>

„FAIR PLAY JEST OK!” SZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie:
 • Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
 • Statutu Szkoły Podstawowej nr 18 w Elblągu.

Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady ustalania ocen realizowane są po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców oraz po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

I. Tryb i zasady ustalania oceny zachowania ucznia
 1. Zachowanie ucznia ocenia się na podstawie stopnia respektowania przez ucznia obowiązujących kryteriów ocen z zachowania w klasach I –VIII.
 2. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
 3. Zasady i kryteria oceniania zachowania zostają przedstawione uczniom i ich rodzicom na początku roku szkolnego przez wychowawców klas, na godzinach wychowawczych i na zebraniach z rodzicami.
 4. Zachowanie ucznia oceniane jest systematycznie przez cały rok szkolny - wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie na bieżąco zapisują w zeszycie uwag i w dzienniku elektronicznym swoje opinie na temat uczniów (pozytywne i negatywne).
 5. Wychowawca klasy ustala propozycję oceny zachowania na podstawie kryteriów ocen zachowania, biorąc pod uwagę wpisy nauczycieli zawarte w zeszyci uwag klasy. Nauczyciele uczący w danej klasie wyrażają opinię na temat proponowanej przez wychowawcę oceny.
 6. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy. Ma on obowiązek uwzględnić ustne i pisemne uwagi, opinie nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia, jak również informacje zawarte w zeszycie uwag klasy.
 7. Uczeń musi wypełnić wszystkie kryteria, aby otrzymać ocenę wzorową, bardzo dobrą, dobrą lub poprawną (łamanie procedur obowiązujących w szkole może spowodować obniżenie oceny nawet do nieodpowiedniej lub nagannej w przypadku rażącego naruszania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego – pkt.8).
 8. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności następujące obszary:
  - wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  - postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  - dbałość o honor i tradycje szkoły;
  - dbałość o piękno mowy ojczystej;
  - dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  - godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  - okazywanie szacunku innym osobom.
 9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
  a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
  b)promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 11. Wychowawca oraz pozostali nauczyciele regularnie odnotowują uwagi o zachowaniu ucznia (pozytywne i negatywne) w zeszycie uwag klasy oraz dzienniku elektronicznym.
 12. Wychowawca powiadamia ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanej ocenie nieodpowiedniej lub nagannej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 13. O podwyższenie oceny nie może ubiegać się uczeń, który permanentnie łamał zapisy Szkolnego Regulaminu Oceniania Zachowania, Statutu Szkoły, a jego zachowanie narażało zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i/lub pracowników szkoły oraz wpływało demoralizująco na społeczność szkolną.
II. Ustala się następujące wymagania dla uzyskania ocen zachowania:

1. Ocenę wzorową otrzymuję uczeń, który:
 • przykładnie spełnia wszystkie wymagania oraz obowiązki ucznia i może być wzorem do naśladowania dla innych uczniów,
 • nie opuszcza zajęć szkolnych bez uzasadnionych, ważnych powodów, a w przypadku nieobecności usprawiedliwia je w terminie określonym przez Statut Szkoły,
 • jest punktualny, systematyczny, sumienny i wytrwały w nauce,
 • rozwija własne zdolności i zainteresowania, chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach i olimpiadach,
 • dąży do osiągnięcia wysokich wyników w nauce,
 • wyróżnia się na tle społeczności szkolnej; inicjuje i organizuje życie swojej klasy oraz szkoły, bierze udział w ważnych wydarzeniach, jest aktywny i twórczy,
 • aktywnie pracuje i inicjuje prace społeczne na rzecz szkoły, klasy, środowiska,
 • umiejętnie godzi pracę społeczną z nauką,
 • troszczy się o mienie szkoły i własne,
 • umiejętnie współdziała w zespole, jest uczciwy, koleżeński, taktowny, zdyscyplinowany, posługuje się właściwym słownictwem oraz reaguje na zło, nie odmawia pomocy innym, z szacunkiem odnosi się do innych,
 • wyróżnia się dbałością o kulturę słowa, dobre imię szkoły, o zdrowie własne i innych, higienę osobistą i estetykę wyglądu własnego oraz najbliższego otoczenia,
 • zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania się nie tylko w szkole, ale również poza nią, nie przynosi ujmy dobremu imieniu szkoły, godnie nosi imię jej ucznia,
 • okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły, respektuje zasady tolerancji wobec współuczniów, akceptuje odmienność ich poglądów, przekonań i wierzeń, pomaga słabszym, nie wyśmiewa ułomności fizycznych bądź umysłowych innych

2. Ocenę bardzo dobrą
uzyskuje uczeń, który spełnia następujące wymagania:
 • bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia; uczęszcza systematycznie i punktualnie na zajęcia lekcyjne, wszystkie jego nieobecności są uzasadnione i usprawiedliwione; rozwija swoje zainteresowania i zdolności, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,
 • wywiązuje się ze wszystkich zadań powierzonych przez szkołę (nauczycieli) i organizacje uczniowskie,
 • godnie reprezentuje szkołę podczas konkursów i olimpiad, dba o honor i tradycje szkoły, z szacunkiem odnosi się do symboli narodowych i symboli szkoły,
 • dba o kulturę słowa , nie używa wulgaryzmów, przeciwdziała procesowi degradacji mowy ojczystej,
 • pamięta o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, dba o estetykę wyglądu, czystość osobistą, zdrowie fizyczne i psychiczne swoje i innych, jest asertywny, taktowny, koleżeński i prawdomówny,
 • zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania się nie tylko w szkole, ale również poza nią, nie przynosi ujmy dobremu imieniu szkoły , godnie nosi imię jej ucznia,
 • okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły, respektuje zasady tolerancji wobec współuczniów, akceptuje odmienność ich poglądów, przekonań i wierzeń, pomaga słabszym, nie wyśmiewa ułomności fizycznych bądź umysłowych innych

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania:
 • zazwyczaj systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne,
 • dba o niezwłoczne usprawiedliwianie zajęć szkolnych,
 • zazwyczaj przestrzega zasad bhp,
 • stara się na miarę swych możliwości i predyspozycji osiągać pozytywne wyniki w nauce i wywiązywać się z przydzielonych przez nauczyciela zadań,
 • w większości przypadków odrabia lekcje, przygotowuje się do zajęć, wykonuje zlecone przez nauczycieli prace społeczne,
 • stara się zgodnie współdziałać w zespole,
 • stara się dbać o kulturę słowa, higienę osobistą, zdrowie własne i innych,
 • ma poczucie odpowiedzialności za ład i porządek w klasie,
 • bierze udział w życiu klasy
 • Ocenę poprawną może uzyskać uczeń, jeżeli spełni następujące wymagania:
 • osiąga wyniki w nauce adekwatne do możliwości poznawczych,
 • nie zawsze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, przeważnie przestrzega regulaminu szkoły, a stosowane środki zaradcze odnoszą pozytywny skutek;
 • nie zawsze przestrzega zasad kulturalnego zachowania, ale stara się wyrażać w sposób kulturalny i nie używać wulgaryzm,
 • nie zawsze prezentuje właściwą postawę wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów, zazwyczaj stosuje ogólnie przyjęte normy zachowań,
 • prezentuje bierną postawę wobec działań w klasie i szkole, nie angażuje się w te działania,
 • stara się nie uczestniczyć w konfliktach

4. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
 • ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, nie wywiązuje się z obowiązków ucznia,
 • zachowuje się niekulturalnie (w szkole i poza nią), ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły,
 • narusza zasady współżycia społecznego,
 • łamie zasady bhp,
 • nie przestrzega podstawowych zasad kultury w relacjach z innymi,
 • nadużywa swoich praw uczniowskich, ma demoralizujący wpływ na innych,
 • nie przestrzega prawa szkolnego, w tym rażąco łamie przepisy dotyczące estetyki wyglądu ucznia,
 • rozmyślnie niszczy mienie szkoły oraz mienie kolegów, niszczy podręczniki,
 • nie ma szacunku dla zdrowia własnego i innych, wdaj się w bójki i konflikty, często je prowokuje,
 • ulega nałogom lub stosuje używki, namawia do ich stosowania innych uczniów,
 • przynosi złą sławę klasie i szkole,
 • nie reaguje należycie na stosowane wobec niego środki zaradcze

5. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
 • rażąco lekceważy obowiązki szkolne, demonstracyjnie łamie zapisy Statutu Szkoły, Szkolnego Regulamin Oceniania Zachowania Ucznia, nie wywiązuje się z obowiązków,
 • ma demoralizujący wpływ na innych,
 • celowo łamie zasady bhp,
 • nie okazuje zainteresowania życiem klasy i szkoły,
 • nie przestrzega podstawowych zasad kultury w relacjach z innymi (arogancja, wulgarność, agresja), ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły,
 • nadużywa uczniowskich praw, dewastuje mienie szkoły, kolegów i mienie społeczne,
 • nie ma szacunku dla zdrowia własnego i innych, stanowi zagrożenie dla innych osób i środowiska,
 • ulega nałogom lub stosuje używki, wielokrotnie powtarza te same przewinienia, przynosi złą sławę klasie i szkole,
 • popada w konflikt z prawem, Sąd Rodzinny i Nieletnich zastosował w stosunku do niego wychowawcze środki zaradcze z powodu zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych środków zaradczych

III. Powody, dla których uczeń nie może otrzymać oceny zachowania:

 • Wzorowej: używanie wulgaryzmów, niewłaściwe zachowanie w stosunku do nauczyciela lub personelu, ma nie wszystkie godziny usprawiedliwione, ma więcej niż trzy usprawiedliwione spóźnienia, ma więcej niż jedną uwagę negatywną w półroczu.
 • Bardzo dobrej: używanie wulgaryzmów, niewłaściwe zachowanie do nauczyciela lub personelu, ma jedną godzinę nieusprawiedliwioną lub dwa nieusprawiedliwione spóźnienia, ma więcej niż trzy uwagi negatywne w półroczu.
 • Dobrej: celowe niszczenie mienia szkolnego, częste używanie wulgaryzmów, niewłaściwe zachowanie do nauczyciela lub personelu, ma więcej niż dwie godziny nieusprawiedliwione lub trzy nieusprawiedliwione spóźnienia.
 • Poprawnej: fałszowanie dokumentów szkolnych, naruszenie godności osobistej dorosłych lub rówieśników w stosunkach interpersonalnych, więcej niż osiem godzin nieusprawiedliwionych, notorycznie się spóźnia i nie usprawiedliwia tego.
 • Nieodpowiedniej: konflikt z prawem, naruszenie godności osobistej dorosłych lub rówieśników w stosunkach interpersonalnych, w ujawnionej korespondencji, w Internecie, wagary (do piętnastu godzin nieusprawiedliwionych, notoryczne spóźnienia bez usprawiedliwienia).
Wychowawca, w czasie trwania semestru, systematycznie obserwuje indywidualną postawę społeczną ucznia oraz stopień respektowania przez niego zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

W przypadku gdy uczeń łamie zasady współżycia społecznego i normy etyczne wychowawca jest zobowiązany do:
 • przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej z uczniem i jego rodzicami,
 • skierowania sprawy do pedagoga lub psychologa szkoły,
 • udzielenia uczniowi upomnienia na forum klasy,
 • skierowania sprawy do zespołu wychowawczego (zespół wychowawczy może zostać powołany na wniosek wychowawcy, a także nauczycieli uczących w danej klasie),
 • skierowania sprawy do dyrektora szkoły (dyrektor udziela uczniowi nagany w obecności rodziców)

Wychowawca/nauczyciel przedmiotu wyciąga konsekwencje wobec ucznia uzgadniając formę zadośćuczynienia z rodzicem (dodatkowe działania podjęte na rzecz: środowiska klasowego, szkolnego i lokalnego, wyłączenie ucznia z udziału w: imprezach organizowanych przez szkołę, wyjściach do instytucji kulturalno-rozrywkowych).

W przypadku, gdy podejmowane działania nie przynoszą efektów w postaci znacznej poprawy funkcjonowania ucznia w społeczności szkolnej, placówka kieruje sprawę do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

Wszystkie podejmowane działania wychowawcze muszą być odnotowane w dokumentacji szkoły (dziennik papierowy/dziennik elektroniczny, zeszyt uwag)

IV. Tryb odwoławczy
 1. Zatwierdzona na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej ocena zachowania ucznia jest ostateczna.
 2. W przypadku ustalenia oceny niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu jej ustalenia, uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły w terminie 7dni od posiedzenia Rady Pedagogicznej.

Szkolny Regulamin Oceniania Zachowania Ucznia opracował zespół w składzie:
Katarzyna Chadaj – pedagog szkoły
Maciej Meisner – pedagog szkoły
Agnieszka Borowiec – n-l języka polskiego
Dorota Kryjom – n-l wychowania fizycznego

Szkoła Podstawowa nr 18 im Franciszka II Rakoczego
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg 

 

Informacje

tel.  55 625-86-40 
      55 625-86-43

sp18elblag.sekretariat@wp.pl

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu