>

STATUT SZKOŁY

S T A T U T
SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  18  W  ELBLĄGU
im. FRANCISZKA II RAKOCZEGO

Podstawy prawne:

 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r.
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe
 6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
 7. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo Oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela
 8. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.. o ochronie danych osobowych
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 12. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Spis treści:

 DZIAŁ I Przepisy ogólne................................................................................................... 5

Rozdział 1 Informacje ogólne o szkole........................................................................... 5

Rozdział 2 Misja szkoły, model absolwenta................................................................... 6

Rozdział  3 Cele i zadania szkoły..................................................................................... 7

DZIAŁ II Sposoby realizacji zadań szkoły................................................................. 10

Rozdział 1 Informacje wstępne..................................................................................... 10

Rozdział 2 Programy nauczania, wymagania i zasady dopuszczania do użytku w szkole. 10

Rozdział 3 Podręczniki i materiały edukacyjne, zasady  użytku w szkole...................... 11

Rozdział 4  Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych    i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej...................................................................... 11

Rozdział 5 Program wychowawczo - profilaktyczny.................................................. 12

DZIAŁ III Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej............................................................................................................................. 16

Rozdział 1 Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.......... 16

Rozdział 2  Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole............................ 18

Rozdział 3  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu....................... 21

Rozdział 4  Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.................. 22

Rozdział 5 Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej............................................................................................... 23

Rozdział 6 Obowiązki wychowawcy klasy  w zakresie wspierania uczniów................. 24

Rozdział 7 Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego/psychologa............................... 25

Rozdział 8 Zadania i obowiązki logopedy..................................................................... 26

Rozdział 9 Zadania i obowiązki doradcy zawodowego................................................ 26

Rozdział 10 Zadania i obowiązki terapeuty pedagogicznego........................................ 28

Rozdział 11 Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym............................ 28

Rozdział 12 Nauczanie indywidualne........................................................................... 29

Rozdział 13 Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki.......................... 30

Rozdział 14 Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I – szym etapie edukacyjnym          31

Rozdział 15 Pomoc materialna uczniom...................................................................... 33

DZIAŁ IV Organy szkoły i ich kompetencje.............................................................35

Rozdział  1 Dyrektor szkoły.......................................................................................... 35

Rozdział 2 Rada pedagogiczna...................................................................................... 39

Rozdział 3 Rada Rodziców............................................................................................ 41

Rozdział 4 Samorząd uczniowski.................................................................................. 43

Rozdział 5 Zasady współpracy organów szkoły........................................................... 44

Rozdział 6  Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły..................................... 46

DZIAŁ V Organizacja nauczania................................................................................. 46

Rozdział 1 Działalność dydaktyczno-wychowawcza................................................... 46

Rozdział 2  Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u.................................................... 47

Rozdział 3  Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć - WF, drugi język obcy 48

Rozdział 4 Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki.................... 49

DZIAŁ VI Organizacja  wychowania i opieki............................................................ 50

Rozdział 1 Szkolny system wychowania....................................................................... 50

Rozdział 2 Wolontariat w szkole................................................................................. 52

Rozdział  3  Współpraca z rodzicami............................................................................ 54

DZIAŁ VII  System doradztwa zawodowego........................................................... 55

DZIAŁ VIII Organizacja szkoły...................................................................................... 58

Rozdział 1  Baza szkoły................................................................................................. 58

Rozdział 2  Organizacja nauczania w szkole................................................................ 58

Rozdział 3  Działalność innowacyjna.......................................................................... 60

Rozdział 4 Praktyki studenckie..................................................................................... 60

Rozdział  5 Świetlica szkolna....................................................................................... 61

Rozdział 6 Stołówka szkolna....................................................................................... 62

Rozdział 7 Biblioteka szkolna....................................................................................... 63

Rozdział 6  Zespoły nauczycielskie  i zasady ich pracy................................................... 65

Rozdział 7 Rodzaje zespołów nauczycielskich  i ich zadania......................................... 66

DZIAŁ IX Nauczyciele i inni pracownicy szkoły...................................................... 69

Rozdział 1 Zadania nauczycieli..................................................................................... 69

Rozdział 2 Zadania wychowawców klas...................................................................... 71

Rozdział 3 Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom....... 73

Rozdział 4 PracownicY NIEPEDAGOGICZNI szkoły..................................................... 74

Rozdział 5 Wicedyrektor............................................................................................... 75

Rozdział 6 kierownik świetlicy..................................................................................... 77

Rozdział 7 Regulamin pracy.......................................................................................... 77

DZIAŁ X Obowiązek szkolny.......................................................................................... 78

Rozdział 1 Informacje ogólne....................................................................................... 78

Rozdział 2 Odroczenie obowiązku szkolnego............................................................... 78

Rozdział 3 Inne formy spełniania obowiązku szkolnego.............................................. 78

DZIAŁ XI  Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej....................... 79

Rozdział 1 Członek społeczności szkolnej..................................................................... 79

Rozdział 2 Prawa i obowiązki uczniów........................................................................ 80

Rozdział 3 Strój szkolny............................................................................................... 82

Rozdział 4 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń............ 83

Rozdział 5 Nagrody...................................................................................................... 84

Rozdział 6 Kary............................................................................................................. 85

Rozdział 7 Przeniesienie ucznia do innej szkoły............................................................ 86

DZIAŁ XII Wewnątrzszkolne zasady oceniania...................................................... 87

Rozdział 1 Informacje ogólne....................................................................................... 87

Rozdział 2 Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów................................ 89

Rozdział 3 Rodzaje ocen szkolnych............................................................................... 90

Rozdział 4 Jawność ocen.............................................................................................. 90

Rozdział 5 Uzasadnianie ocen....................................................................................... 91

Rozdział 6 Skala ocen z zajęć edukacyjnych.................................................................. 91

Rozdział 7 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów............................. 93

Rozdział 8 zasady oceniania na I etapie edukacyjnym................................................... 95

Rozdział 9 Ocenianie zachowania................................................................................ 96

Rozdział 10 Klasyfikacja śródroczna i roczna............................................................. 99

Rozdział 11 Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych      101

Rozdział 12 TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY    Z ZACHOWANIA……………………………………………………………………………………………………………  101

Rozdział 13 Egzamin klasyfikacyjny........................................................................... 102

Rozdział 14 Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym............ 103

Rozdział 15 Egzamin poprawkowy............................................................................. 104

Rozdział 16 Egzamin ósmoklasisty............................................................................. 106

Rozdział 17 Wyniki egzaminu..................................................................................... 107

DZIAŁ XIII Promowanie i ukończenie szkoły.......................................................... 108

Rozdział 1 Informacje ogólne..................................................................................... 108

Rozdział 2 Świadectwa szkolne i inne druki szkolne.................................................. 109

DZIAŁ XiV Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole........................... 111

Rozdział 1 Informacje ogólne..................................................................................... 111

Rozdział 2 Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwo uczniów.................. 112

Rozdział 3 Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach................................ 113

DZIAŁ XV Ceremoniał szkolny.................................................................................... 114

Rozdział 1 Symbole szkolne........................................................................................ 114

Rozdział 2  Ślubowanie klasy pierwszej szkoły podstawowej..................................... 115

Rozdział 3 Pożegnanie absolwentów......................................................................... 116

Rozdział 4 uroczystości szkolne................................................................................. 116

DZIAŁ XVI Postanowienia końcowe............................................................................. 117

Rozdział 1  postanowienia końcowe.......................................................................... 117

 


DZIAŁ I
Przepisy ogólne

Rozdział 1
Informacje ogólne o szkole

 • Szkoła Podstawowa Nr 18 w Elblągu im. Franciszka II Rakoczego zwana dalej szkołą jest placówką publiczną i:
 • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;
 • realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.
 1. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Węgrowskiej 1 w Elblągu.
 2. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1
  w Elblągu.
 3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
 4. Ilekroć w statucie mowa jest o szkole należy przez to rozumieć 8-letnią Szkołę Podstawową Nr 18 w Elblągu im. Franciszka II Rakoczego.
 5. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu – Szkoła Podstawowa Nr 18 w Elblągu im. Franciszka II Rakoczego. Na pieczęciach używana jest nazwa: „Szkoła Podstawowa Nr 18   Franciszka II Rakoczego ”. 
 6. Szkoła jest jednostką budżetową.
 7. Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I - VIII w zakresie szkoły podstawowej.
 8. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami prawa.
 9. Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami.
 10. W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne.
 11. Cykl kształcenia trwa 8 lat.
 12. Nauka w szkole odbywa się na dwie zmiany.
 13. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:
 • z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców;
 • na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem  szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 1. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów określonych w  ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017. poz. 59) oraz kryteriów określonych przez organ prowadzący szkołę.
 2. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do klas pierwszych .

 

Rozdział 2
Misja szkoły, model absolwenta

 • Misja szkoły:

 

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców,
a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem
w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.

 

 1. Wizja szkoły: SEMPER IN ALTUM"  - "ZAWSZE WZWYŻ"
  Naczelnym celem wychowania jest wykreowanie takiego wzoru osobowości ucznia, który będzie miał wykształcone te właściwości i dyspozycje, które: składają się na kulturę ogólną; pozwalają zrozumieć otaczający go świat i znaleźć w nim swoje własne, dobre miejsce; pomagają w rozpoznawaniu świata wartości; pomagają budować własny, trwały światopogląd, u podstaw którego leży wolność osoby ludzkiej; dają poczucie więzi z tradycją
  i historią własnego narodu. Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego. Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu
  o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego. Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę  i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.
 • Model absolwenta: Absolwent Szkoły Podstawowej Nr18 w Elblągu jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym go świecie oraz:
 • jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji;
 • czerpie radość z nauki;
 • przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych;
 • potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;
 • potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie;
 • zgodnie współpracuje z innymi;
 • jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;
 • jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka;
 • rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju;
 • dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych;
 • prowadzi zdrowy i ekologiczny tryb życia;
 • potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych.

Rozdział  3
Cele i zadania szkoły

 • Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
 1. Głównymi celami szkoły jest:
 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej, religijnej i etnicznej;
 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 • rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 • wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 • wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 • zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
 1. Do zadań szkoły należy:
 • zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
 • zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb, w tym dla uczniów niepełnosprawnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 • realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;
 • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia
   i nauczania;
 • organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom
  i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych;                     
 • dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
 • wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
 • organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 • wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
 • umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 • zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 • sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły
  w skróconym czasie;
 • skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania
  do poziomu przygotowania uczniów;
 • wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich;
 • podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi;
 • kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
 • rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 • zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;
 • zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. Poradnią Psychologiczno – Pedagoogiczną, policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
 • kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
 • kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,
  a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
 • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
 • zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
 • stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów oraz w bibliotece szkolnej;
 • prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
 • ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
 • egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;
 • współpraca ze stowarzyszeniami, EPT, PWSZ, EUHE i innymi organizacjami w zakresie działalości innowacyjnej i wychowawczej.
 1. Zadaniem Szkoły jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji.
 • Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań szkoły.
 • Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo-lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.
 • Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
 • szkolny zestaw programów nauczania;
 • program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym dostosowany do wieku uczniów i potrzeb;
 1. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

DZIAŁ II
Sposoby realizacji zadań szkoły

Rozdział 1
Informacje wstępne

 • Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla każdej edukacji przedmiotowej.
 1. W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o Prawach Dziecka.

Rozdział 2
Programy nauczania, wymagania i zasady dopuszczania do użytku w szkole

 • Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej ułożone chronologicznie, ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 1. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:
 • uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej;
 • są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania;
 • wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.
 1. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów.
 2. Zasady dopuszczania do użytku programów nauczania określa dokument: „Procedura dopuszczania programów nauczania w Szkole Podstawowej nr 18 w Elblągu”.

Rozdział 3
Podręczniki i materiały edukacyjne, zasady dopuszczania do użytku w szkole.

 • Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację w szkole.
 1. Zespół nauczycieli przedstawia propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć dyrektorowi szkoły, w terminie do 30 maja.
 2. Zespoły przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:
 • jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych;
 • jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach,
  w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
 1. Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

 

Rozdział 4
Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych    i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej
 

 • Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.
 1. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane
  w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 2. Biblioteka nieodpłatnie:
 • wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową;
 • zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną;
 • przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.
 1. Zasady korzystania z podręczników określa „Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 18 w Elblągu”.

Rozdział 5
Program wychowawczo - profilaktyczny

 • Proces wychowawczo-opiekuńczy prowadzony jest w szkole zgodnie
  z programem wychowawczo-profilaktycznym.
 1. Program wychowawczo - profilaktyczny opracowuje zespół składający się
  z nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez Radę Rodziców jej przedstawicieli.
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny, z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.
 3. Program, o którym mowa w § 12 ust. 1 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o programie wychowawczo-profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.
 4. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-
  profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 5. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej,
  z uwzględnieniem treści programu wychowawczo-profilaktycznego i przedstawią je do zaopiniowania na zebraniach rodziców. Pozytywną opinię kwitują przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców pod przedstawionym planem pracy wychowawczej danego oddziału.
 6. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.
 7. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy.
 • Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
 • realizację przyjętego w szkole programu wychowawczo-profilaktycznego;
 • rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
 • realizację określonej tematyki na godzinach zajęć z wychowawcą we współpracy
  z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny;
 • działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami;
 • promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;
 • prowadzenie profilaktyki uzależnień;
 • zabezpieczenie dostępu uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez zabezpieczenie hasłem szkolnej sieci WiFi, a także instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.
 • Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno-psychologiczną:
 • nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez:
 1. organizowanie spotkań dyrekcji szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami,
 2. rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,
 3. organizację wycieczek integracyjnych,
 4. pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowaną przez pedagoga lub psychologa szkolnego,
 5. udzielanie niezbędnej, doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub przedstawiciela  dyrekcji,
 6. współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 7. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 8. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji;
 • nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i  losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący;
 • nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:
 1. umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 2. objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną, określoną w Dziale III Rozdziale 3,
 3. dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb ucznia,
 4. rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych,
 5. wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów,
 6. indywidualizację procesu nauczania.
 • nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:
 • pełnienie dyżurów nauczycieli - zasady organizacyjno-porządkowe i harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.00 i trwa do zakończenia zajęć w szkole;
 • opracowanie planu lekcji, który uwzględnia różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;
 • przestrzeganie liczebności grup uczniowskich;
 • obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
 • umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
 • odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
 • oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
 • prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
 • kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; kontroli obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;
 • umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
 • oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 • zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
 • ogrodzenie terenu szkoły;
 • zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
 • zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;
 • wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich;
 • wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności wytypowanych sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję                         o zasadach udzielania tej pomocy;
 • dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów;
 • zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły;
 • przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
 • zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących;
 • objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem kamer.
 • Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa „Regulamin wycieczek i wyjść ”.
 • Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli określa „Regulamin dyżurów nauczycieli”.
 • Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych.
 • Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny; zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno-sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne.
 • Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć są następujące:
 • z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia;
 • pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do:
 1. przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach,
 2. pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu dyżurowania,
 3. wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach,
 4. sprowadzenia uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowanie tam porządku,
 5. udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwania pomocy medycznej,
 6. zgłaszania dyrektorowi szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków;
 • opiekun sali lekcyjnej opracowuje jej regulamin i na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów;
 • w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje wszelkie czynności organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z regulaminem sali gimnastycznej oraz regulaminem korzystania z boiska;
 • szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, zobowiązana jest podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczają
 • Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się o jego bezpieczny pobyt w szkole.

DZIAŁ III
Organizacja, formy i sposoby świadczenia
 pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Rozdział 1
Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

 • W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.
 1. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:
 • rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
 • rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole;
 • stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz
  w środowisku społecznym;
 • rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
 • wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 • opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 • prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
 • podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
 • wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
 • wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
 • udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 • wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 • podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:
 • niepełnosprawności ucznia;
 • niedostosowania społecznego;
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania i emocji;
 • szczególnych uzdolnień;
 • specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • choroby przewlekłej;
 • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • niepowodzeń szkolnych;
 • zaniedbań środowiskowych;
 • trudności adaptacyjnych.
 1. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować:
 • rodzice ucznia/prawni opiekunowie;
 • uczeń;
 • dyrektor szkoły;
 • nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;
 • pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna;
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;
 • pracownik socjalny;
 • asystent rodziny;
 • kurator sądowy;
 • organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy klasy. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.
 2. Rodzic (prawny opiekun) wyraża pisemną zgodę na udział dziecka
  w zaproponowanych przez szkołę formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 3. Dwukrotna, nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na zajęciach z zakresu pomocy pp jest podstawą do skreślenia ucznia z listy. Informację o powyższym przekazuje rodzicowi (prawnemu opiekunowi) wychowawca klasy.
 4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
 • nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;
 • specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności:
 1. pedagog,
 2. psycholog szkolny,
 3. logopeda,
 4. terapeuta pedagogiczny,
 5. socjoterapeuta,
 • pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.

Rozdział 2
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na:
 • dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;
 • rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;
 • indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;
 • dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być:
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

Adresaci

Uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego 

Zadania

Pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Podstawa udzielania

Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica

Prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

Czas trwania jednostki zajęć

45 minut

Liczba uczestników

Maksimum 8 osób

Okres udzielania pp

Zgodnie z decyzją dyrektora

 

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia:

Adresaci

Uczniowie szczególnie uzdolnieni

Zadania

Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

Podstawa udzielania

Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica, opinii PP o szczególnych uzdolnieniach

Prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

Czas trwania jednostki zajęć

45 minut

Liczba uczestników

Maksimum 8 osób

Okres udzielania pp.

Zgodnie z decyzją dyrektora

 

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

Adresaci

dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Zadania

Do zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Podstawa udzielania

Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinia pp

Prowadzący

Specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

Czas trwania jednostki zajęć

45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)

Liczba uczestników

Maksimum 5 osób

Okres udzielania pp

Zgodnie ze wskazaniami w opinii lub orzeczeniu

 

 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym:

Adresaci

Uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne

Zadania

Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego

Podstawa udzielania

Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinia pp

Prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

Czas trwania jednostki zajęć

45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)

Liczba uczestników

Maksimum 10 osób

Okres udzielania pp

Zgodnie z decyzją dyrektora,

 • zajęcia logopedyczne:

Adresaci

Uczniowie z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowej

Zadania

Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania narządów mowy, na wniosek specjalistów po badaniach przesiewowych

Podstawa udzielania

Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinia pp, wniosek nauczyciela

Prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

Czas trwania jednostki zajęć

45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)

Liczba uczestników

Maksimum 4 osoby

Okres udzielania pp

Zgodnie z decyzją dyrektora,

 

 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
 1. Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej to:
 • porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu;
 • porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem;
 • warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się;
 • organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie opinii poradni pp, i na wniosek rodziców dla uczniów, którzy w szczególności na stan zdrowia mają ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych.

Rozdział 3
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu

 • Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:
 • udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień;
 • wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny i wiary w siebie;
 • stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego uczniów;
 • uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych;
 • promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły.
 1. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych
  i obejmują pracę:
 • na lekcji;
 • poza lekcjami;
 • poza szkołą;
 • inne formy
 1. Uczeń zdolny ma możliwość:
 • rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 • uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad;
 • indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności , poziomu i ilości zadań lekcyjnych oraz zadań domowych;
 • realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki.
 1. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:
 • rozpoznaje uzdolnienia uczniów;
 • umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania jego samodzielnej pracy;
 • systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia w domu;
 • współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia;
 • składa wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki.
 1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii
  i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp.
 3. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami
  i uzdolnieniami uczniów.
 4. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanym w 38 statutu szkoły.
 5. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

Rozdział 4
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom

 • W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:
 • posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
 • posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 • posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
 • nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów
 • posiadającym opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
 1. Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa dokument: „Procedury organizacji i świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.

Rozdział 5
Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania

pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
 • określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
 • świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;
 • udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w szkole;
 • udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę;
 • dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia;
 • indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i  dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych
  i dodatkowych zajęciach polega na:
 1. dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia,
 2. dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia,
 3. przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia,
 4. umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych,
 5. różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych;
 • prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjno-kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych);
 • współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;
 • prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;
 • udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;
 • komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;

Rozdział 6
Obowiązki wychowawcy klasy  w zakresie wspierania uczniów

 • W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno-pedagogicznej uczniom powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy należy:
 • przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów;
 • przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów;
 • zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku;
 • określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;
 • w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole;
 • poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku; pismo wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje pedagog szkolny; monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;
 • informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej i postępach ucznia;
 • angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;
 • prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojej klasy – dziennik wychowawcy;
 • systematyczne kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych
  i psychologicznych.

Rozdział 7
Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego/psychologa.

 • Do zadań pedagoga/psychologa szkolnego należy:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;
 • diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo
  w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców
  i wychowawców;
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 • prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad                          w zakresie wychowania;
 • wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych;
 • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia;
 • pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-profilaktycznego;
 • nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji;
 • przewodniczenie Zespołowi powołanemu do opracowania Indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
 • prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Gabinet pedagoga/ psychologa znajduje się na I piętrze. Na drzwiach wejściowych umieszcza się godziny dyżuru pedagoga i psychologa. Wszelkie informacje do rodziców widnieją na stronie internetowej szkoły: sp18elblag.pl w zakładce „Rodzic”.

Rozdział 8
Zadania i obowiązki logopedy

 • Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:
 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Gabinet logopedyczny znajduje się na I piętrze. Na drzwiach wejściowych umieszcza się godziny dyżuru logopedy.

Rozdział 9
Zadania i obowiązki doradcy zawodowego

 • Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy w szczególności:
 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia;
 • wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródła dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:
 1. rynku pracy,
 2. trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
 3. możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
 4. instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych

     w życiu codziennym i zawodowym,

 1. alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
 2. programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
 3. porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych,
 • udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom;
 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
 • kierujowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych
  w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych i Urzędach Pracy, lekarzy itp.;
 • koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły;
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie  informacji i materiałów do pracy
  z uczniami itp.;
 • współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
 1. tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu  doradztwa zgodnie ze statutem szkoły,
 2. realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczo - profilaktycznym szkoły,
 • systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji;
 • wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD, wideo itp.);
 • współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: Kuratoria Oświaty, Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Komendy OHP, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, Izby Rzemieślnicze, itp.;
 • gromadzenie i aktualizowanie informacji (broszury dla uczniów, rodziców, nauczycieli, scenariusze zajęć, poradniki, testy do diagnozy preferencji zawodowych, prezentacje multimedialne, filmy i in.);
 • propagowanie treści z zakresu doradztwa zawodowego na stronie www szkoły (np. zamieszczanie przykładów dobrych praktyk, broszur dla uczniów i rodziców, bieżących informacji o rynku pracy, materiałów poradnikowych dla uczniów i rodziców, linków do stron związanych z doradztwem zawodowym).

 

Rozdział 10
Zadania i obowiązki terapeuty pedagogicznego

 • Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
 • prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
 • rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły; 
 • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców
  i wychowawców;
 • prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 11
Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym

 • W szkole kształcenie specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny                                i środki dydaktyczne;
 • realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
 • zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach pp i możliwości organizacyjnych szkoły;
 • zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb;
 • integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
 1. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu
  o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki.
 1. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje
  w formie uchwały stanowiącej Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu oraz zgody rodziców.
 2. Opinie o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.
 3. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej
  do wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.
 4. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż:
 • do końca roku szkolnego w kl.III na I etapie edukacyjnym
 • do końca roku szkolnego w kl.VIII na II etapie edukacyjnym.
 1. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane
  w przypadkach:
 • braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;
 • psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.
 • Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.
 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego.
 • Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia.

Rozdział 12
Nauczanie indywidualne

 • Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
 1. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 2. Dyrektor szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców (prawnych opiekunów) celem ustalenia czasu prowadzenia zajęć.
 3. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym
  w szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, zaś w przypadku prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w klasach I-III zajęcia powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom.
 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić
  w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.
 5. Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.
 6. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.
 7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest zwolniony, zgodnie        z odrębnymi przepisami. 
 8. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu na zasadach określonych w WZO.

Rozdział 13
Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

 • Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:
 • wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;
 • oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec roku/semestru.
 1. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.
 2. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:
 • uczeń - za zgodą rodziców (prawnych opiekunów);
 • rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;
 • wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
 1. Wniosek składa się do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.
 2. Dyrektor szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej.
 3. Zezwolenia udziela się na czas określony.
 4. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
 5. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.

Rozdział 14
Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I – szym etapie edukacyjnym

 • Szkoła zapewnia bezpłatnie wyposażenie ucznia klasy I w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
 1. W pierwszym kwartale roku kalendarzowego organizuje się Dni Otwarte dla rodziców i uczniów przyszłych klas I.
 2. Organizację zajęć w ciągu dnia, nauczyciel dostosowuje do samopoczucia uczniów, dyspozycji fizycznej, z zachowaniem różnorodności zajęć i ćwiczeniami fizycznymi.
 3. Wyposażenie pomieszczenia klasowego (stoliki, ławeczki, szafki, pomoce dydaktyczne) posiadają właściwe atesty i zapewniają ergonomiczne warunki nauki i zabawy.
 4. Grupie dzieci najmłodszych przygotowane są specjalnie dostosowane łazienki.
 5. Nauczyciel sam określa przerwy w zajęciach i w czasie ich trwania organizuje zabawy i pozostaje z dziećmi.
 6. Świetlica dla dzieci najmłodszych jest zorganizowana w osobnym pomieszczeniu. Zajęcia w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom pełne bezpieczeństwo. Rozbudzają szereg zainteresowań  z dziedziny sztuk  plastycznych, czytelnictwa, wzmacniają zachowania społeczne. Umożliwiają odpoczynek na świeżym powietrzu oraz odrobienie pracy domowej.
 • Działania szkoły w zakresie sprawowania opieki:
 • w szkole zorganizowany jest stały dyżur pracowników obsługi przy drzwiach wejściowych uniemożliwiający przebywanie osób postronnych w budynku szkolnym;
 • w pierwszym miesiącu nauki rodzice mogą odprowadzić dziecko do szatni;
 • w pierwszym miesiącu nauczyciel prowadzący pierwszą godzinę zajęć oczekuje na dzieci w szatni na 10 min. przed zajęciami i całą grupę przeprowadza do sali;
 • w przypadku, gdy dziecko przed zajęciami przebywało w świetlicy, na zajęcia dydaktyczne odprowadza je nauczyciel świetlicy lub specjalnie wyznaczony nauczyciel dyżurny;
 • nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję każdego dnia z pierwszoklasistami dopilnowuje, aby dzieci spakowały swoje rzeczy do plecaków lub szafek;
 • każdy nauczyciel w szkole (nie tylko uczący w kl.1 i dyżurujący) oraz każdy  pracownik niepedagogiczny szkoły ma za zadanie zwracać szczególną uwagę na najmłodszych uczniów, na ich potrzeby i zachowanie i reagować w sposób adekwatny do sytuacji.
 1. Działania szkoły w zakresie prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego:
 • na podstawie dostarczonej przez rodziców dokumentacji przedszkolnej oraz zaświadczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel opracowuje plan pracy dydaktycznej oraz dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • realizacja programu nauczania skoncentrowana jest na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;
 • każdy nauczyciel uczący w klasie pierwszej, indywidualizując proces dydaktyczny, różnicuje poziom trudności ćwiczeń realizowanych nie tylko na zajęciach, ale również zadań domowych;
 • w pierwszym okresie uczniowie zapoznawani są z wymaganiami szkoły (samodzielność
  w pakowaniu tornistrów,  notowanie prac domowych, samodzielność w odrabianiu prac domowych, pamiętanie o obowiązkach, wypełnianie obowiązków szkolnych);
 • umiejętności  bezpiecznego  zachowania kształcone są w różnych codziennych sytuacjach;
 • wewnętrzne zasady oceniania uwzględniają ocenę opisową. Ocenę opisową sporządza się po każdym okresie szkolnym. Poza oceną opisową stosuje się znaki graficzne zrozumiałe dla dziecka oraz skalę punktów od 1 do 6 , będące informacją dla rodziców o osiągnięciach dziecka;
 • szkoła zapewnia, w miarę możliwości, udział w zajęciach pozalekcyjnych, zgodnie
  z zainteresowaniami;
 • każde dziecko, w przypadku posiadania opinii lub orzeczenia, a także w sytuacjach określonych w przepisach o pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmowane jest taką pomocą. W szkole organizowana jest pomoc w bieżącej pracy z uczniem oraz w następujących formach: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem, terapia pedagogiczna oraz gimnastyka korekcyjna.
 1. Działania szkoły w zakresie współpracy z rodzicami:
 • w szkole respektowana jest trójpodmiotowość oddziaływań wychowawczych
       i kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny;
 • formy kontaktu z rodzicami: spotkania z rodzicami ( co dwa miesiące), dyżury nauczycieli podczas indywidualnych konsultacji, dzienniczek ucznia, droga elektroniczna, kontakty telefoniczne;
 • w przypadku pilnych spraw dotyczących dziecka wszelkie informacje można przekazywać do sekretariatu szkoły w godzinach 7.30 – 15.30;
 • do dyspozycji rodziców pozostaje pedagog szkolny, psycholog i logopeda; godziny pracy specjalistów  umieszczone są na drzwiach wejściowych do gabinetów oraz na stronie internetowej szkoły;
 • szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Elblągu.

 

 

Rozdział 15
Pomoc materialna uczniom

 

 • Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków i przyczyn rozwojwych, rodzinnych i losowych, poprzez:
 • udzielanie pomocy materialnej:
 1. pomoc w prawidłowym składaniu wniosku o stypendium szkolne,
 2. pomoc w prawidłowym składaniu wniosku o stypendium socjalne,
 3. pomoc w ubieganiu się o dopłaty z ośrodków pomocy rodzinie,
 4. występowanie z wnioskami o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i sponsorów.
 5. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej samodzielnie lub w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej.
 6. Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na:
 • diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia;
 • poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej;
 • organizacji zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin.
 1. Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z:
 • rodzicami;
 • nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
 • ośrodkami pomocy społecznej;
 • organem prowadzącym;
 • innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży.
 1. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek:
 • rodziców (opiekunów prawnych);
 1. Pomoc materialna w szkole jest organizowana w formie:
 • zwolnień z opłat za ubezpieczenie;
 • bezpłatnych obiadów;
 • stypendiów socjalnych;
 • pomocy rzeczowej lub żywnościowej;
 • programów rządowych;
 • innych, w zależności od potrzeb i możliwości.
 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Zakres, zasady i terminy złożenia wniosku o pomoc materialną ustala corocznie organ prowadzący szkołę.
 • Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
 • realizację przyjętych zapisów w programie wychowawczo -profilaktycznym;
 • rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
 • uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, cyberprzemoc, uzależnienia) oraz konieczności dbania o własne zdrowie;
 • realizację określonej tematyki na zajęciach z wychowawcą we współpracy z lekarzami i psychologami;
 • działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami;
 • działania pedagoga i psychologa szkolnego;
 • współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
 • prowadzenie profilaktyki uzależnień;
 • promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;
 • udział w programach i projektach z zakresu edukacji ekologicznej i zdrowotnej.
 • Szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego lub realizowane w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 • Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów na początku każdego roku szkolnego, przedstawiając możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym przez Radę Rodziców, towarzystwie ubezpieczeniowym.
 1. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy klasy, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z opłat za ubezpieczenie przy zachowaniu ubezpieczenia.
 • Obowiązkiem wszystkich uczniów i nauczycieli szkoły jest posiadanie ubezpieczenia od następstw od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych.

 

DZIAŁ IV
Organy szkoły i ich kompetencje 

 • Organami szkoły są:
 • dyrektor szkoły;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców;
 • Samorząd Uczniowski.
 • Każdy z wymienionych organów w ust. 1 działa zgodnie z ustawą – Prawo Oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.

Rozdział  1
Dyrektor szkoły

 • Dyrektor szkoły:
 • kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;
 • jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
 • jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 • wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
 1. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa Prawo Oświatowe i inne przepisy szczegółowe.
 • Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole.
 1. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 2. Kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a w szczególności:
 • kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;
 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z „Regulaminem rady pedagogicznej”;
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 • wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór;
 • powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;
 • opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów w szkole;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
 • dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
 • podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w szkole od początku następnego roku szkolnego;
 • ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, jeden podręcznik do przedmiotu, który będzie obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia;
 • dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
  w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa;
 • współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców szkoły, szkolnym klubem wolontariatu i Samorządem Uczniowskim;
 • stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie
  i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;
 • udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;
 • organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w Statucie oraz w Procedurach Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 18 w Elblągu;
 • organizuje wspomaganie szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, polegające na planowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
 • w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne;
 • kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci; w przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów
  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną; dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego;
 • powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zwalnia uczniów z zajęć WF-u lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, plastyki, zajęć technicznych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy;
 • udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie
  z odrębnymi przepisami;
 • występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej w przypadkach określonych w Statucie szkoły;
 • występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej jego części
  w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych;
 • inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
 • stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej
  i religijnej uczniom;
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 • prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów prowadzonych na zasadach określonych odrębnych przepisach;
 • wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;
 • powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych
  i sprawdzających;
 • ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela;
 • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.
 1. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:
 • opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i przekazuje go,
  po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną oraz zakładowe organizacje związkowe,  organowi prowadzącemu;
 • przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczno- wychowawcze lub opiekuńcze;
 • określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach dni wolne od zajęć;
 • informuje nauczycieli, rodziców i uczniów o ustalonych dodatkowych dniach wolnych;
 • odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów;
 • zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
  w sytuacjach kryzysowych;
 • zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły,
  a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i terenie przyszkolnym;
 • dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 • egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
 • sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;
 • opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
 • dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • dokonuje, co najmniej raz w ciągu roku, przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na szkolnym boisku;
 • za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.
 • organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
 • powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;
 • odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 1. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
 • nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
 • powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
 • dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych w oparciu o opracowane szczegółowe kryteria oceniania;
 • decyduje o skierowywaniu pracownika, podejmującego pracę po raz pierwszy
  w jednostkach samorządu terytorialnego, do służby przygotowawczej;
 • organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym
  na stanowiskach urzędniczych w szkole;
 • opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
 • dokonuje oceny pracy za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
 • przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom
  i pracownikom administracji i obsługi szkoły;
 • występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
 • udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy;
 • załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
 • wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
 • wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
 • przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
 • dysponuje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
 • odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym
  i Kartą Nauczyciela;
 • współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania 
  i zatwierdzania;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
 1. Sprawuje opiekę nad uczniami:
 • tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
 • egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;
 • organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.
 • Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły w Uchwale Rady Miejskiej, współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym
  w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

Rozdział 2
Rada pedagogiczna

 • Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 18 w Elblągu jest kolegialnym organem szkoły.
 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 3. Szczegółową organizację pracy Rady Pedagogicznej stanowi dokument: Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 18 w Elblągu.
 4. Rada Pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji stanowiących:
 • uchwala regulamin swojej działalności;
 • podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów szkoły;
 • podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców;
 • może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania;
 • może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;
 • zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
 • podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego;
 • podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia
  do innej szkoły;
 • ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;
 • ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 1. Rada Pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji opiniujących:
 • opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
 • wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • opiniuje wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii w trakcie nauki w szkole podstawowej;
 • opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 • opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
 • opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • opiniuje projekt finansowy szkoły;
 • opiniuje wniosek o nagrodę Kuratora Oświaty dla dyrektora szkoły;
 • opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
 • wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
 • opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
 • opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;
 • opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze;
 1. Rada pedagogiczna ponadto:
 • przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;
 • może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;
 • uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
 • głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;
 • ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
 • uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
 • rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;
 • ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole;
 • wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;
 • wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 • zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.

Rozdział 3
Rada
Rodziców

 • Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.
 1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład szkoły;
 3. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia jej statutowej działalności.
 4. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 5. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
 • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
 • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;
 • zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
 1. znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
 2. znajomość statutu szkoły, regulaminów szkolnych, „Wewnątrzszkolnych zasad oceniania”,
 3. uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
 4. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,
 5. określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.
 6. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
  i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 7. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
 1. programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
  lub wychowania szkoły;
 • opiniowanie projektów planów  finansowych składanych przez dyrektora szkoły;
 • opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
 • opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela
  za okres stażu;
 • opiniowanie decyzji dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju; wzór jednolitego stroju, określa dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców;
 • opiniowanie eksperymanetu pedagogicznego do wprowadzenia w szkole;
 • opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;
 • opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 • opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych,
  w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu.
 1. Rada Rodziców może:
 • wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
 • występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
 • delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
 • delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
 1. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji konkursowej na dyrektora szkoły.
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
 • szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i Rady Rodziców;
 • zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 1. Tryb wyboru członków Rady:
 • wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;
 • datę wyboru do Rady Rodziców, dyrektor podaje do wiadomości rodziców, nauczycieli
  i uczniów nie później niż na 10 dni przed terminem wyborów;
 • wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad:
 1. wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe,
 2. w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia szkoły,
 3. do Rady Rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
 4. komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców,
 5. wychowawca klasy zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej i organizację wyborów,
 6. karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje wychowawca klasy,
 7. niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów,
 8. członkami Rady Rodziców zostają kandydaci którzy otrzymali największą liczbę głosów,
 9. organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest dyrektor szkoły,
 10. skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 3 dni po dacie wyborów.
 11. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

Rozdział 4
Samorząd
Uczniowski

 • W Szkole Podstawowej nr 18 w Elblągu działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.
 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 2. Samorząd Uczniowski dzieli się na dwa etapy edukacyjne, tj. dla uczniów klas I-III, zwany Małym Samorządem i uczniów klas IV-VIII.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
  z dyrektorem;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
 • opiniowania organizacji szkoły, a w szczególności dni wolnych od zajęć.
 1. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły.
 2. Podmiot, do którego samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają odpowiedzi niezwłocznej.
 3. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek dyrektora szkoły - pracę nauczycieli szkoły, dla których dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej.

Rozdział 5
Zasady współpracy organów szkoły

 • Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ
  w granicach swoich kompetencji.
 1. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.
 2. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 3. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 4. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej,
  a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
 5. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg
  i wniosków.
 6. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci.
 • Rodzice i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 1. Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do:
 • znajomości statutu szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań szkoły, programu wychowawczo - profilatycznego szkoły;
 • zgłaszania do programu wychowawczo-profilaktycznego swoich propozycji; wnioski
   i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
 • współudziału w pracy wychowawczej;
 • znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje dyrektor szkoły po zebraniu Rady Pedagogicznej;
 • znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów; przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu rodziców i w przypadkach wymagających ich znajomości;
 • uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce
  i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców, indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania, telefonicznie lub pisemnie o frekwencji ucznia);
 • uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna;
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: dyrektorowi szkoły, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców.
 1. Rodzice mają obowiązek:
 • dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 • interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;
 • zaopatrzenia dziecka w przybory szkolne i niezbędne pomoce;
 • interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
 • przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia,
 • dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;
 • dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole;
 • interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną;
 • współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności;
 • pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;
 • uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.

 Rozdział 6
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły

 • W przypadku sporu pomiędzy radą pedagogiczną, a radą rodziców:
 • prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;
 • przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
 • dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
 • o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
 1. W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest dyrektor, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 2. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 3. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

 

DZIAŁ V
Organizacja nauczania

Rozdział 1
Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są:
 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:
 1. dydaktyczno-wyrównawcze,
 2. zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 • zajęcia wychowania do życia w rodzinie;
 • zajęcia doradztwa zawodowego;
 • dodatkowe zajęcia edukacyjne ustalone z rodzicami uczniów.
 • Zajęcia w szkole prowadzone są:
 • w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min.; dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
 • w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy zgodnie z Rozporządzeniem MEN w tym zakresie;
 • w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, informatyki, religii, etyki, zajęcia WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne;
 • w toku nauczania indywidualnego;
 • w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
 • w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą;
 • w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia; dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: techniki i wychowania fizycznego (2 godz.);
 • w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły.
 1. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć.

Rozdział 2
Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u

 • Uczniom szkoły na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia; oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak być zmienione.
 2. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje deklaracje rodziców do organu prowadzącego; organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki
  w formie zajęć międzyszkolnych.
 3. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.
 4. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny; uczeń może uczestniczyć
  w dwóch rodzajach zajęć.
 5. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się każdą z oc
 • Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa.
 1. Uczeń szkoły nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

Rozdział 3
Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć - WF, drugi język obcy

 

 • Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:
 • w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica ucznia, zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii; uczeń jest zobowiązany uczestniczyć w  zajęciach wychowania fizycznego; nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia;
 • w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego; uczeń jest zobowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji
  w planie zajęć); w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.
 1. Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.
 • Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego; w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 • Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać lub pisać, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowanych przez dyrektora szkoły.
 • W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu; dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
 • Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

Rozdział 4
Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

 • Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej
  i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 1. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, którego zasady funkcjonowania określa „Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole”.
 2. W szkole prowadzi się dodatkową dokumentację:
 • dziennik pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowawcy klasy;
 • dziennik dokumentujący realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, kół zainteresowań, gomnastyki korekcyjnej;
 • dziennik świetlicy szkolnej;
 • dziennik pedagoga i psychologa;
 • teczkę
 1. Zasady prowadzenia dokumentacji określają właściwe przepisy prawa.

 

 

DZIAŁ VI
Organizacja  wychowania i opieki

 

Rozdział 1
Szkolny system wychowania

 • Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza, w porozumieniu z Radą Rodziców, szczegółowy program pracy wychowawczo-profilaktycznej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb
  i szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 1. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników szkoły.
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.
 3. Podjęte działania wychowawcze i profilaktyczne w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:
 • pracy nad sobą;
 • bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;
 • bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność,   odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie   godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;
 • rozwoju samorządności;
 • dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska;
 • budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;
 • tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.
 1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły.
 2. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia:
 • zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły;
 • szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
 • umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym państwie oraz  świecie;
 • zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;
 • posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;
 • jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;
 • zna, rozumie i realizuje w życiu:
 1. zasady kultury bycia,
 2. zasady skutecznego komunikowania się,
 3. zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,
 4. akceptowany społecznie system wartości;
 • chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń;
 • umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;
 • jest otwarty na zdobywanie wiedzy.
 1. W oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny zespoły wychowawców (wychowawcy klas) opracowują klasowe programy na dany rok szkolny.
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
 • poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;
 • przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;
 • wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;
 • pomoc w tworzeniu systemu wartości;
 • strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:
 1. adaptacja,
 2. integracja,
 3. przydział ról w klasie,
 4. wewnątrzklasowy system norm postępowania,
 5. określenie praw i obowiązków w klasie, szkole,
 6. kronika klasowa, strona internetowa itp.
 • budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:
 1. wspólne uroczystości klasowe, szkolne, warsztaty, wycieczki,
 2. edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,
 3. kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu decyzji rodziców i uczniów,
 4. wspólne narady wychowawcze,
 5. tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,
 6. aktywny udział klasy w pracach na rzecz szkoły i środowiska,
 7. szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”;
 • strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne;
 • promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych
  z ochroną zdrowia.

Rozdział 2
Wolontariat w szkole

 • W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu.
 1. Szkolny klub wolontariusza ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania
  w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne
  i kulturalne.
 2. Członkiem klubu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica. Do klubu mogą być wpisani uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców, którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – koordynatora.
 3. Cele działania szkolnego klubu wolontariatu:
 • zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
 • angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
 • promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
 • organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
 • tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;
 • pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
 • promowanie idei wolontariatu;
 • prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;
 • angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.
 1. Wolontariusze:
 • wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;
 • wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;
 • warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów);
 • po wstąpieniu do Klubu wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w szkole;
 • członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;
 • członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;
 • członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;
 • członek klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy;
 • każdy członek klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;
 • każdy członek klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych;
 • każdy członek klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym oraz Regulaminie Klubu;
 • wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie „Regulaminu szkolnego klubu wolontariatu”; o skreśleniu z listy decyduje opiekun szkolnego klubu wolontariusza, po zasięgnięciu opinii zarządu Klubu.
 • Klubem wolontariusza opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły;
 1. Opiekun Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki
  w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc – rodziców;
 2. Na zebraniu członków klubu w głosowaniu jawnym wybiera się spośród członków -zarząd klubu, składający się z pojedynczych osób reprezentujących odpowiednie poziomy klasowe;
 3. Wybory do zarządu przeprowadza się we wrześniu każdego roku szkolnego;
 4. Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza-koordynatora.
 5. Na koniec każdego okresu odbywa się walne zebranie w celu podsumowania działalności, przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskazanie obszarów dalszej działalności;
 6. Klub wolontariusza prowadzi dziennik aktywności. Wpisów do dziennika aktywności mogą dokonywać wychowawcy klas w przypadku, gdy pomoc realizowana była przez pojedynczych uczniów na rzecz kolegi lub koleżanki np. pomoc w nauce.
 • Formy działalności klubu:
 • działania na rzecz środowiska szkolnego;
 • działania na rzecz środowiska lokalnego;
 • udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą dyrektora szkoły.
 1. Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.
 2. Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalność klubu podawane są do publicznej wiadomości na tablicy w bibliotece szkolnej oraz na stronie www szkoły.
 • Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego działalności;
 1. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia;
 2. Formy nagradzania:
 • pochwała dyrektora na szkolnym apelu;
 • przyznanie dyplomu;
 • wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego;
 • pisemne podziękowanie do rodziców;
 • wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych.
 • Szczegółową organizację wolontariatu w szkole określa „Regulamin szkolnego klubu wolontariatu”.
 1. Każdy uczeń, który nie przystąpił do klubu wolontariusza może podejmować działania pomocowe.

Rozdział  3
Współpraca z rodzicami

 • Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców.
 1. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły realizowane jest poprzez:
 • pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych przez:
 1. organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie,
 2. zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych
  z wychowaniem dziecka;
 • doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez:
 1. organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami,
 2. przekazywanie informacji przez korespondencję, e- dziennik, telefonicznie, stronę www, inne materiały informacyjne;
 • dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce przez:
 1. zadawanie interaktywnych zadań domowych,
 2. edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż pomagania dziecku
  w nauce;
 • pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez:
 1. zachęcanie do działań w formie wolontariatu,
 2. inspirowanie rodziców do działania,
 3. wspieranie inicjatyw rodziców,
 4. wskazywanie obszarów działania,
 5. upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców;
 • włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady Rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji;
 • koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie rozwiązywania problemów dzieci przez:
 1. ustalanie form pomocy,
 2. pozyskiwanie środków finansowych,
 3. zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem,
 4. angażowanie uczniów w życie lokalnej społeczności.

 

DZIAŁ VII
 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 

 • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
 1. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań
  i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami.
 2. Planowanie własnej drogi edukacyjno-zawodowej jest procesem długotrwałym. Działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane i realizowane wg harmonogramu pracy szkoły.
 3. Podjęcie właściwej decyzji dotyczącej wyboru przyszłej szkoły ponadpodstawowej
  i zawodu wymaga pomocy ze strony wielu osób i instytucji, między innymi szkoły, rodziców
  i instytucji wspierających kształtowanie kariery zawodowej uczniów, m.in.: PPP, PUP, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, poradnie specjalistyczne, lekarze medycyny pracy, przedsiębiorcy, itp.
 4. Istotą planowanych zadań i treści przekazywanych na lekcjach wychowawczych oraz w edukacjach przedmiotowych w klasach I-VIII jest systematyczne oddziaływanie wychowawczo-doradcze, którego efektem będzie przygotowanie młodzieży do prawidłowego funkcjonowania w róznych rolach zawodowych i społecznych. Nauczyciele przedmiotu, wychowawcy i specjaliści rozbudzają ciekawość poznawczą dzieci oraz motywację do nauki, umożliwiają poznawanie interesujących dzieci zawodów, szczególnie deficytowych, kształtują gotowość ucznia do wyborów edukacyjnych.
 5. Zakres działań osób zaangażowanych w proces doradczy wynika z ich kompetencji, profilu wykształcenia i podstawy programowej poszczególnych przedmiotów. Określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce realizacji, oczekiwane efekty
  i metody pracy.
 6. Głównym celem WSDZ jest przygotowanie ucznia do trafnego wyboru zawodu
  i drogi dalszego kształcenia, kładąc szczególny nacisk na kształtowanie konkretnych umiejętności i predyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych.
 7. Cele szczegółowe:
 • w klasach I-IV szkoły podstawowej:
 1. wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka,
 2. zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, jakie człowiek może wykonywać,
 3. inicjowanie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości,
 4. zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji          w wyborze właściwego zawodu,
 5. rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości i wyjaśnienie ograniczeń zdrowotnych przy planowaniu wyboru zawodu.
 • w klasach V-VIII:
 1. odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji,
 2. motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku przy planowaniu kariery zawodowej,
 3. rozbudzanie aspiracji zawodowych umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz kształtowania właściwych relacji społecznych,
 4. wdrażanie uczniów do samopoznania, diagnozowanie ich możliwości psychofizycznych i predyspozycji zawodowych,
 5. kształcenie umiejętności analizy swoich zasobów, tj. mocnych i słabych stron,
 6. wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów,
 7. omówienie czynników trafnego wyboru zawodu,
 8. zapoznanie z systemem kształcenia i ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych,
 9. poznanie źródeł informacji edukacyjnej i zawodowej,
 10. zapoznanie z przeciwskazaniami zdrowotnymi ograniczającymi wybór danego zawodu,
 11. ukierunkowanie uczniów do wyboru szkoły i zawodu po analizie możliwości psychofizycznych z wymaganiami typu szkoły i specyfiki danego zawodu,
 12. l) poznawanie świata zawodów, szczególnie grupy zawodów deficytowych

ł)    poznanie możliwości zatrudnienia na lokalnym i ogólnopolskim rynku pracy.

 1. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:
 • wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży;
 • rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji
  i planowania kariery zawodowej;
 • gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;
 • udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów do świadomowgo wyboru szkoły ponadpostawowej i zawodu;
 • podejmowanie działań ukierunkowanych na optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów;
 • współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego;
 • w zakresie współpracy z rodzicami:
 1. wyposażenie w wiedzę i umiejętności w celu efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowej;
 2. przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, zasad i harmonogramu postępowania rekrutacyjnego;
 3. udzielanie wsparcia i porad indywidualnych w przypadku dzieci z problemami: zdrowotnymi, decyzyjnymi, emocjonalnymi, rodzinnymi, itp.;
 4. włączanie rodziców do działań informacyjnych szkoły (np. jako przedstawicieli różnych zawodów).
 • Szczegółówe zasady organizacji doradztwa zawodowego określa „Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego”.
 • Zadania doradcy zawodowego opisane są w 30 statutu.
 • Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez:
 • wychowawców;
 • nauczycieli przedmiotu;
 • pedagoga szkolnego;
 • psychologa szkolnego;
 • bibliotekarzy;
 • doradcę zawodowego;
 • pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Centrum Kształcenia Praktycznego, itp.);
 • rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów zawodowo-eduka
 1. Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie oraz ich rodzice.

 

DZIAŁ VIII
Organizacja szkoły

Rozdział 1
Baza szkoły

 • Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada:
 • sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem;
 • bibliotekę;
 • pracownię komputerową z dostępem do Internetu;         
 • salę gimnastyczną;
 • boisko sportowe przy szkole;
 • gabinet terapii pedagogicznej;
 • gabinet logopedyczny;
 • gabinet medycyny szkolnej;
 • świetlicę szkolną;
 • kuchnię i zaplecze kuchenne;
 • szatnię;
 • stołówkę;
 • sklepik szkolny.

Rozdział 2
Organizacja nauczania w szkole

 • Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu września, a kończą się w pierwszy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek, po dniu pierwszego września.
 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolne Zasady
 3. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
  i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 8 dni.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 4, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 5. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust.6 , dyrektor szkoły wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty.
 6. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4 w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu w dzienniku elektronicznym.
 7. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrekcję szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę.
 8. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor,
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 9. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
 10. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 11. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu szkoły.
 12. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu
  w sprawie ramowych planów nauczania.
 13. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone
  w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
 14. Liczba uczniów w klasach I-III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
 15. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I-III dyrektor szkoły dokonuje:
 • podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu oddziałowej Rady Rodziców lub;
 • zatrudnia asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale bez dokonywania podziału.
 1. W przypadkach, jak w ustępie 16 pkt 1, dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału, gdy oddziałowa Rada Rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 2. Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez konieczności corocznego postępowania, jak w ust. 17.
 3. Liczebność uczniów w klasach IV – VIII określa organ prowadzący.
 4. Dyrektor szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.
 5. W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień nauki.
 6. Przerwy lekcyjne trwają 5 i 10 minut. Przerwy obiadowe trwają 15

Rozdział 3
Działalność innowacyjna

 • W szkole mogą być wprowadzane działania innowacjne, czyli nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia.
 1. Działania innowacyjne mogą obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, mogą być wprowadzona w całej szkole, w oddziale lub grupie.
 2. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

Rozdział 4
Praktyki studenckie

 • Szkoła może przyjmować słuchaczy oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 1. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor szkoły lub szkolny opiekun praktyk.

Rozdział  5
Świetlica szkolna

 • Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz dla uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej w szkole funkcjonuje świetlica szkolna.
 1. Świetlica jest formą opieki i wychowania pozalekcyjnego.
 2. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz wszechstronnego rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
 3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 4. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa „Regulamin świetlicy” zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
 5. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie podania rodziców kierowane do dyrektora szkoły w terminie do 15 września.
 6. Świetlica jest organizowana w wypadku przydziału przez organ prowadzący szkołę środków finansowych na jej działalność.
 7. Czas pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii reprezentacji rodziców, w zależności od możliwości szkoły.
 8. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych.
 9. Do zadań świetlicy należy:
 • wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;
 • umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej;
 • upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;
 • przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • wyrabianie u uczniów samodzielności;
 • stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze,
 • przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji;
 1. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:
 • zabaw;
 • zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów;
 • zajęć utrwalających wiedzę;
 • gier i zabaw rozwijających;
 • zajęć sportowych;
 • pobytu na świeżym powietrzu.
 1. Świetlica realizuje swoje zadania wg opiekuńczego, wychowawczego, dydaktycznego i profilaktycznego planu pracy szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym i tygodniowego rozkładu zajęć.
 2. Świetlica jest organizowana, gdy z uczniów potrzebujących stałej formy opieki można utworzyć nie mniej niż jedną grupę wychowawczą.
 3. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I-IV, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych.
 4. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 5. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje kierownik świetlicy
  w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i dyrektorem.
 6. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do świetlicy przez okres jednego miesiąca zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy.
 7. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.
 8. Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły.
 9. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy.
 10. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) osobiście lub przez osoby upoważnione.
 11. W przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.
 12. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy.
 13. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy. „Regulamin świetlicy” nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

Rozdział 6
Stołówka szkolna

 • Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni dla uczniów i pracowników szkoły.
 1. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
 • uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie;
 • uczniowie, których wyżywienie finansuje MOPS lub inni sponsorzy lub organizacje;
 • pracownicy zatrudnieni w szkole.
 1. Posiłki wydawane są w godzinach od 11.00 do 13.50.
 2. Opłaty za obiady uiszcza się z góry w wyznaczone dni u intendenta szkoły.
 3. Z posiłków można korzystać tylko w stołówce; szkoła nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos.
 4. W przypadku nieobecności ucznia w szkole dokonuje się odliczenia kosztów obiadów, pod warunkiem, że nastąpi zgłoszenie nieobecności dzień przed.
 5. Odliczenie za niewykorzystane obiady następuje w formie równoważnego odpisu należności za wyżywienie w kolejnym miesiącu.
 6. Zasady zachowania w stołówce określa „Regulamin stołówki”.

Rozdział 7
Biblioteka szkolna

 • Biblioteka jest:
 • interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli pracujących w bibliotece (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;
 • ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.
 1. Zadaniem biblioteki jest:
 • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, w tym podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;
 • obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki;
 • prowadzenie działalności informacyjnej;
 • zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
 • podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,
  w tym tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologią IT;
 • wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
 • przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
 • kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
 • organizacja wystaw okolicznościowych;
 • organizacja róznorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym pznania kultur i obyczajów Polski, innych krajów, regionów, mniejszości narodowych i etnicznych;
 • współpraca z innymi bibliotekami w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia.
 1. Do zadań nauczycieli pracujących w bibliotece należy:
 • w zakresie pracy pedagogicznej:
 1. udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych,
 2. prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,
 3. zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji,
 4. udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,
 5. współpraca z uczniami i ich rodzicami, wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami
  w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,
 6. udostępnianie zbiorów zgodnie z „Regulaminem biblioteki”;
 • w zakresie prac organizacyjno-technicznych:
 1. troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,
 2. gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich selekcji,
 3. wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 4. prowadzenie ewidencji i inwentaryzacji zbiorów zgodnie z odrębnymi przepisami,
 5. klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,
 6. organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,
 7. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,
 8. planowanie pracy: opracowanie rocznego planu pracy biblioteki oraz terminarza zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,
 9. składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole.
 10. Nauczyciele zatrudnieni w bibliotece zobowiązani są prowadzić  politykę  gromadzenia  zbiorów.
 11. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów określa „Regulamin biblioteki”.
 12. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:
 • zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
 • zatrudnia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;
 • zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy;
 • zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie nauczycieli pracujących w bibliotece;
 • nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.
 1. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

Rozdział 6
Zespoły nauczycielskie  i zasady ich pracy

 • Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły.
 1. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem realizacji zadań statutowych szkoły:
 • planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole;
 • koordynowania działań w szkole;
 • zwiększenia skuteczności działania;
 • ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami;
 • doskonalenia umiejętności indywidualnych;
 • zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;
 • doskonalenia współpracy zespołowej;
 • wymiany doświadczeń między nauczycielami;
 • wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania
  i organizacji;
 • ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności
  w wykonywaniu zadań;
 • zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli;
 1. W szkole powołuje się zespoły stałe i doraźne.
 2. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor szkoły może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć.
 3. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okresowego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu.
 4. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący.
 5. Przewodniczącego stałego zespołu powołuje dyrektor szkoły na wniosek członków zespołu. Przewodniczącego zespołu doraźnego (problemowego, zadaniowego) powołuje dyrektor na wniosek członków zespołu. Dyrektor ma prawo nie uwzględnić wniosku
  w przypadku, gdy istnieją uzasadnione przyczyny uniemożliwiające terminowe, bezstronne rozwiązanie problemu lub gdy nauczyciel występuje jako strona w sprawie.
 6. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje dyrektor, a w przypadku kontynuacji pracy zespołu – przewodniczący w terminie do 30 sierpnia każdego roku szkolnego; na zebraniu dokonuje się wyboru osób funkcyjnych i opracowuje się plan pracy.
 7. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektorowi szkoły w terminie do 15 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza dyrektor szkoły.
 8. Zebrania są protokółowane. W sytuacji poruszania danych wrażliwych, szczególnie przy analizowaniu opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych lub zaświadczeń lekarskich dotyczących ucznia odstępuje się od zapisu tych danych w protokole.
 9. Przewodniczący przedkłada na posiedzeniu rady pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego sprawozdanie z prac zespołu.
 10. Nauczyciel zatrudniony w szkole jest zobowiązany należeć do przynajmniej jednego zespołu. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela.
 11. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu.
 12. Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa.
 13. Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy własnej.

Rozdział 7
Rodzaje zespołów nauczycielskich  i ich zadania

 • W szkole powołuje się następujące stałe zespoły:
 • zespół edukacji wczesnoszkolnej;
 • zespół języków obcych;
 • zespół nauczycieli religii;
 • zespół humanistyczny;
 • zespół nauczycieli bloku matematyczno - przyrodniczego i techniki;
 • zespół biblioteczno-świetlicowy;
 • zespół nauczycieli wychowania fizycznego;
 • zespół nauczycieli informatyki;
 • zespół wychowawczy;
 • zespół ds. promocji szkoły.
 1. W skład zespołów wchodzą odpowiednio:
 • zespół edukacji wczesnoszkolnej klas – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagog szkolny;
 • zespół języków obcych – wszyscy nauczyciele języków obcych prowadzonych w szkole;
 • zespół nauczycieli religii - katecheci;
 • zespół humanistyczny – nauczyciele przedmiotów: język polski, historia, wiedza
  o społeczeństwie;
 • zespół nauczycieli bloku matematyczno-przyrodniczego i techniki – nauczyciele przedmiotów: matematyka, przyroda, biologia, geografia, fizyka, chemia, technika;
 • zespół biblioteczno-świetlicowy nauczyciele pracujący w szkolnej bibliotece oraz świetlicy;
 • zespół nauczycieli wychowania fizycznego - nauczyciele wychowania fizycznego;
 • zespół nauczycieli informatyki - nauczyciele informatyki;
 • zespół wychowawczy: pedagog, psycholog, logopeda, wychowawca danej klasy, wicedyrektor.
 • Zadania zespołów przedmiotowych:
 • opiniowanie przedstawianych programów nauczania poszczególnych przedmiotów;
 • korelacja międzyprzedmiotowa w zakresie treści kształcenia;
 • ewaluacja programów nauczania i wymagań edukacyjnych po każdym roku szkolnym;
 • wypracowanie zasad dostosowywania form i metod pracy na poszczególnych przedmiotach uczniom o zbliżonych dysfunkcjach i specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • opracowanie harmonogramu badań efektywności kształcenia i osiągnięć uczniów;
 • analiza osiąganych efektów kształcenia i opracowywanie wniosków do dalszej pracy;
 • dobór podręczników obowiązujących w cyklu kształcenia;
 • opiniowanie planów nauczania w cyklu edukacyjnym;
 • opiniowanie eksperymentów pedagogicznych;
 • wymiana doświadczeń pedagogicznych – lekcje otwarte, pokazowe, omawianie  scenariuszy zajęć;
 • wewnętrzne doskonalenie;
 • dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas różnych form doskonalenia zewnętrznego;
 • doradztwo metodyczne nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie;
 • ewaluacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; wnioskowanie
  o wprowadzenie zmian do statutu szkoły w tym zakresie;
 • organizacja konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych;
 • opiniowanie wniosków nauczycieli o zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu do wyposażenia sal lekcyjnych i pracowni;
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, zajęć fakultatywnych.
 • inne, wynikające z potrzeb szkoły lub na wniosek nauczycieli.

 

 

 • Zadania zespołu wychowawczego:
 • opracowywanie programu wychowawczo - profilaktycznego na cykl edukacyjny na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej obowiązujących programów, wniosków rodziców i propozycji uczniów, a także analizy sytuacji wychowawczej w szkole;
 • gromadzenie materiałów metodycznych, merytorycznych, „banku scenariuszy” zajęć
  z wychowawcą, celem udostępniania ich do przygotowania zajęć;
 • analizowanie szczególnie trudnych przypadków  wychowawczych;
 • doskonalenie wewnętrzne  zgodnie z potrzebami nauczycieli – wychowawców;
 • wymiana doświadczeń, przykładów  „dobrej praktyki”;
 • analiza sytuacji wychowawczych w oddziale na wniosek wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasie. Opracowanie zaleceń do pracy, sposobów wspólnego oddziaływania dla zespołu nauczycieli uczących w klasie;
 • planowanie i realizacja działań: antydyskryminacyjnych, promujących prawa dziecka, zdrowe odżywianie, ochronę środowiska;
 • koordynacja działań profilaktycznych;
 • wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego;
 • koordynacja pracy zespołów dydaktyczno-wyrównawczych, kółek zainteresowań celem umożliwienia wzięcia udziału wszystkim chętnym uczniom;
 • ocena sytuacji wychowawczej w szkole po każdym okresie nauki; przygotowanie we współpracy ze szkolnym pedagogiem raportu z dokonanej oceny na potrzeby rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
 • udział w postępowaniach mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych, zwłaszcza
  w relacjach wychowawca – rodzic;
 • korelowanie planowanych badań edukacyjnych w poszczególnych klasach;
 • opiniowanie wniosków nauczycieli o wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”;
 • opiniowanie wniosków nauczycieli, specjalistów o skierowanie ucznia na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • inne, zgodnie z potrzebami szkoły lub na wniosek członków zespołu.
 • Zespół ds. promocji szkoły:
 • promowanie szkoły w środowisku lokalnym;
 • upowszechnianie osiągnięć szkoły, sukcesów uczniów i nauczycieli;
 • przekazywanie rzetelnych i obszernych informacji o szkole;
 • kreowanie i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku szkoły;
 • promocja zewnętrzna szkoły;
 • rozwijanie aktywności szkoły na zewnątrz;
 • prowadzenie: witryny internetowej szkoły, kroniki szkolnej;
 • eksponowanie osiągnięć placówki;
 • bogacenie wyposażenia, bazy szkoły;
 • dbałość o wygląd zewnętrzny i wewnętrzny szkoły (tablice na szkolnych korytarzach);
 • eksponowanie osiągnięć szkoły i uczniów na korytarzach szkolnych.

 

DZIAŁ IX
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Rozdział 1
Zadania nauczycieli

 • Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 • Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
 • dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
 • prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego;
 • kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 • dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
 • tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej;
 • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych,
  a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 • prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
 • wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia,
  w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
 1. posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
  i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach   i oddziałach oraz w ośrodkach,
 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia,
 3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii,
 4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a – c , który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,
  o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 5. posiadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń na wychowaniu fizycznym.
 • bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy
  i umiejętności uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;
 • uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;
 • zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica;
 • udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania;
 • informowanie rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach według formy ustalonej w wewnątrzszkolnych  zasadach  oceniania;
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, zawodach;
 • udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
 • współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
 • indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
 • doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej, udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez OKE  lub  inne instytucje w  porozumieniu
  z dyrekcją szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;
 • aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów  Kodeksu Pracy;
 • prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów;
 • kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia;
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców;
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
 • dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
 • uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole.
 • W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
 • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;
 • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
  i doskonaleniem zawodowym.

Rozdział 2
Zadania wychowawców klas

 • Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz    przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 1. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
 • bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych
  i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
 • rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
 • wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
  i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
 • ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
 • pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;
 • organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy
  i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
 • realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
 • czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem
  i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;
 • utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
 • rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
 • wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego
   i efektywnego organizowania sobie pracy;
 • systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w   nauce, analizowanie wspólnie  z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów
  w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników
  w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek
   i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych
  i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
 • wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków między uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość i estetykę klas, pomieszczeń i terenu szkoły,  rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;
 • podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą  aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu szkoły, konkursach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;
 • tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;
 • unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;
 • tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw
   i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
 • wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole  i poza szkołą;
 • współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach  ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;
 • udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.
 1. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród
  i udzielania kar. Wychowawca ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.
 2. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:
 • prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen;
 • sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
 • nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;
 • wypisuje świadectwa szkolne;
 • gromadzi zgody rodziców (wyjścia, basen, wykorzystane wizerunku, religia, etyka, itp.);
 • wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz  szkolnych,  poleceniami dyrektora  szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

Rozdział 3
Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom

 • Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
 1. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy
  i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie dyżurów nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 18 w Elblągu”.
 3. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w „Regulaminie organizacji wycieczek i wyjść szkolnych”.
 • Nauczyciel w
 • bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek; do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
 • podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;
 • w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia , jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej; jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy; o zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia; jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora szkoły;
 • nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć; korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;
 • uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedyńczo;
 • przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury;
 • nauczyciel ust
 • Wychowawcy
 • zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
 • sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
 • z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
 • zasadami zachow

Rozdział 4
Pracownicy
niepedagogiczni szkoły

 • Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 1. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika i umieszczone w aktach osobowych.
 2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy
  w szczególności:
 • przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
 • wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
 • udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
 • dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
 • zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
 • stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
 • złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
 • złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie dyrektora szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym.
 • W szkole tworzy się następujące stanowiska administracji:
 1. główny księgowy;
 2. sekretarz szkoły;
 3. referent ds. płac;
 4. kierownik gospodarczy;
 5. intendent.
 • W szkole tworzy się nastepujące stanowiska obsługi:
 1. woźna;
 2. szatniarka;
 3. sprzątaczka;
 4. kucharz;
 5. pomoc kuchenna;
 6. konserwator.
 • Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy oraz podległość określa „Regulamin pracy”.

Rozdział 5
Wicedyrektor

 • Stanowisko wicedyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze, przypadkach uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi szkoły, tworzy dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego.
 1. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz organu prowadzącego, dyrektor szkoły powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora lub inne kierownicze.
 • Zakres obowiązków wicedyrektora:
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
 • udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy materialnej uczniom;
 • prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości;
 • prowadzenie księgi zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;
 • opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania;
 • nadzór nad pracami komisji przedmiotowych;
 • wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;
 • przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
 • przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego;
 • nadzór nad opracowywaniem planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po wszelkich zamianach organizacyjnych;
 • bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;
 • kontrola dokumentacji wycieczek;
 • organizacja zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych;
 • organizacja egzaminu po klasie VIII;
 • organizacja szkolnych etapów konkursów przedmiotowych;
 • organizacja uroczystości szkolnych, pokazów, warsztatów, wyjść i wycieczek;
 • przewodniczenie komisji ds. zmian i nowelizacji statutu szkoły;
 • organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji konwencji o prawach dziecka;
 • pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach;
 • zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;
 • nadzór nad organizacjami , stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole;
 • opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 • kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych nauczanego przedmiotu;
 • kontrolowane realizacji  indywidualnego nauczania;
 • egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;
 • dbanie o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt;
 • przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków;
 • przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie www szkoły oraz systematycznie kontrolowanie jej zawartość;
 • kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;
 • rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrektora szkoły;
 • współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;
 • dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
 • współpraca z Poradnią Pedagogiczno–Psychologiczną, policją i służbami porządkowymi
  w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w szkole i na jej terenie;
 • przestrzeganie wszelkich regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności „Regulaminu pracy”, przepisów w zakresie bhp i p/poż;
 • wykonywanie poleceń dyrektora szkoły;
 • zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w zakresie delegowanych uprawnień.

Rozdział 6
Kierownik świetlicy

 • Do obowiązków kierownika świetlicy należy :

1) planowanie pracy opiekuńczej;

2) koordynowanie działalności wychowawców grup;

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad wychowawcami świetlicy;

4) hospitowanie nauczycieli wychowawców grup;

5) opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć w świetlicy oraz ramowego planu dnia;

6) opracowanie rocznego programu wychowawczego;

7) nadzór nad rekrutacją dzieci do świetlicy;

8) organizowanie kontaktów z rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy;
9) nadzór nad odbiorem dzieci ze świetlicy przez uprawnione do tego osoby;

10) nadzór nad sprzętem i pomieszczeniami świetlicy.

 

Rozdział 7
Regulamin pracy

 

 • W Szkole obowiązuje „Regulamin pracy”, ustalony przez dyrektora szkoły
  w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.
 1. Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych w „Regulaminie pracy”. Fakt zapoznania się z „Regulaminem pracy” pracownik szkoły potwierdza własnoręczny podpisem.
 • W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły.
 • Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.  Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej  opinii Rady Rodziców
  i Rady Pedagogicznej.

DZIAŁ X
Obowiązek szkolny

Rozdział 1
Informacje ogólne

 • Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego
  w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 • Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
 1. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej jest zwolnione z rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

 

Rozdział 2
Odroczenie obowiązku szkolnego

 • Odroczenie obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor szkoły podstawowej,
  w obwodzie której zameldowane jest dziecko.
 1. Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców. Rodzic jest zobowiązany dostarczyć opinię publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego.
 2. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.

Rozdział 3
Inne formy spełniania obowiązku szkolnego

 • Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko jest zameldowane i na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Sposób postępowania w tym zakresie regulują odrębne przepisy.
 1. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny w formie, jak w ust. 1 może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.
 • Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji
  w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole podstawowej.
 • Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
 • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć.

DZIAŁ XI
Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej

Rozdział 1
Członek społeczności szkolnej

 • Członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły
  w określony przez zasady przyjmowania sposób.
 1. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.
 2. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i
 3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy  innych  przekonań,  narodowości,  pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne.
 4. Traktowanie członków:
 • nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu;
 • żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji
  w sferę jego życia prywatnego;
 • szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności szkoły ze względu  na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane
   i karane;
 • nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w obrzędach religijnych lub nauce religii;
 • każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma obowiązek:
 1. poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób,
 2. przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi,
 3. zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych,
 4. zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz używanie wulgarnych słów, zwrotów i gestów.
 • nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub psychicznej do naruszania godności i praw innego człowieka.
 1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w szkole.
 2. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.
 3. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor szkoły
  i kultywować jej tradycje.

Rozdział 2
Prawa i obowiązki uczniów

 • Każdy uczeń w szkole ma prawo do:
 • opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
 • maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;
 • indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
 • pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
 • zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
 • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
 • życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
 • reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi    możliwościami i umiejętnościami;
 • realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;
 • indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
 • korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
 • korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez dyrektora szkoły;
 • wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;
 • zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
 • swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
 • wypoczynku podczas weekendów, przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pisemnych prac domowych;
 • do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
 • być wybieranym i brać udział w wyborach do samorządu;
 • składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych; w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych;
 • składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów);
 • uzyskania informacji o przewidywanych ocenach okresowych (rocznych) na dwa tygodnie, a o ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;
 • uczeń ma prawo do poprawy ocen śródokresowych w terminie i w sposób ustalony z nauczycielem przedmiotu a jednej z ocen końcoworocznych na egzaminie poprawkowym z wyjątkiem klasy programowo najwyższej;
 1. Każdemu uczniowi oraz jego rodzicom przysługuje prawo złożenia skargi
  w przypadku naruszenia praw ucznia.
 2. Skargę w formie pisemnej składa się do dyrektora szkoły w ciągu 14 dni od wystąpienia naruszenia praw ucznia.
 3. W przypadku gdy osobą naruszającą prawa ucznia jest dyrektor, skargę składa się do Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od wystąpienia sytuacji naruszającej prawa ucznia.
 • Każdy uczeń ma obowiązek:
 • przestrzegania postanowień zawartych w statucie;
 • godnego, kulturalnego zachowania się podczas zajęć, w szkole i poza nią;
 • systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia
  w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
 • bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektora
  i nauczycieli;
 • przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:
 1. okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
 2. szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
 3. przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
 • troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;
 • punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
 • usprawiedliwiania nieobecności w ciagu 3 dni od powrotu do szkoły;
 • uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
 • dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;
 • stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
 • dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;
 • pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe
  z przyczyn od nich niezależnych;
 • przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury.
 • W ostatnim tygodniu nauki (VIII klasa, zmiana szkoły) uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą.
 1. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.
 • Uczniom nie wolno:
 • przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
 • wnosić na teren szkoły nikotyny, alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
 • wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
 • wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć;
 • rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy      i zgody   zainteresowanych;
 • używać podczas zajęć edukacyjnych i przerw telefonów komórkowych;
 • zapraszać obcych osób do szkoły.

 

Rozdział 3
Strój szkolny

 • Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego i schludnego stroju uczniowskiego w odpowiednim stonowanym kolorze. Strój nie powinien zwracać szczególnej uwagi i wzbudzać kontrowersji.
 1. Zabrania się: noszenia zbyt krótkich spódnic, wysoko wykrojonych spodenek, strojów odkrywających biodra, brzuch, ramiona oraz z dużymi dekoltami.
 2. Zabrania się: farbowania włosów, niestosownej fryzury, makijażu, malowania paznokci, noszenia dużej ilości biżuterii.
 3. Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków - również
  w językach obcych oraz zawierać niebezpiecznych elementów.
 4. Strój na wychowanie fizyczne to biała koszulka i dowolny dół oraz obuwie sportowe z bezpieczną podeszwą.
 5. Uczeń zobowiązany jest nosić na terenie szkoły odpowiednie obuwie zmienne.
 6. Podczas uroczystości z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz Dnia Edukacji, Narodowego Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja, obowiązuje uczniów strój galowy elegancka biała bluzka lub koszula, spodnie lub spódnica w kolorze granatowym lub czarnym. Strój galowy obowiązuje także w przypadku innych ważnych uroczystości, o których uczniowie i rodzice są informowani odpowiednio wcześniej.

Rozdział 4
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń

 • Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne.
 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu.
 2. W czasie lekcji i przerwy obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych
  i innych urządzeń elektronicznych. Zakaz ten obowiązuje również w czasie wyjść klasowych (kino, teatr, akademia teatralna, muzyczna, itp.).
 3. Poprzez „używanie" należy rozumieć (w wypadku telefonu komórkowego):
 • nawiązywanie połączenia telefonicznego;
 • redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej;
 • rejestrowanie materiału audiowizualnego;
 • odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej;
 • transmisja danych;
 • wykonywania obliczeń ( chyba, że nauczyciel na to zezwoli).
 1. W przypadku innych urządzeń elektronicznych np. odtwarzaczy MP3 pojęcie „używanie” dotyczy wszystkich w/w punktów możliwych do wykonania na danym urządzeniu.
 2. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (lub w razie przebywania w szkolnej świetlicy, bibliotece) uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny.
 3. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej, a jeśli ma to miejsce w czasie lekcji dodatkowo konieczna jest zgoda nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 4. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu lub może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły.
 5. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na lekcjach lub na terenie szkoły:
 • nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku;
 • nauczyciel zobowiązuje ucznia do natychmiastowego zadzwonienia z jego telefonu do rodziców lub prawnych opiekunów w celu przekazania informacji o zaistniałej sytuacji i wspólnej (rodzica i nauczyciela) decyzji w sprawie dalszego postępowania;
 • w razie niemożności skontaktowania się tą drogą z rodzicem, telefon ucznia zostaje przekazany do „depozytu” znajdującego się w sekretariacie szkoły;
 • informacja o depozycie musi trafić do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 1. Pracownik szkoły odbierający uczniowi telefon i przekazujący go do „depozytu” ma obowiązek:
 • wyłączyć go przy właścicielu;
 • wypisać pokwitowanie (2 egzemplarze, wzór w sekretariacie szkoły), w którym powinny być zawarte następujące dane: nazwisko i imię ucznia, data, godz. zabrania aparatu, typ aparatu, nazwisko i imię nauczyciela, podpis nauczyciela;
 • przekazać jeden egzemplarz pokwitowania uczniowi.
 1. Uczeń może na podstawie pokwitowania odebrać aparat po zakończeniu zajęć edukacyjnych w danym dniu, jeżeli tak zostało ustalone z nauczycielem lub dyrektorem.
  W przeciwnym wypadku rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany osobiście odebrać aparat lub inne urządzenie elektroniczne.
 2. Odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje odpowiednim wpisem w dzienniku i upomnieniem dyrektora szkoły. W skrajnych sytuacjach uczeń może otrzymać naganę dyrektora szkoły.
 3. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli
  i innych pracowników szkoły podczas zajęć edukacyjnych i narad.
 4. W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów komórkowych przez nauczycieli i pracowników szkoły dyrektor udziela upomnienia.

Rozdział 5
Nagrody

 • Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
 • rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;
 • wzorową postawę;
 • wybitne osiągnięcia;
 • dzielność i odwagę.
 1. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców.
 2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
 • pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
 • pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
 • dyplom,
 • bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów,
 • nagrody rzeczowe,
 • wpis do „Złotej Księgi Absolwentów” i miano "Najlepszego absolwenta" - uczniowie klas VIII, którzy na świadectwie ukończenia szkoły mają ze wszystkich zajęć edukacyjnych oceny nie mniej niż bardzo dobre i wzorowe zachowanie wybrani przez komisję. Szczegółowe zasady określa „Regulamin NASz”.
 1. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców.
 2. Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
 3. Od przyznanej nagrody:
 • przysługuje prawo Radzie Pedagogicznej do wnoszenia zastrzeżeń na piśmie w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o przyznanej nagrodzie;
 • przysługuje uczniowi i Radzie Pedagogicznej prawo do wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o przyznanej nagrodzie z wnioskiem o jej uzasadnienie;
 • dyrektor szkoły bada sprawę i odpowiada na zastrzeżenia w ciągu 7 dni;
 • decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

 

Rozdział 6
Kary

 • Zakazuje się stosowania kar cielesnych wobec uczniów.
 1. Ustala się następujące rodzaje kar:
 • uwaga ustna nauczyciela;
 • uwaga pisemna nauczyciela zapisana w dzienniku;
 • upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika;
 • nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do dyrektora;
 • nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców;
 • przeniesienie ucznia do równoległej klasy swojej szkoły (na wniosek wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, dyrektora, uchwałą Rady Pedagogicznej);
 • na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
 1. Kara wymierzana jest na wniosek:
 • wychowawcy, nauczyciela, dyrektora, innego pracownika szkoły;
 • Rady Pedagogicznej;
 • innych osób.
 1. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do:
 • wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze z wnioskiem o jej uzasadnienie;
 • wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy;
 • odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do Kuratora Oświaty w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze.

Rozdział 7
Przeniesienie ucznia do innej szkoły

 • Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o  rozpoczęcie  procedury karnego przeniesienia ucznia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Kurator Oświaty.
 1. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o  przeniesienie  do  innej  szkoły:
 • świadome działanie  stanowiące  zagrożenie  życia  lub  skutkujące  uszczerbkiem  zdrowia  dla innych  uczniów lub  pracowników szkoły;
 • rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;
 • świadome fizyczne  i  psychiczne  znęcanie  się  nad  członkami  społeczności  szkolnej  lub naruszanie   godności, uczuć  religijnych lub narodowych;
 • dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;
 • kradzież;
 • wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;
 • wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
 • czyny nieobyczajne;
 • stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;
 • notoryczne łamanie postanowień Statutu szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących;
 • zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej;
 • fałszowanie dokumentów szkolnych;
 • popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
 1. Wyniki w nauce  nie  mogą  być  podstawą  do  wnioskowania  o przeniesienie do innej szkoły.
 • Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli  zdarzenie  jest  karane  z  mocy prawa  (KPK),  dyrektor  niezwłocznie  powiadamia organa ścigania.
 1. Dyrektor szkoły, po  otrzymaniu  informacji  i  kwalifikacji  danego  czynu,  zwołuje  posiedzenie  Rady Pedagogicznej szkoły.
 2. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami  ucznia  mogą  być wychowawca klasy, pedagog  (psycholog)  szkolny,  rzecznik  praw    Uczeń  może  się  również  zwrócić  o  opinię  do  Samorządu Uczniowskiego.
 3. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie  Pedagogicznej  pełną  analizę  postępowania  ucznia  jako  członka  społeczności    Podczas  przedstawiania analizy,  wychowawca  klasy  zobowiązany  jest zachować  obiektywność.  Wychowawca  klasy  informuje  RP  o  zastosowanych  dotychczas  środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.
 4. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.
 5. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi szkoły.
 6. Dyrektor szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.
 7. Dyrektor szkoły kieruje sprawę do Kuratora Oświaty.
 8. Decyzję o przeniesieniu  ucznia  odbierają i  podpisują  rodzice  lub   prawny opiekun.
 9. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 10. W trakcie całego  postępowania  odwoławczego  uczeń  ma  prawo  uczęszczać  na  zajęcia  do  czasu otrzymania  ostatecznej 

 

 

DZIAŁ XII
Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Rozdział 1
Informacje ogólne

 • 124.1. Ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 • zachowanie ucznia.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
 • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
 • wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania -
  w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły oraz w „Regulaminie oceniania zachowania uczniów”.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • informowanie ucznia i jego rodziców o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
 • udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                               i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;
 • ustalanie kryteriów zachowania;
 • ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
  z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach  przyjętych w szkole;
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
 • ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach  ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów;
 1. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
 2. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Wobec uczniów przebadanych przez PPP i zaopiniowanych stosuje się dostosowane wymagania edukacyjne do możliwości intelektualnych uczniów zawartych
  w w/w opiniach.
 4. Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne i indywidualizację pracy odpowiednio do możliwości uczniów i klasy.
 • 125.1. W ocenianiu obowiązują zasady:
 • zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych);
 • zasada częstotliwości i rytmiczności - uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie; ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
 • zasada jawności kryteriów - uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
 • zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
 • zasada różnicowania wymagań - zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
 • zasada otwartości - wewnątrzszkolne zasady oceniania podlegają weryfikacji
  i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

Rozdział 2
Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów

 • 126 1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
   i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego  programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny   klasyfikacyjnej
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
  i ich rodziców o:
 • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej
  z zachow
 1. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są:
 • w formie papierowej- w bibliotece szkolnej
 • w formie elektronicznej- PZO ze wszystkich przedmiotów zamieszczone na stronie internetowej szkoły;
 • w formie wydruku papierowego u wychowawcy klasy, nauczyciela przedmiotu - dostęp
  w godzinach pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyznaczonych godzinach przeznaczonych na konsultacje dla rodziców;
 • w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą.
 1. W trakcie całego roku szkolnego, nauczyciel przed rozpoczętym nowym działem przekazuje uczniowi wykaz umiejętności i wiedzy podlegających ocenianiu w bieżącej pracy oraz na pracach kontrolnych sprawdzających stopień opanowania wiedzy lub umiejętności
  z tego zakresu materiału. Sposób przekazania w/w informacji określa PZO z danego przedmiotu.
 2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę na podstawie uzyskanej przez ucznia punktacji i procentu punktów (rozdz. 7 §9 ust.3) w formie ustnej.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 4. Dostosowania wymagań do poszczególnych deficytów załączone są do PZO
  z poszczególnych przedmiotów i uwzględniają specyfikę przedmiotu.
 5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

Rozdział 3
Rodzaje ocen szkolnych

 • 127. 1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:
 • bieżące;
 • klasyfikacyjne:
 1. śródroczne - na koniec pierwszego śródroczna i roczne – na zakończenie roku szkolnego,
 2. końcowe - są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.

Rozdział 4
Jawność ocen

 • 128. 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.
 1. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.
 2. Każda ocena z pisemnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości wpisywana jest do dziennika elektronicznego.
 3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów oddawane są uczniom do domu
  lub udostępniane rodzicowi do wglądu na terenie placówki. Nauczyciel przedmiotu decyduje o powyższym oraz o zasadach zwrotu kontrolnych prac pisemnych.

 

Rozdział 5
Uzasadnianie ocen

 • 129. 1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.

1) Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzane umiejętności, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania.

2) Oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadniane są ustnie, a dodatkowo jedna dowolnie wybrana przez nauczyciela praca klasowa
w śródroczu uzasadniana będzie pisemnie w formie recenzji zawierającej mocne i słabe strony pracy ucznia oraz zalecenia do dalszej pracy.

3) W kontrolnych pracach pisemnych stosuje się punktację za każde zadanie.

4) W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają  prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie podczas indywidualnych spotkań z rodzicem.

 • 130. Przy ustalaniu oceny zwychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki
  i informatyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
  w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

Rozdział 6
Skala ocen z zajęć edukacyjnych

 • 131. 1. Oceny bieżące (w kl. IV- VIII) i oceny klasyfikacyjne śródroczne w klasach IV - VIII i z religii w klasach I- III ustala się w stopniach według skali:
 • stopień celujący – 6
 • stopień bardzo dobry – 5
 • stopień dobry – 4
 • stopień dostateczny – 3
 • stopień dopuszczający – 2
 • stopień niedostateczny – 1

2.Stopnie bieżące, śródroczne i roczne zapisuje się w dzienniku elektronicznym w postaci cyfrowej, natomiast stopnie klasyfikacji rocznej w arkuszach ocen i na świadectwach w pełnym brzmieniu.

3.W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań.

4.Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plusów (+) za aktywność, pracę na lekcji i zadania domowe oraz minus (-) za nieprzygotowanie i brak pracy na lekcji oraz cząstkowe odpowiedzi. Sposób przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez Przedmiotowe Zasady Oceniania z poszczególnych przedmiotów.

 1. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:
 • stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności na poziomie bardzo wysokim, czyli:
 1. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,
 3. rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania,
 4. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach  sportowych i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią);
 • stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone na poziomie wymagań dopełniającym, czyli:
 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
 2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,
 3. potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań, problemów w nowych sytuacjach;
 • stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli:
 1. poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,
 2. rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne
 • stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, czyli:
 1. opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie
 • stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych, czyli:
 1. opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z lekcji,
 2. rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne i praktyczne;
 • stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych nawet z pomocą nauczyciela.

Rozdział 7
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

 • 132.1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:
 • prace pisemne:
 1. praca klasowa, czyli zapowiedziana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału zapisany w zeszycie przedmiotowym, trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne, poprzedzona powtórzeniem i zapisem w dzienniku;
 2. sprawdzian z części działu, czyli zapowiedziana tydzień wcześniej pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zakres materiału od 3 do 5 lekcji zapisany w zeszycie przedmiotowym, trwająca od 20 do 25 minut, poprzedzona zapisem w dzienniku;
 3. kartkówka, czyli pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana (określa to PZO z poszczególnych przedmiotów), trwająca maksymalnie 15 minut;
 4. dyktando;
 5. praca domowa;
 6. referat;
 7. inne, ujęte w PZO;
 • wypowiedzi ustne:
 1. odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,
 2. wystąpienia (prezentacje),
 3. samodzielne prowadzenie elementów lekcji;
 • sprawdziany praktyczne;
 • aktywność na lekcji;
 • projekty grupowe;
 • wyniki pracy w grupach;
 • samodzielnie wykonywane przez ucznia doświadczenia, hodowle
 • samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki, prezentacje, plakaty, itp.;
 • aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, itp.;
 • inne, ujęte w PZO.
 1. Przyjmuje się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych
  w wymiarze tygodniowym:
 • jedna godzina tygodniowo- minimum 3 oceny;
 • dwie godziny tygodniowo- minimum 4 oceny;
 • trzy godziny tygodniowo- minimum 5 ocen;
 • cztery i więcej godziny tygodniowo- minimum 6 ocen.
 1. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
 • 25% i mniej możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny (ndst);
 • 26% - 29% - niedostateczny + (ndst+);
 • 30% - 35% - dopuszczający - (dop-);
 • 36% - 43% - dopuszczający (dop);
 • 44% - 49% - dopuszczający + (dop+);
 • 50% - 53% - dostateczny - (dst-);
 • 54% - 63% - dostateczny (dst);
 • 64% - 69% - dostateczny + (dst+);
 • 70% - 73% - dobry - (db-);
 • 74% - 80% - dobry (db);
 • 81% - 84% - dobry + (db+);
 • 85% - 87% - bardzo dobry- (bdb-);
 • 88% - 91% - bardzo dobry (bdb);
 • 92% - 94% - bardzo dobry + (bdb+);
 • 95% - celujący- (cel-);
 • 96% - 100% - celujący (cel);
 1. Zapowiedziane pisemne prace kontrolne nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów przekładane.
 2. Każdą pisemną pracę kontrolną uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym
  z nauczycielem – nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia
  w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności.
 3. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym:
 • np – uczeń nieprzygotowany;
 • bz – brak zadania;
 • nz - nie zaliczył;
 • zl - zaliczył;
 • zw - zwolniony;
 • nu - nie uczęszczal.
 1. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej i sprawdzianu, a z innych form za zgodą nauczyciela, w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub w terminie ustalonym przez nauczyciela. Szczegółowe zasady prawa poprawy ocen określają Przedmiotowe Zasady Oceniania z poszczególnych przedmiotów.
 2. Warunki poprawy określa nauczyciel. W dzienniku odnotowuje się obie oceny
  (pierwszą i z poprawy); przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej bierze się pod uwagę ocenę wyższą.
 3. W szczególnym przypadku (np. dłuższa choroba) termin zaliczenia pracy kontrolnej może zostać przedłużony przez nauczyciela.
 4. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej.
 5. Uczniowi przysługuje co najmniej jedno „nieprzygotowanie” (np) bez podania przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane kartkówki, sprawdziany i prace klasowe. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie (np) na początku lekcji. Szczegółowe zasady określają Przedmiotowe Zasady Oceniania.
 6. W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż trzy prace klasowe, sprawdziany
  w kl. IV-VI, a nie więcej niż cztery prace klasowe, sprawdziany w klasach VII-VIII. W jednym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa lub sprawdzian.
 7. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny z pracy klasowej i ze sprawdzianu do wiadomości uczniów w terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii.
 8. Szczegółowe kryteria oceniania wiadomości i umiejętności ucznia oraz wymagania edukacyjne na poszczególne oceny określają Przedmiotowe Zasady Oceniania
  z poszczególnych przedmiotów.

Rozdział 8
Zasady oceniania na I etapie edukacy

 • 133.1. W klasach I-III oceny klasyfikacyjne: śródroczna i roczna, są ocenami opisowymi ( z wyjątkiem religii).
 1. Ocena opisowa to pisemna informacja nauczyciela na temat wykonywania zadań szkolnych przez ucznia. Ta informacja może dotyczyć zarówno procesu wykonywania zadania, jak i efektu działalności ucznia.
 2. Ocenianie ma na celu:
 • poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy;
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 1. Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów aktywności szkolnej ucznia oraz wskazówki jak samodzielnie pokonać trudności. Nauczyciel na bieżąco informując ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, co zostało dobrze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić. Ocena opisowa służy doskonaleniu procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności wynikającego z rozwoju ucznia.
 2. Śródroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców będzie opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen.
 3. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się obok oceny opisowej stosowanie oceny cyfrowej od 1pkt do 6 pkt. Stopnie zapisywane będą z zeszytach uczniów oraz na pracach pisemnych (karty pracy, sprawdziany, testy).
 4. Szczegółowe zasady oceniania bieżącego ucznia określają Przedmiotowe Zasady Oceniania dla edukacji wczesnoszkolnej.
 5. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz w toku comiesięcznych konsultacji.
 6. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje się ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV -VIII.
 7. W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę:
 • słowną wyrażoną ustnie;
 • pisemną;
 • wyrażoną symbolem graficznym;
 • punkten 1 - 6.
 1. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej. Wniosek o niepromowanie składa wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rodziców i uwzględnieniu opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.

 

Rozdział 9
Ocenianie zachowania

 • 134.1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;
 • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach
  w zachowaniu się ucznia.
 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali:
 • wzorowe – wz;
 • bardzo dobre – bdb;
 • dobre – db;
 • poprawne – pop;
 • nieodpowiednie – ndp;
 • naganne – ng.
 1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową.
 2. W klasach I – VIII obowiązuje punktowy regulamin oceniania ucznia.
 3. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie wyższe niż przeciętne. Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie niższe niż przeciętne.
 4. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą uzyskane przez ucznia punkty dodatnie i ujemne, jawną, umotywowaną uwzględniającą opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli uczących w szkole oraz innych pracowników szkoły.
 5. W ciągu okresu, nauczyciele uczący ucznia i nie uczący w danej klasie, w tym także osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole, dokonują wpisów o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia w dzienniku w postaci punków dodatnich i ujemnych. Także inni pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia.
 6. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz opinii ocenianego ucznia.
 7. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 18.
 8. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę.
 10. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Na 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia
  do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo n-el wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 • wychowawca oddziału;
 • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
 • pedagog;
 • psycholog;
 • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
 • przedstawiciel Rady Rodziców.
 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna
  i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.
 2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • skład komisji;
 • termin posiedzenia komisji;
 • wynik głosowania;
 • ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 1. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ucznia określa „Regulamin oceniania zachowania uczniów”.

Rozdział 10
Klasyfikacja śródroczna i roczna

 • 135. 1. Rok szkolny dzieli się na dwa śródrocza.
 1. Śródrocze pierwsze trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia, a drugie trwa od 1 lutego  do zakończenia zajęć dydaktycznych.
 2. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny z zachowania zgodnie ze skalą określoną w niniejszym statucie.
 3. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu pierwszego śródrocza (przed feriami zimowymi).
 4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i ocena
  z zachowania nie mogą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych i są ustalone do klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.
 5. Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi wiadomości i umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego śródrocza.
 6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 8. Ustalone przez nauczycieli śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
  z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.
 9. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym śródroczu ocena śródroczna staje się oceną roczną.
 10. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela, ocena wystawiana jest po uzgodnieniu przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu.
 • 136. O osiągnięciach, szczególnych uzdolnieniach i postępach, uczniowie informowani są na bieżąco podczas zajęć przedmiotowych, godzinach wychowawczych w postaci komentarza ustnego lub pisemnego do oceny bieżącej lub śródrocznej , a ich rodzice (prawni opiekunowie) na zebraniach ogólnych i indywidualnych.
 • 137. Przed śródrocznym i rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych przewidywanej rocznej ocenie  z zachowania w terminie na miesiąc przed.
   W/w oceny nauczyciel uzasadnia w sposób ustny na forum klasy.
 • 138. Przed śródrocznym i rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy o nagannej ocenie z zachowania w terminie na miesiąc przed:

1) ucznia – ustnie , na zajęciach edukacyjnych i godzinie do dyspozycji wychowawcy;

2) rodzica – ustnie, w czasie rozmowy indywidualnej. Fakt odbycia rozmowy
z rodzicem wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym w części "kontakty z rodzicami".
W przypadku braku możliwości rozmowy indywidualnej obowiązuje pisemny sposób informowania o w/w. problemie:

 1. a) wiadomość w dzienniku elektronicznym
 2. b) list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
  Treść wysłanej informacji, zawiera motywację oceny.
 • 139. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub
  w klasie programowo wyższej, zespół nauczycieli uczących ucznia opracuje program działań w celu uzupełnienia przez ucznia braków: zindywidualizowanie wymagań wobec ucznia, zajęcia wyrównawcze, pomoc koleżeńska i indywidualna pomoc nauczyciela.
 • 140. Uczeń możenie być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 • 141. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia
  do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Rozdział 11
Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych

 • 142.1. Za przewidywaną ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    przez nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w statucie szkoły. 
 1. Uczeń może ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  w  przypadku  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub od niej wyższa.
 2. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
 • frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);
 • usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
 • przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela prac pisemnych;
 • uzyskanie ocen pozytywnych z  prac  pisemnych  wskazanych przez nauczyciela;
 • skorzystanie z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym  -konsultacji 
 1. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej  na  7  dni przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem  Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.
 2. Ostateczna ocena roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie  od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

 

Rozdział 12
Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zachowania

 • 143.1. Uczeń, który chce uzyskać wyższą ocenę z zachowania niż przewidywana:
  1) składa pisemny wniosek do wychowawcy z uzasadnieniem swoich racji
  i potwierdzeniem na piśmie przez 4 nauczycieli, 2 pracowników szkoły i samorządu klasowego;
  2) w/w wniosek składany jest w ciągu dwóch dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie.
 1. Wychowawca rozpatruje wniosek w ciągu dwóch dni i ustala ocenę zachowania wpisując ją do dziennika.
 2. Wychowawca informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o wystawionej ocenie zachowania.
 3. Ocena wystawiona przez wychowawcę klasy jest ostateczna.

 

Rozdział 13
Egzamin klasyfikacyjny

 • 144.1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 1. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.
 2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nie-usprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych.
 5. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
  z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 9. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o  których  mowa  w    3,  4,  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności  wskazanego  przez  dyrektora  szkoły  nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć edukacyjnych.
 10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza  komisja,  powołana  przez  dyrektora szkoły,  który  zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  poza  szkołą.  W skład komisji wchodzą:
 • dyrektorszkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektoraszkoły - jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 1. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 2. W czasie egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni – w  charakterze obserwatorów  rodzice  (prawni opiekunowie) ucznia.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający  imiona  i  nazwiska  nauczycieli,  o których mowa  w ust. 10  lub  skład  komisji,
  o której mowa  w ust. 11,  termin egzaminu  klasyfikacyjnego, zadania  (ćwiczenia)  egzaminacyjne, wyniki  egzaminu  klasyfikacyjnego  oraz  uzyskane  Do protokołu dołącza się pisemne prace  ucznia oraz zwięzłą  informację  o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 5. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,  z zastrzeżeniem 22 ust. 1 i §23 ust. 1.

Rozdział 14
Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym

 • 145.1. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektoraszkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych  ocen. Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  w  terminie od dnia wystawienia oceny przez nauczyciela, nie później niż w terminie 2  dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 1. Dyrektor szkoły w przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna 
  z  zajęć  edukacyjnych   została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 2. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja w terminie nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicom.
 3. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przed dyrektoraszkoły – jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 • n-el prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Nauczyciel, o którym  mowa  w  pkt  4,  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych                         W  takim  przypadku  dyrektor szkoły  powołuje  innego nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  nie  może  być  niższa  od  ustalonej wcześniej oceny.
 3. Ocena ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 4. Z prac komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  termin  sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 5. Do protokołu, o  którym  mowa  w  pkt  8,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia                            i  zwięzłą  informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia.
 6. Uczeń, który z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,
  o  którym  mowa  w  pkt  2,  w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego 
  w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  dyrektora szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
 7. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej   z  zajęć  edukacyjnych  uzyskanej w wyniku  egzaminu poprawkowego.  

Rozdział 15
Egzamin poprawkowy

 • 146.1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
  z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, wychowania fizycznego
  z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 2. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
 3. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektorszkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektoraszkoły - jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek  
 1. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.
 2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
 4. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 5. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną,
  z zastrzeżeniem §22 ust.1.
 6. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 7. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji
  i powtarza klasę. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
 8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Na wniosek rodzica dyrektor szkoły udostępnia do wglądu, w sekretariacie szkoły, dokumentację dotyczącą egzaminu poprawkowego.
 9. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy jak wyżej. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Rozdział 16
Egzamin ósmoklasisty

 • 147.1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin zewnętrzny.
 1. Egzamin obejmuje wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu do czterech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz jednego z wybranych przedmiotów spośród: biologii, geografii, chemii, fizyki lub historii.
 2. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Uczeń może wybrać tylko jeden język, który uczy się w szkole jako obowiązkowy.
 4. Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach.
 5. Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, pisemną deklarację wskazującą wybrany język obcy nowożytny.
 6. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony
  z odpowiedniej części egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku.
 7. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin.
 8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona
  i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 9. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 10. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
 11. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
 12. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
 13. Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:
 • nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w ustalonym terminie albo;
 • przerwał daną część egzaminu przystępuje do egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu w szkole, której jest uczniem.
 1. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu
  w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu
  w następnym roku.
 2. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej części egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu zamiast wyniku z egzaminu z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.”
 4. Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
 5. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

Rozdział 17
Wyniki egzaminu

 • 148.1. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
 1. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
 2. Wyniki egzaminu są wyrażane w skali procentowej
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 4. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
 5. Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego egzaminu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku ucznia, który z przyczyn losowych pisał egzamin w drugim terminie - do dnia 31 sierpnia danego roku.
 6. Zaświadczenie o wynikach egzaminu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

 

 

 

 

DZIAŁ XIII
Promowanie i ukończenie szkoły

Rozdział 1
Informacje ogólne

 • 149.1.Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie  nauczania  uzyskał klasyfikacyjne roczne  oceny  wyższe  od  stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem pkt.3.
 1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji
  do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 2. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz
  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
 3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
  i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.
 4. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, techniki, plastyki oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny z zachowania. Brak klasyfikacji
  z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.
 5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  uzyskał z  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  co najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobrą  ocenę  z zachowania,  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo wyższej z wyróżnieniem.
 6. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej,  na  którą  składają  się  roczne oceny klasyfikacyjne  z   zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo  najwyższej  oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  których  realizacja zakończyła  się  w  klasach programowo  niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2. oraz przystąpił do egzaminu.  Obowiązek przystąpienia do egzaminu nie dotyczy uczniów zwolnionych
  z egzaminu na podstawie odrębnych przepisów. 
 7. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  uzyskał  z zajęć edukacyjnych średnią  ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 
 8. Uczniowie, którzy do egzaminu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do egzaminu w roku następnym.
 9. Do egzaminu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Rozdział 2
Świadectwa szkolne i inne druki szkolne

 • 150.1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.
 1. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji
  z wyróżnieniem.
 2. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia określone przez Kuratora Oświaty.
 3. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
 4. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, lub laureatem/finalistą olimpiady przedmiotowe, wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny.
 5. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.
 6. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.
 7. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania.
 8. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń.
 9. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.
 10. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową.
 11. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły
  i zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie.
 12. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio  do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.
 13. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.
 14. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.
 15. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego.
 16. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły,
  w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia , odnotowuje się :
 • uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –
  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły;
 • osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

 

DZIAŁ XIV
Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

Rozdział 1
Informacje ogólne

 • 151.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele. 
 1. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.
 2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek:
 • podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia; zobowiązany jest on również
  do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;
 • podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie z harmonogramem dyżurów;
 • podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie
  i  bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
 1. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, boisko szkolne, pracownie: informatyki, fizyki, chemii i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy)
  i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.
 2. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz i wewnątrz.).
 3. Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską.
 4. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły.
 5. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.
 6. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów z ostatnich. Fakt ten odnotowany jest na dzień wcześniej w dzienniku elektronicznym.
 7. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik szkoły.
 8. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną, szkolnego inspektora bhp oraz dyrektora szkoły.
 9. Dyrektor szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe  (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.
 10. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

Rozdział 2
Podstawowe zasady przestrzegania
bezpieczeństwo uczniów

 • 152.1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni
  za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią.
 1. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:
 • systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;
 • systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania
  w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania „Regulaminu świetlicy”;
 • uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im,
 • sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły);
 • reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
 • zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;
 • niezwłoczne zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
 1. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować w „zeszycie wypadków”, znajdującym się w sekretariacie szkoły).
 2. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.
 3. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
 4. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 5. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

Rozdział 3
Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach

 • 153.1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki,
  w jakich będą się one odbywać.
 1. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek.
 2. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem
  z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 3. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
 4. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą.
 5. Osoby pozostające pod opieką szkoły mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie strzeżonych kąpielisk i pływalni.
 6. Nauka pływania może odbywać tylko na pływalniach krytych w obecności instruktorów pływania.
 7. Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów.
 8. Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych.
 9. Wszelkie zajęcia na akwenach wodnych, m.in. korzystanie ze sprzętu pływającego, mogą odbywać się tylko pod opieką osób przeszkolonych.
 10. Przed przystąpieniem do strzelania z broni sportowej uczniów zaznajamia się
  z zasadami korzystania ze strzelnicy i bezpiecznego obchodzenia się z bronią.
 11. Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką szkoły lub placówki sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia, w tym dysku, kuli, młota, oszczepu, łuku, szpady, sportowej broni strzeleckiej - jeżeli szkoła nie ma możliwości zapewnienia warunków bezpiecznego korzystania z tego sprzętu.
 12. Opieka nad grupami uczniowskimi powinna być zorganizowana według odrębnych przepisów:
 • jeden opiekun na 15 uczniów, jeżeli grupa wyjeżdża poza miasto i korzysta z publicznych środków lokomocji;
 • jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej;
 • grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 15 osób.
 1. Na udział w wycieczce oraz w imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na piśmie.
 2. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki przez opiekuna i zatwierdzenia karty przez wicedyrektora szkoły.
 3. Kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel.
 4. Organizator zajęć z klasą (grupą) poza szkołą wpisuje wyjście do zeszytu wyjść.
 5. Szczegółowe zasady organizowania wyjść i wycieczek określa dokument: „Regulamin wycieczek i wyjść”.
 • 154.Procedury postępowania w przypadku zagrożenia wprowadza dyrektor szkoły zarządzeniem i zapoznaje z nimi wszystkich pracowników szkoły oraz rodziców uczniów poprzez wywieszenie ich na stronie www szkoły.

 

DZIAŁ XV
Ceremoniał szkolny

 

Rozdział 1
Symbole szkolne

 • 155.Sztandar szkoły:
 • sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez dyrektora szkoły nauczycieli. Poczet powoływany jest corocznie uchwałą na ostatnim posiedzeniu Rady Pedagogicznej spośród prymusów szkoły i składa się z dwóch trzyosobowych składów;
 • uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klasy najstarszej, wyróżniających się w nauce, o  nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu;
 • skład osobowy pocztu sztandarowego:
 1. Chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń,
 2. Asysta - dwie uczennice;
 • kandydatury składu są przedstawione przez wychowawców klasy oraz Samorząd Uczniowski na czerwcowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przez nią zatwierdzony.
 • kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego);
 • decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu
 • poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami.
  W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie;
 • insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki;
 • sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji;
 • podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem);
 • podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu w rytm muzyki "Marsza Radeckiego";
 • sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność” . Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość;
 • sztandar szkoły przechowywany jest w gablocie na korytarzu szkolnym;
 • oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar;
 • sztandar oddaje honory:
 1. na komendę „do hymnu”,
 2. w czasie wykonywania „Roty”,
 3. gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska),
 4. w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych,
 5. podczas opuszczenia trumny do grobu,
 6. w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci,
 7. podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły,
 8. w trakcie uroczystości kościelnych.
 • 156.Logo szkoły prezentuje wizerunek słońca. Umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach,itp.
  Słoneczny kształt logo oznacza, że nasza szkoła jest radosna i otwarta, jak Ci dla których szkoła jest. Uczniowie, nauczyciele i rodzice pamiętają, że naszym mottem jest SEMPER IN ALTUM "Zawsze wzwyż". Żółte gwiazdki na nieboskłonie to symbol realizacji programów, kształcących naszych uczniów na człowieka utożsamiającego się z rodzinnym miastem, Polską i Europą. Słoneczniki na zielonym tle to znak, że sprawy ekologii, troski o naszą Ziemię, ochrony świata przyrody, są nam bardzo bliskie.

 

Rozdział 2
Ślubowanie klasy pierwszej

 • 157.1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się po wprowadzeniu sztandaru. Każdy pierwszoklasista stojąc  w postawie zasadniczej  trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru, przy sztandarze stoją wyznaczeni uczniowie z poszczególnych klas pierwszych.
  Po odczytaniu przez dyrektora roty przysięgi uczeń powtarza: "Ślubuję!"
 1. Rota ślubowania:

Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy urosnę.
Będę starać się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom
 i nauczycielom”

 1. Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów. Dyrektor szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty kładzie duży ołówek i mówi: "Pasuję Cię na ucznia"

Rozdział 3
Pożegnanie absolwentów
 

 • 158.1. Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny absolwenci składają ślubowanie. Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę
  z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru, a wyznaczeni uczniowie
  z poszczególnych klas VIII stoją przy sztandarze. Wszyscy uczniowie powtarzają słowa przysięgi. 
  Rota ślubowania absolwentów: My, absolwenci Szkoły Podstawowej nr 18 w Elblągu imienia Franciszka II Rakoczego uroczyście ślubujemy: z godnością nosić zaszczytne miano absolwenta Szkoły; wiernie strzec Jej dobrego imienia i honoru; wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w dalszej nauce; zawsze służyć naszej Ojczyźnie rzetelną nauką, pracą i właściwym zachowaniem.

 

Rozdział 4
Uroczystości szkolne 

 • 159.1. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe, Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości.
 1. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły:
 • rozpoczęcie roku szkolnego;
 • święto szkoły i ślubowanie klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia;
 • zakończenie roku szkolnego;
 • uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru szkoły.
 1. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych:
 • Na komendę prowadzącego uroczystość:
 • „Baczność, Sztandar szkoły wprowadzić” - wszyscy uczestnicy przyjmują postawę zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”;
 • „Do hymnu” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki hymnu państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej;
 • „Do ślubowania” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia komendą „Spocznij”;
 • „Do przekazania sztandaru” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, na wyznaczone miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający i przyjmujący sztandar
  w pełnym składzie. Chorąży pocztu zdającego pochyla sztandar i wygłasza formułę:
  „Przekazujemy Wam sztandar - symbol szkoły Podstawowej Nr 18  imienia Franciszka II Rakoczego w Elblągu. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę i jej Patrona”;
  chorąży pierwszego składu nowego pocztu przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, wstaje i wygłasza formułę: „Przyjmujemy od Was sztandar Szkoły Podstawowej nr 18 imienia Franciszka II Rakoczego w Elblągu. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować naszą szkołę i naszego Patrona.”;

chorążowie przekazują sobie sztandar. W tym czasie asysta (pozostali członkowie pierwszych składów pocztu) przekazuje sobie insygnia pocztu (szarfy i rękawiczki); po przekazaniu sztandaru ustępujący poczet dołącza do swoich klas; „Poczet po przekazaniu sztandaru wstąp” – nowy poczet wraca na wyznaczone miejsce, pada komenda „Spocznij”.

 • Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: „Baczność, Sztandar szkoły wyprowadzić” - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą
  a poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę „Spocznij”.

 

DZIAŁ XVI
Postanowienia końcowe

Rozdział 1
Postanowienia końcowe

 

 • 160.1. Każdy członek społeczności szkolnej (uczeń, jego rodzice, opiekunowie prawni, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni) oraz pozostałe osoby mogą składać do dyrektora szkoły skargi i wnioski dotyczące jej pracy i wykonywanych zadań statutowych.
 1. Wnioskodawcy mogą składać skargi w formie pisemnej lub ustnej.
 2. W przypadku wniesienia skargi ustnej, osoba przyjmująca zgłoszenie sporządza protokół, który powinien zawierać w szczególności: datę przyjęcia skargi, dane (imię, nazwisko/nazwę instytucji) i adres zgłaszającego, zwięzły opis sprawy (zawierający konkretne zarzuty), podpis osoby wnoszącej skargę, podpis osoby przyjmującej skargę.
  4. Jeżeli wnioskodawca tego zażąda, osoba odbierająca skargę potwierdza fakt jej przyjęcia.
              5. Skargi anonmowe pozostawione są bez rozpatrywania.
              6. Jeżeli z treści skargi nie można ustalić jej przedmiotu lub zakresu, niezwłocznie wzywa się wnoszącego do złożenia dodatkowych wyjaśnień, uzupełnienia wniosku.
             7. Wnioskodawca powinien złożyć dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnienie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli nie uczyni tego w wyznaczonym terminie, jego skarga pozostanie bez rozpoznania (wezwanie do uzupełnienia skargi powinno zawierać pouczenie).
             8. Po wpłynięciu skargi dyrektor szkoły niezwłocznie podejmuje niezbędne kroki w celu przeanalizowania, wyjaśnienia i zbadania zarzutów(analizuje dokumentację, wysłuchuje wszystkie zainteresowane osoby/strony, gromadzi materiały dotyczące kwestii spornych), a następnie podejmuje decyzję w sprawie opisanej w skardze.
            9. Jeżeli po zbadaniu i przeanalizowaniu sprawy dyrektor stwierdzi zaistniałe uchybienia i nieprawidłowości, wydaje polecenie lub podejmuje inne stosowne środki w celu ich usunięcia.
           10. Jeżeli po zbadaniu i przeanalizowaniu sprawy dyrektor nie stwierdzi żadnych uchybień i nieprawidłowości, oddala skargę jako bezpodstawną. Treść decyzji wraz
  z uzasadnieniem dyrektor przekazuje wnioskodawcy na piśmie w terminie 14 dni (w szczególnie uzasadnionych przypadkach 30 dni) od daty wpłynięcia skargi.
           11. Od decyzji dyrektora wnioskodawca może się odwołać do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
           12. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie, ani też innej osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.
          13. Skargi i wnioski oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się
   i przechowuje się w sposób ułatwiający kontrole przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg.
 • 161.1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów
  i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 • 162.Zmiany w statucie mogą być dokonywane z inicjatywy:
 • dyrektora szkoły jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 • Rady Rodziców;
 • organu prowadzącego szkołę;
 • oraz co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 • 163.Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły.
 • 164.Dyrektor szkoły skreśla ucznia z listy uczniów w drodze decyzji administracyjnej w przypadku zgonu ucznia ( potwierdzenie akt zgonu) oraz w przypadku ukończenia przez ucznia 18 lat (potwierdzenie akt urodzenia).
 • 165.Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych w statucie.

Statut Szkoły Podstawowej Nr 18 w Elblągu uchwalony przez  Radę Pedagogiczną
w dniu 23.11.2017r. (Uchwała nr 5/2017/18). Obowiązuje od 23.11.2017r.

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 18 im Franciszka II Rakoczego
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg 

 

Informacje

tel.  55 625-86-40 
      55 625-86-43

sp18elblag.sekretariat@wp.pl

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu