJ FORMULARZ

 

Wyjaśnienie:

Uczeń/nauczycie/rodzic/opiekun wypełnia wyłącznie pola w kolorze białym!

Szkoła Wypełnia pola w kolorze szarym!

 

UWAGA:

1. Formularz rekrutacyjny do projektu powinien być wypełniony elektronicznie lub odręcznie                           w sposób czytelny oraz powinien być zaparafowany na każdej stronie i podpisany w miejscach do tego wskazanych.

2. W przypadku dokonania skreślenia, proszę postawić parafkę wraz z datą (obok skreślenia),                             a następnie zaznaczyć prawidłową odpowiedź.

3. Każde pole Formularza rekrutacyjnego powinno zostać wypełnione, w przypadku gdy dane pole nie dotyczy Kandydata należy umieścić adnotację „nie dotyczy”.

4. Przed złożeniem wypełnionego formularza Kandydat powinien zapoznać się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwadostępnym na stronach internetowych szkół lub w Biurze projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA DO PROJEKTU

– wypełnia uczeń, nauczyciel (trener), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Imię (Imiona):

 

 

Nazwisko:

 

 

Płeć

Kobieta:       ¨

Mężczyzna:  ¨

Data urodzenia i miejsce urodzenia:

 

 

PESEL:

 

 

Telefon kontaktowy:

 

Adres e-mail

 

Adres  zameldowania:

Ulica:

 

 

Nr domu  lub nr lokalu:

 

 

Miejscowość:

 

 

Kod pocztowy:[1]

 

 

Gmina:  

 

 

Powiat:

 

 

Województwo:

 

 

Obszar  zameldowania:

 

 

¨ miejski[2]

¨ wiejski (zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego.[3])

Adres zamieszkania (jeśli inny niż zameldowania):

 

¨ DOTYCZY                                  ¨NIE DOTYCZY

Ulica:

 

 

Nr domu  lub nr lokalu:

 

 

Miejscowość:

 

 

Kod pocztowy:

 

 

Gmina:  

 

 

Powiat:

 

 

Województwo:

 

 

Obszar  zameldowania:

 

 

¨ miejski

¨ wiejski (zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego.)

Adres korespondencyjny:

 

 

¨ adres zameldowania

¨ adres zamieszkania

2. PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY DOCELOWEJ

– WYPEŁNIA UCZEŃ

Uczennica/uczeń  uczęszczający do klasy II lub III w roku szkolnym 2019/2020 elbląskiej szkoły podstawowej objętej wsparciem w ramach projektu - deklaracja woli udziału

¨ tak

¨ nie

¨ nie dotyczy

3. PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY DOCELOWEJ

– WYPEŁNIA NAUCZYCIEL (trener)

Status osoby zatrudnionej w elbląskiej placówce podstawowej objętej wsparciem projektu (umowa o pracę)

¨ tak

¨ nie

¨ nie dotyczy

4. PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY DOCELOWEJ

– WYPEŁNIA NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – status osoby zatrudnionej w elbląskiej placówce podstawowej objętej wsparciem projektu (umowa o pracę), eduk. wczesnoszkolnej kl. I-III (umowa o pracę)

¨ tak

¨ nie

¨ nie dotyczy

PONIŻSZE POLA WYPEŁNIA SZKOŁA/KOMISJA REKRUTACYJNA

5. SPEŁNIENIE KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PRZEZ UCZNIA

 

1. ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W MATEMATYCE

 

NAZWA KRYTERIUM

ILOŚĆ PRZYZNANYCH PUNKTÓW

Rekrutacja dokonana przez nauczycieli na podstawie ocen w ramach edukacji matematycznej będącej częścią składową edukacji wczesnoszkolnej (16 pkt., im niższa tym większe pierwszeństwo)

 

…………….pkt

Opinie PPP (1-10 pkt., im większe trudności tym większe pierwszeństwo)

 

…………….pkt

opinia wychowawcy klasy (1-10 pkt., im wyższa tym większe pierwszeństwo)

 

…………….pkt

Niepełnosprawność - 3 pkt.

 

…………….pkt

Uczeń dojeżdżający z terenu ZIT- (2 pkt.)

 

…………….pkt

Niski status materialny, określony na podstawie wysokości zarobków rodziców/opiekunów                             w  oparciu o oświadczenie (1 pkt.)

 

…………….pkt

 

2. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

 

NAZWA KRYTERIUM

ILOŚĆ PRZYZNANYCH PUNKTÓW

Rekrutacja na podstawie ocen (co najmniej dobry i w górę 4-6 pkt.)

 

…………….pkt

Opinia wychowawcy (1-10 pkt.)

 

…………….pkt

Niski status materialny, określony na podstawie wysokości zarobków rodziców/opiekunów w oparciu o oświadczenie (1 pkt.)

 

…………….pkt

Opinia nauczyciela przedmiotów objętych projektem (1-10 pkt. im wyższa tym większe pierwszeństwo),

 

…………….pkt

Zagrożenie wykluczeniem społecznym wskazane w opinii pedagoga szkolnego – oświadczenie pedagoga szkolnego (1 pkt.)

 

…………….pkt

Opinia nauczyciela przedmiotów objętych projektem (1-10 pkt. im wyższa tym większe pierwszeństwo),

 

 

…………….pkt

Udział w konkursach - informacja (1-5 pkt/1 pkt za każdy udział)

…………….pkt

Niepełnosprawność - 3 pkt. – informacja

 

…………….pkt

Uczeń dojeżdżający z terenu ZIT- oświadczenie o miejscu zamieszkania (2 pkt.)

 

…………….pkt

 

3. KOŁA ZAINTERESOWAŃ

 

NAZWA KRYTERIUM

ILOŚĆ PRZYZNANYCH PUNKTÓW

Rekrutacja na podstawie ocen (co najmniej dobry i w górę 4-6 pkt.)

 

…………….pkt

Opinia wychowawcy (1-10 pkt.)

 

 

…………….pkt

Niski status materialny, określony na podstawie wysokości zarobków rodziców/opiekunów w oparciu o oświadczenie (1 pkt.)

 

…………….pkt

Zagrożenie wykluczeniem społecznym wskazane w opinii pedagoga szkolnego - oświadczenie pedagoga szkolnego (1 pkt.)

 

…………….pkt

Opinia nauczyciela przedmiotów objętych projektem (1-10 pkt., im wyższa tym większe pierwszeństwo)

 

…………….pkt

Udział w konkursach z edukacji matem. dla kl. 1-3 ogólnopolskich i wewnątrz szkolnych                                     i międzyszkolnych – informacja (1-5 pkt/1 pkt. za każdy udział)

 

…………….pkt

Niepełnosprawność - 3 pkt. – informacja

 

…………….pkt

Uczeń dojeżdżający z terenu ZIT – informacja                  (2 pkt.)

 

…………….pkt

7. SPEŁNIENIE KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH RODZICÓW/OPIEKUNÓW

– WYPEŁNIA SZKOŁA

NAUCZYCIELE (TRENERZY)

Nauczyciel przedmiotów matematyka/

informatyka – oświadczenie (1pkt.)

…………….pkt

Wychowawca klasy - oświadczenie (1 pkt.)

…………….pkt

Niepełnosprawność - oświadczenie (1 pkt.)

…………….pkt

Kursy/studia podyplomowe uzyska dodatkowe pkt. ten, kto będzie miał kurs nadający kwalifikacje lub studia podyplomowe (1 pkt.)

…………….pkt

8. SPEŁNIENIE KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH NAUCZYCIELA

 – WYPEŁNIA SZKOŁA

NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

NAZWA KRYTERIUM

ILOŚĆ PRZYZNANYCH PUNKTÓW

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – oświadczenie (1 pkt.)

 

…………….pkt

Wychowawca klasy – oświadczenie (1 pkt.)

 

…………….pkt

Niepełnosprawność - oświadczenie (1 pkt.)

 

…………….pkt

Kursy/studia podyplomowe - uzyska dodatkowe punkty ten, kto będzie miał kurs nadający kwalifikacje lub studia podyplomowe (1 pkt.)

 

…………….pkt

9. ZAKWALIFIKOWANIE DO PROJEKTU

  WYPEŁNIA SZKOŁA/KOMISJA REKRUTACYJNA

Liczba przyznanych punktów

 

……………………………….

Data rozpoczęcia udziału w projekcie (tj. data podpisania deklaracji udziału w projekcie)

 

 

 

 

 

……………………………….

Data zakończenia udziału w projekcie

 

……………………………….

 

 

Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że:

1. Zgłaszam chęć udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 pt. „Elbląska Szkoła Eksperymentu”.

2. Zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt pt. „Elbląska Szkoła Eksperymentu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                      z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

3. Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Akceptuję fakt, że złożone przeze mnie dokumenty rekrutacyjne nie są równoznaczne                                             z zakwalifikowaniem do projektu. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w Projekcie nie będę wnosił/-a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń i zgadzam się na wpisanie mnie na ewentualną listę rezerwową.

5. Zapoznałem/-am się z Regulaminem w/w projektu i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/-a do uczestnictwa w nim.

6. Deklaruję uczestnictwo w projekcie, równocześnie zobowiązuję się, iż w przypadku rezygnacji                           z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie szkołę.

7. Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz monitoringowych na potrzeby projektu.

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

9. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji drogą telefoniczną lub elektroniczną (email).

10. Oświadczam, że wyrażam zgodę na ewentualne nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku                                    w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu.

11. Oświadczam, iż zamieszkuję na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

12. Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy oświadczam, że dane zawarte w Formularzu rekrutacyjnym do projektu są zgodne z prawdą.

 

 

……………………............................                   …...........................................................................

        miejscowość i data                                                               czytelny podpis kandydatki/kandydata

 

 

…...........................................................................                                                    

                                                                                             czytelny podpis
                                                                                       rodziców/opiekunów prawnych            

                                                                                            kandydatki/kandydata*       

 

 

 

 

 

 

 

*W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.                       

 

Załącznik  nr 2 do  Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

PROTOKÓŁ REKRUTACJI

Do   projektu   pt. "Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie  Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, działania 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałania 02.02.02. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.

W dniach ………....................................................... Komisja rekrutacyjna w składzie:

1.   …...........................................................................................

2.   …...........................................................................................

3.   …...........................................................................................

4.   …...........................................................................................

przeprowadziła   zgodnie   z   przyjętymi   kryteriami   dostępu,   rekrutację uczniów/nauczycieli/rodziców/opiekunów uczniów[4]. 

Po przeanalizowaniu ……….. formularzy rekrutacyjnych do w/w zajęć realizowanych w ramach projektu wybrano uczniów/nauczycieli/rodziców/opiekunów uczniów posiadających (wypisać kryteria dostępu do w/w zajęć):

a)    …........................................................................................................................................................

b)   …........................................................................................................................................................

c)    ….......................................................................................................................................................

W załączeniu listy rankingowe i rezerwowe do danego rodzaju wsparcia.

 

Podpisy członków komisji:

1.  ………………….

2.  ……...........…….

3.  ………………….

4.  ………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr 3 do  Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

LISTA RANKINGOWA NR ….

Uczniów/uczennic/nauczycieli[5] zakwalifikowanych do zajęć w ramach projektu pt. "Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie  Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, działania 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałania 02.02.02. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.

………………………………………………………….....................................................................

                                                        (nazwa formy wsparcia)

 

realizowanych w …………………………………………………………………….(nazwa szkoły)

 

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Adres zamieszkania

Klasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy Członków komisji:

1.  ………………….

2.  ………………….

3.  ………………….

 

Załącznik  nr 4 do  Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

LISTA REZERWOWA NR…..

Uczniów/uczennic/nauczycieli[6] ubiegających się do udziału w zajęciach w  ramach projektu pt.  pt. "Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie  Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, działania 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałania 02.02.02. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.

………………………………………………………….....................................................................

(nazwa formy wsparcia)

 

Lp.

Imię i Nazwisko ucznia

Adres zamieszkania

Klasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy Członków komisji:

1.  ………………….

2.  ………………….

3.  ………………….

 

Załącznik  nr 5 do  Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

WYKAZ UCZNIÓW/NAUCZYCIELI/RODZICÓW/OPIEKUNÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ                              W PROJEKCIE

 

pt. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie  Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, działania 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałania 02.02.02. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.

 

 

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

Nazwa formy wsparcia

    1.         

 

 

 

    2.         

 

 

 

    3.         

 

 

 

    4.         

 

 

 

    5.         

 

 

 

    6.         

 

 

 

 

 

 

 

…….…………………………….

    (data i podpis Dyrektora szkoły)

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr 6 do  Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Ja, niżej podpisana/ny….…………………………………………………………..............................,

(imię i nazwisko)

uczennica/uczeń szkoły/nauczycielka/nauczyciel

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa szkoły, adres)

deklaruję udział w projekcie pt. "Matematyka – indywidualizacja i eksperyment                          w edukacji wczesnoszkolnej realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie  Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, działania 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałania 02.02.02. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.

Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału
w projekcie określone w regulaminie rekrutacji (właściwe podkreślić):

a) Jestem uczennicą/uczniem/nauczycielem szkoły podstawowej: ..……………………………

b) Jestem osobą niepełnosprawną (kserokopia orzeczenia lub opinii o niepełnosprawności)

c) Posiadam niski status materialny (oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń MOPS)**

d) Zamieszkuję na obszarze ZIT” bis Elbląg (oświadczenie o miejscu zamieszkania)**.

1.      Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem rekrutacji i tym samym zobowiązuję się do systematycznego udziału w formach wsparcia, do których zostałam/em zakwalifikowana/y.

2.      Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu.

3.      Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

4.      Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że projekt jest współfinansowany przez Unię  Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

…………………………………                                                                         …………………………………..…..              
    miejscowość i data                                                                                       podpis Uczestnika Projektu     

 

       

                                                                                              …………………………………..…..

                                                                                                                            podpis rodzica lub opiekuna prawnego*

*wymagany w przypadku, gdy Uczestnik jest  osobą niepełnoletnią

** jeżeli dotyczy

Załącznik  nr 7 do  Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisana/y             ……………………………….……………………………………………..…,

Zamieszkała/y                        …………………………………………………….………………………..…,

Nr PESEL                              ………………………………………………………………………………….,

przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym przez mnie formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

 

Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1.    Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), mający siedzibę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

Moje dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu pt. "Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” realizowanego                            w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie  Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, działania 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałania 02.02.02. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg realizowanego w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r.

2.    Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projekcie.

3.    Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

 

……………………………………...………………………………

(data i podpis uczestnika/opiekuna prawnego)

Załącznik  nr 8 do  Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie                                         OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

 

 

 W związku z przystąpieniem do projektu pt. „Matematyka – indywidualizacja eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest Województwo  Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

2. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

3. Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.). Dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020) na podstawie:

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470 z późn. zm.),

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2016 poz. 217);

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi            i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).        

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pt. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”,                  w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020.

5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania, Beneficjentowi realizującemu projekt oraz podmiotom (o ile dotyczy), które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu**.

 

6. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020 na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WiM lub Beneficjenta**.

7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna                           z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu***.

8. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu

lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji****.

 

9. Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.

 

___________________________                              __________________________

miejscowość i data                                                             czytelny podpis uczestnika projektu*

 

 

 

 

 

 

 

* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

** Należy wykreślić w przypadku sporządzania oświadczenia przez Beneficjenta.

*** Brak zgody Beneficjenta będącego osobą fizyczną powinien skutkować rozwiązaniem Umowy. Beneficjent winien uzyskać zgodę członka personelu projektu na przetwarzanie jego danych osobowych.

**** Dotyczy oświadczeń uczestników projektów dla właściwych typów operacji.

 

Załącznik  nr 9 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Do   projektu pt. "Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie  Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, działania 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałania 02.02.02. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.

 

L.p.

Etapy rekrutacji dla nauczycieli

Okres realizacji poszczególnych etapów

1.     

Składanie formularzy rekrutacyjnych przez nauczycieli

4.11.2019-21.11.2019

2.     

Testy kompetencji (fakultatywnie)

22.11.2019-25.11.2019

3.     

Sporządzenie protokołów rekrutacyjnych, list rankingowych, list rezerwowych nauczycieli

26.11.2019-6.12.2019

4.     

Składanie deklaracji uczestnictwa                                   w projekcie przez nauczycieli

9.12.2019-12.12.2019

L.p.

Etapy rekrutacji dla uczniów

Okres realizacji poszczególnych etapów

1.     

Składanie formularzy rekrutacyjnych przez uczniów

2.01.2020-14.01.2020

2.     

Testy kompetencji (fakultatywnie)

15.01.2020-17.01.2020

3.     

Sporządzenie protokołów rekrutacyjnych, list rankingowych, list rezerwowych uczniów

15.01.2020-22.01.2020

4.     

Składanie deklaracji uczestnictwa                                 w projekcie przez uczniów

23.01.2020-24.01.2020

           

 

 

 

 

 

 

Załącznik 10 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

Oświadczenie

Ja niżej podpisany(a) legitymujący (a) się dowodem osobistym seria i nr ……………………                       PESEL ……..…..…………………..…. oświadczam, iż nie jestem osobą prawomocnie skazaną na przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

 

_______________________                                                                             _________________

      Miejscowość i data                                                                                              Czytelny podpis[1] Jeżeli miejsce zamieszkania nie posiada wyodrębnionego kodu pocztowego należy podać kod poczty, pod którą podlega dana miejscowość

[2] Za obszar miejski uznaje się lokalizację w granicach administracyjnych miasta.

[3] Obszary wiejskie należy rozumieć zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, która opiera się na podziale jednostek  administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT. Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej. Wyodrębnienie części wiejskiej w ramach gminy miejsko – wiejskiej możliwe jest dzięki odrębnemu identyfikatorowi terytorialnemu.

[4] Niewłaściwe skreślić

[5] Niewłaściwe skreślić

[6] Niewłaściwe skreślić

Szkoła Podstawowa nr 18 im Franciszka II Rakoczego
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg 

 

Informacje

tel.  55 625-86-40 
      55 625-86-43

sp18elblag.sekretariat@wp.pl

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu